YLSY Sıkça Sorulan 46 Soru ve Ülkelere Göre Burs Miktarı

YLSY SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) nedir?

Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

2. YLSY’nin amacı nedir?

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

3. YLSY’nin yasal dayanakları nelerdir?

 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
 2. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 3. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,
 4. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik,
 5. Resmî Burslu Öğrencilerin Ödemeleri Hakkında Tebliğ,
 6. YLSY Kılavuzları.

4. YLSY bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

YLSY kapsamında sadece yüksek lisans, sadece doktora ya da yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir. Üniversiteler adına öğrenim görenlerin doktora derecesi, diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin yüksek lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlaması gerekmektedir. (Kamu kurumları adına öğrenim görenler, kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi görebilirler.)

5. Yurt dışında geçirilen süreler memuriyette geçmiş sayılır mı?

Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla (yüksek lisans ve doktora) geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

6.     Mecburi hizmet süresi ne kadardır?

Öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda;

 1. Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar,
 2. Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar.

7. Hangi ülkelerde öğrenim görülebilir?

YLSY kapsamında dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde öğrenim görülebilmektedir. Öğrenim görülebilecek ülkeler her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzları ile belirlenmektedir.

8. Hangi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir?

Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul ettiği Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az birinde son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde bulunması gerekmektedir.

9. Başvuru şartları nelerdir?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. En az lisans mezunu olmak,
 3. Lisans mezuniyet notu en az 50 / 65 olmak,
 4. 2016 YLSY İçin 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 5. 2013 Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar ve 2016 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak, (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.),
 1. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),
 1. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

NOT: Başvuru şartları, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

10.  Hangi sistemde düzenlenmiş transkriptle başvurulabilir?

Adaylar 4’lük ya da 100’lük sistemde düzenlenmiş transkriptlerle başvurularını yapabilirler. 4’lük sistemde düzenlenmiş transkriptle başvuran adayların lisans mezuniyet notları, 100’lük sisteme YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre ÖSYM tarafından çevrilir.

11.  Başvurular nasıl yapılır?

Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak ÖSYM sistemi üzerinden başvurularını yaparlar (ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.). İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından sözlü sınava çağrılır. (Bu aşamada adaylar, sözlü sınavına girmek istedikleri lisansüstü öğrenim grubu tercihi yaparlar.)

12.  Başvurular hangi durumlarda geçersiz sayılır?

 1. Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların,
 2. Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin,
 3. Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin,
 4. 1416 sayılı Kanun kapsamında;
  • Halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin,
  • Daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olanlardan mecburi hizmetini ya da parasal borcunu ödememiş olanların,
 • Resmî burslu statüde doktora öğrenimi görmüş olanların başvuruları geçeriz sayılır.

13.  Sözlü sınav uygulaması nasıl yapılır?

Adaylar, ALES puanı üstünlüğüne göre en fazla 3 (üç) katı aday arasına girdikleri

Lisansüstü Öğrenim Grubu için sözlü sınava girerler. Sözlü sınavda adaylar,

 1. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
 3. İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,
 4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
 5. Akademik çalışmalara   yatkınlığı   yönlerinden   Bakanlık   personeli   ve

akademisyenlerden müteşekkil sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilir.

14.  Birden fazla lisansüstü öğrenim grubunda sözlü sınava girilebilir mi?

Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremezler, sadece ALES puanı üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenimi grubunun sınavına girebilirler.

15.  Kurum tercihi işlemleri nasıl yapılır?

Sözlü sınavdan sonra ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum tercihi (adına öğrenim görülecek kurum ve yurt dışında öğrenim görülecek lisansüstü öğrenim alanı tercihi) yapmaya hak kazanırlar. Adaylar YLSY puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda kurum kontenjanlarına yerleştirilirler.

16.  Adına öğrenim görülecek kurum değişikliği yapılabilir mi?

Adayların yerleştikleri tamamlandıktan sonra adına öğrenim görülecek kurum değişikliği yapılamaz. Herhangi bir kontenjana yerleşen adayların, boş kalan kurum kontenjanlarına yerleştirilmesi mümkün değildir.

17.  Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılır mı?

Yerleştirme işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlara –Bakanlık gerekli görürse- ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme işlemlerine, YLSY puanı 70 olup ilk aşamada herhangi bir kontenjana yerleşmemiş olan adaylar başvurabilirler.

 1. Kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler nelerdir? Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, Bakanlıkça istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim ettikten sonra resmi bursluluk hakkı kazanırlar.

İstenen belgeler:

 1. Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması,
 2. Not döküm çizelgesi / Transkript,
 3. Yüklenme ve kefalet senedi,
 4. Kefillerin nüfus kayıt örneği,
 5. Kefillerin çalışma belgesi,
 6. Sağlık kurulu raporu,
 7. Vesikalık fotoğraf,
 8. Askerlik durum belgesi,
 9. Yerleştirme sonuç

NOT: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

19.  Lisans mezunuyum doğrudan doktora öğrenimi görebilir miyim?

Yurt dışında bulunan üniversitelerden kabul alınması halinde doğrudan doktora öğrenimi görülebilir.

20.  Program kapsamında yabancı dil eğitimi verilir mi?

Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler -istemeleri halinde- yurt içi veya yurt dışında Bakanlığımızca finanse edilen dil kurslarına katılabilirler. Kurslar,

 1. Yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli,
 2. Yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli,
 3. Yurt içinde kurs açılmayan diller için yurt dışında en fazla 12 (on iki) ay süreli olarak düzenlenir. Bu süre içerisinde esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için üniversitelerin istediği yeterli dil puanını alamayan öğrencilere en fazla 6 aya kadar resmi burslu statüde uzatım hakkı

NOT: Dil eğitimlerine ilişkin esaslar her yıl YLSY Kılavuzları ile belirlenir.

21.  Yurt içi bursu nedir, miktarı ne kadardır?

Yurt içinde dil öğrenimi görülen süre boyunca ödenen aylık burs olup 1.000 TL olarak ödenmektedir. Burs miktarı Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir.

22.  Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen aylık burs olup ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir.

Burs miktarları için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150502-6-1.pdf

23.  YLSY hangi mali destekleri kapsar?

Okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsar.

24.  Yüksek lisans ve doktora kabul belgesi nasıl alınır?

Kabul belgeleri, öğrenciler tarafından ya da öğrenciler adına aracı kurumlar tarafından alınabilir.

25.  Öğrenime başlayınca ne yapmam gerekir?

Öğrenime başlanınca okula başlama tarihinin vakit kaybedilmeden ilgili yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi gerekir. Burs ödemelerinde ve Milli Savunma Bakanlığına askerlik sevk tehirlerinin tekliflerinde bu tarih esas alınır.

26.  Dil öğrenimimi bitirdim ve esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için kabul alamadım. Ne yapmalıyım?

Öğrencilerin bu durumu Bakanlığımıza bildirmesi halinde öğrencilere kabul almalarına imkân vermek için 2 döneme kadar aylıksız izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre bir dönem daha Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça uzatılabilir.

27.  Dil öğrenimimi tamamladım yüksek lisans/doktora öğrenimime başladım, ne yapmalıyım?

Kabul alıp öğrenime başlayınca okula başlama tarihinin ve öğrenim plan taslağının Ataşelik/Müşavirlik ya da Konsolosluklar aracılığıyla geciktirilmeden Bakanlığımıza bildirilmesi gerekir. Burs ödemelerinde ve askerlik tehir işlemlerinde sorunlarla karşılaşılmaması için esas öğrenime başlama tarihinin bildirilmesi ve öğrenim planının gönderilmesi gerekir.

 1. Öğrenim göreceğim okul hazırlık öğrenimi görmemi istiyor, Ne yapmalıyım? Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemleri dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için en fazla 1 yıla kadar okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi için izin Ancak izin verilebilmesi için öğrenime başlamadan en geç bir ay önce yurt dışı temsilciliklerine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Belirtilen süre içerisinde bildirilmeyen hazırlık veya telafi öğrenimleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve ayrıca herhangi bir süre verilmez.

29.  Bulunduğum ülkeyi/okulu/alanı zorunlu durumlarda değiştirmem mümkün müdür?

Evet, öğrenim görülen yerdeki Ataşelik/Müşavirlik/Konsoloslukların uygun görmesi halinde Bakanlığımıza teklif edilir. Bakanlığın ve adına öğrenim gördüğü kurum/üniversitenin izniyle değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır. Ancak zorunlu görüldüğü hallerde en fazla iki dönemlik kayba izin verilebilir.

30.  Öğrenim sürelerim ne kadardır?

Dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay; yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir. Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. ( Örneğin; İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.)

31.  Öğrenimimi normal süreler içinde bitiremedim ne yapmam gerekir?

Yurt dışı dil eğitimi için 6 ay resmi-burslu, yüksek lisans için 6 ay resmi-burslu 6 ay resmi-burssuz, doktora için ise 1 yıl resmi-burslu 1 yıl resmi-burssuz süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımları öğrencinin isteği üzerine Bakanlıkça gerekli mazerete dayandırılması halinde verilebilir.

32.  Yüksek lisansımı bitirdim doktora yapabilmem için hangi şartı sağlamam gerekir?

Bakanlığımız tarafından resmi-burslu statüde doktora izni verilebilmesi için yüksek lisans yaparken 6 aydan fazla süre uzatımı kullanılmaması gerekir. 6 aydan fazla süre uzatımı alan öğrenciler resmi-burslu statüde doktora öğrenimi göremezler. Ancak bu öğrencilerden bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmi-burssuz statüde izin verilebilir.

33.  Yüksek lisansımı normal süresi içinde bitirdim ve doktoraya başlamak için ne yapmam gerekiyor?

Yüksek lisans diplomasının ya da bitirdiğinize dair belgenin Bakanlığımıza gönderilmiş olması, Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul ettiği listelerdeki (Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde bulunması gerekmektedir.) üniversitelerden birinden doktora için kabul almış olmak ve doktora için ek yüklenme ve ek kefaletname senedi düzenlemiş olmak gerekir. [2014 yılından itibaren bütünleşik senet (yüksek lisans ve doktora) uygulamasına geçildiğinden bütünleşik senet yapan öğrencilerin ek yüklenme ve ek kefaletname senedi düzenlemeleri gerekmemektedir.]

34.  Ne kadar süre izin hakkım var?

Her takvim yılında 2 aya kadar izin alan öğrencilerin bursları yurt dışı bareminden 2 aydan sonraki izinler için de yurt içi bareminden düzenlenir.

35.  Türkiye’de tez çalışması yapabilir miyim?

Tez konusunun Türkiye ile ilgili olması ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay önceden Ataşelik/Müşavirlik/Konsolosluklara sunan öğrenciler, Bakanlıkça izin verilmesi halinde çalışmalarını Türkiye’de yapabilirler.

36.  Bakanlık hastane giderlerimi karşılar mı?

Yurt dışında öğrenime başlama kaydıyla Bakanlığımıza dilekçe vermeniz halinde 1416 sayılı Kanun kapsamında resmi burslu öğrenci olduğunuzu gösterir ”İlgili Makam” yazısı alabilir ve devlet hastanelerinde bu belgeyle tedavi olabilirsiniz.

37.  Pasaport sürem doldu. Nasıl uzatabilirim?

Öğrencilerin Bakanlığımıza dilekçe vermeleri halinde, öğrencilere öğrenim seviyelerine göre ”İlgili Makam” yazısı verilir. Öğrenciler bu belgeyle pasaport sürelerini harç bedeli ödemeden uzatabilirler.

38.  Öğrenimimi bitirdim yurt dışında staj yapabilir miyim?

Belgelendirilmesi halinde 1 yılı geçmemek üzere uluslararası proje, araştırma çalışması veya üniversite bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili resmi-burssuz statüde çalışma yapılabilir.

39.  Lisansüstü öğrenim gördüğüm üniversiteden karşılıksız burs almaktayım öğrenimime resmi-burslu-statüde devam edebilir miyim?

Üniversitelerinden burs ya da asistanlık ücreti sağlayan öğrencilerimiz istemeleri halinde resmi burslu statüde öğrenimlerine devam edebilir ya da resmi-burssuz statüye de geçebilirler.

40.  Yurt dışında alınan doktora derecelerinin denkliği nasıl değerlendirilir?

Yurt dışında alınan doktora derecelerinin Türkiye’de yapılan doktoraya eşdeğer sayılmasına ilişkin işlemler, öğrenim tamamlandıktan sonra Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı tarafından yapılır.

41.  Yurt dışındaki öğrenimlerin hangi dereceyle tamamlanması gerekir?

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler adına öğrenim görenlerin öğrenimlerini doktora derecesiyle, diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin öğrenimlerini yüksek lisans derecesiyle tamamlamaları gerekir. Kamu kurumları adına öğrenim görenlerin doktora öğrenimi görmeleri kurumlarının izni ile mümkün olabilmektedir.

 1. Yurt dışındaki öğrenim tamamlandıktan sonra hangi kadrolara atama yapılır? Yurt dışındaki lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler adına yurt dışına gönderildikleri kurumlarda uzman, uzman yardımcısı, araştırma görevlisi, mühendis, biyolog, veteriner, mimar, istatistikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, avukat, eczacı, araştırmacı gibi kadrolara atanırlar. Atama yapılan kadrolar her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzlarında ilan edilir.

 

43.  Ne kadar sürede görev talebinde bulunmak gerekir?

Öğrencilerin, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlandıktan sonra en geç iki ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığından görev talebinde bulunmaları gerekir.

44.  Kadrolara atanma ne kadar sürede yapılır?

Atamalar, öğrenciler görev talebinde bulunduktan sonra en geç üç ay içerisinde yapılır. Atamalar yapılana kadar, öğrencilere yurt dışında ödenen aylık burs miktarının yarısı kadar burs ödenir.

45.  Mecburi hizmet tamamlandıktan sonra kurumla ilişik kesilir mi?

Yurt dışında adına öğrenim görülen kurumda mecburi hizmet tamamlandıktan sonra kurumla ilişik kesilmez.

46.  Hangi durumlarda tazminat söz konusu olur?

Tazminat durumunun söz konusu olabilmesi için öğrenci adına harcama yapılmış olması gerekir. Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar, öğrenimlerinden vazgeçenler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra yasal sürede görev talep etmeyenler, atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve başlamayanlar, yüklenme/taahhüt senetlerindeki hükümlere uymayanlar, mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet memurluğundan ihraç edilenler, mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler hakkında tazminat hükümleri uygulanır.

Kaynak: MEB

YLSY: Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar
 • Ekrem - 28.10.2016

  Güzel bir özet olmuş. Teşekkürler.

 • mert - 17.08.2018

  merhabalar herkese hocam bu programda öğrencinin fiilen öğrenime başladığı tarihten itibaren askerliği tecil edilir yazılmaktadır şartnamede. Benim sorum ise yurt içinde dil eğitimi alırken askerlik tecil ediliyor mu ? fiilen başlama ifadesi yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlamış olmak anlamına mı geliyor şimdiden teşekkür ederim.

 • mert - 17.08.2018

  merhabalar herkese hocam bu programda öğrencinin fiilen öğrenime başladığı tarihten itibaren askerliği tecil edilir yazılmaktadır şartnamede. Benim sorum ise yurt içinde dil eğitimi alırken askerlik tecil ediliyor mu ? fiilen başlama ifadesi yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlamış olmak anlamına mı geliyor şimdiden teşekkür ederim.