Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel ilanı yayınladı. Resmi gazetede 16.09.2022 tarihinde yayınlanan duyuru ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine 121 akademik personel alımı yapılacaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel ilanına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer verilmiştir.

 • İlan Tarihi: 16.09.2022
 • Son Başvuru Tarihi: 30.09.2022
 • Kadro Sayısı: 121
 • Şehir: İstanbul (Bünyesinde bulunan birimlerin şehirleri değişkenlik göstermektedir.)
 • Başvuru Şekli: Online

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımına ilişkin yayınladığı ilan duyurusunda “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır” ifadelerine yer vermiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel İlanı Kadroları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi alım yapacağı öğretim üyelerine ilişkin bölüm, program, unvan ve kadro sayılarını şu şekilde belirtmiştir;

Enfeksiyon HastalıklarıDoçentEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kene çıkarma tekniklerinin karşılaştırılması ve işlem sırasındaki teknik hataların
değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Göğüs HastalıklarıDoçentGöğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. KOAH'ı olan yaşlı hastalarda etkin multidisipliner pulmoner rehabilitasyon uygulaması konusunda çalışması olmak.
ÜrolojiDoçentÜroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Perkütan nefrolitotomi sonrası kan transfüzyonu gerektiren kanamaları tahmin edici faktörler konusunda çalışması olmak.
Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçentFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut stroku olan hastalarda fonksiyonel elektrik stimülasyonunun omuz ağrısı üzerindeki etkileri konusunda çalışması olmak.
RadyolojiDoçentRadyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Frontal
sinüsün farklı anatomik sınıflandırılması ile ilgili çalışması olmak.
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçentRuh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel davranışçı psikoterapinin değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentÇocuk Kardiyolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda konjenital kalp hastalığına eşlik eden persistan sol superior vena cava konusunda çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentÇocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Alerjik riniti olan çocukların nazal semptomlarının iyileşmesinde soydum hiyaluronatın
etkisi konusunda çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentÇocuk Endokrinolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda levotiroksinin ideal kullanım
zamanıyla ilgili çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentTıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olup İç Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Otolog hematopoietik kök hücre transplantasyonu ile metastatik germ hücre tümörlerinin tedavisi konusunda çalışması
olmak.
Tıbbi BiyokimyaDoçentTıbbi Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Karbonmonoksit zehirlenmesine neden olan apoptozis
düzeyi konusunda çalışması olmak.
Beyin ve Sinir CerrahisiDoçentBeyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip
olmak. Kranioplastide otolog kemik ve farklı malzemelerin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentCerrahi Onkooji alanında doçent unvanına sahip olmak. Gastrik kanseri olan hastalarda sağ kalım üzerine preoperatif enflamasyon temelli faktörlerin etkisi
konusunda çalışması olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Kuru göz hastalığı olanlarda nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Santral seröz korioretinopatide maküler ganglion hücre
kompleksi kalınlığı konusunda çalışması olmak.
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçentKulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Ani sensorinöral işitme kaybında enflamatuar hücre sayılarının prognostik değeri
konusunda çalışması olmak.
ÜrolojiDoçentÜroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Optik internal üretrotomide intraüretral lidokainin etkisi
konusunda çalışması olmak.
Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçentFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Psoriatik artrit ve romatoid artriti olan hastalarda fibromiyaljinin etkisi konusunda çalışması
olmak.
İç HastalıklarıProfesörİç Hastalıkları (Nefroloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Hemodiyaliz hastalarında hemoglobin değişkenliğini etkileyen faktörler ve mortalite ile ilişkisi
konusunda çalışması olmak.
NörolojiDoçentNöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Epilepsi hastalarında oksidan/antioksidan dengesinin antiepileptik
tedavi üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
RadyolojiDoçentRadyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sentetik kanabinoid kullananlarda DTI-MRI bulguları konusunda çalışması olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçentYoğun Bakım alanında doçent unvanına sahip olmak. Sepsisi olan yoğun bakım hastalarında klinik sonuçların tahmin edilmesinde laktat/albümin oranının kullanımı
konusunda çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentGastroenteroloji Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Hilar kolanjiokarsinomun rezeksiyonu sonrası pozitif proksimal marjinin sonuçları konusunda
çalışması olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Sağlıklı prematür bebeklerde intraoküler basınç ve santral korneal kalınlıkların normal değerlerinin
belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Migren hastalarının optik koherans tomografi anjiyografisi ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Kadın Hastalıkları ve DoğumDoçentKadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Endometrioid endometrial adenokarsinomda solid büyümenin prognostik önemi
konusunda çalışması olmak.
Kadın Hastalıkları ve DoğumDoçentPerinatoloji yan dal uzmanı olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent uvnanına sahip olmak. Covid 19'u olan gebelerde hastalık derecesi ile ilişkili serum elektrolitleri ile obstetrik komplikasyonlar arasındaki ilişki
konusunda çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentÇocuk Endokrinolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Obez çocuklarda ve adölesanlarda oksidatif stresin değerlendirilmesinde tiyol/disülfit homeostazisinin önemi konusunda çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentNeonatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Hipoksik iskemik ensefalopatisi olan yeni doğanlarda işitme takibi konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Enflamatuar bağırsak hastalığında aort sertliği ve sol ventrikül fonksiyonu arasındaki ilişki konusunda
çalışması olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Çapraz bağlı keratokonik gözlerde santral korneal kalınlığın karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Retinopatisi olan ve olmayan mikroalbüminürik diyabet hastalarında retinal mikrodolaşımdaki değişim konusunda
çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentGenel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut distal kolitin iyileşmesinde medikal ozon tedavisinin etkisi konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Radial arter çapı üzerine geçici ulnar arter kompresyonunun etkisi konusunda çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentGenel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Safra kesesi malignitesinin tespitinde cerrahi değerlendirilme ile histopatolojik incelemenin
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçentKulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Septorinoplasti ile ilişkili periorbital ödemin intraoküler basınç üzerine etkisi konusunda
çalışması olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDoçentOrtopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sanders tipi intraartiküler kalkeneus kırıklarında kemik grefti kullanılmadan osteosentez uygulamasının
değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
ÜrolojiDoçentÜroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Mesane tümörü olan hastalarda komplians ile takip ve tedavi
protokolleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
Enfeksiyon HastalıklarıDoçentEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Diyaliz hastalarında hepatit B immünizasyon cevabını etkileyen faktörler
konusunda çalışması olmak.
NörolojiDoçentNöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Hemodiyaliz hastalarında huzursuz bacak ve uykusuzluk
hastalığı konusunda çalışması olmak.
NörolojiDoçentNöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak.
Parkinson hastalığında kokudaki bozulma ile bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçentRuh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına
sahip olmak. Kronik şizofrenisi olan hastalarda egzersizin kavrama üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
Beyin ve Sinir CerrahisiDoçentBeyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Hidrosefalisi olan çocuklarda optik sinir kılıf çapı ile ventriküloperitoneal şant disfonksiyonun belirlenmesi
konusunda çalışması olmak.
Beyin ve Sinir CerrahisiDoçentBeyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Meninjiomalarda progesteron reseptör statüsünün prognostik faktör olarak değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentGenel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Hemodiyaliz ve böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda Covid 19 enfeksiyonunun analizi konusunda
çalışması olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Obez kadınlarda subfoveal koroidal ve dış retinal tabaka kalınlıklarının değerlendirilmesi konusunda çalışması
olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Uzun süre hidroksiklorokinin tedavisi alan SLE hastalarında korneal güvenliğin değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. L-troksin uygulama süresinin konjenital hipotiroidizmin diferansiyasyonunda geçerliliği konusunda
çalışması olmak.
Deri ve Zührevi HastalıklarıDoçentDeri ve Zührevi Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Aknesi olan hastalarda VEGF reseptörleri üzerine retinoik asit formunun etkisi konusunda çalışması
olmak.
Tıbbi PatolojiDoçentTıbbi Patoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kolorektal kanseri olan hastaların histopatolojik analizi
konusunda çalışması olmak.
Tıbbi PatolojiDoçentTıbbi Patoloji alanında doçent unvanına sahip olmak.
Kronik gastriti olan hastalarda yüksek duyarlılıklı C reaktif proteinin rolü konusunda çalışması olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Üçüncü düzey retinopatide fluorescein anjiyografi bulgularının karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
ÜrolojiDoçentÜroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Laparoskopik ürolojik cerrahide intraabdominal basıncın hematolojik parametreler üzerine etkisi konusunda
çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentGeriatri alanında doçent unvanına sahip olmak. Hastanede yatan hastalarda sarkopeninin tahmin edilmesinde nütrisyonel risk izleme araçlarının
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
Beyin ve Sinir CerrahisiProfesörNöroşirürji alanında doçent unvanına sahip olmak. Hipokampal sklerozun cerrahi tedavisinin sonuçları konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Azalmış implante kardiyak defibrilatörü olan hastalarda erken mortalitenin tahmin edilmesi konusunda çalışması
olmak.
Kalp ve Damar CerrahisiDoçentKalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kardiyotomi sonrası ECMO desteği alan hastalarda böbrek yetmezliğinin tahmininde nötrofil/lenfosit oranının kullanımı konusunda çalışması
olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Topikal beta bloker ilişkili oluşan atrioventriküler bloğun tedavisi konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda mitral geri kaçışın şiddeti üzerine volüm yüklenmesinin etkisi
konusunda çalışması olmak.
Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçentFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına
sahip olmak. Diyabet hastalarının el fonksiyonları konusunda çalışması olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçentAnesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda quadratus lumborum bloğunun postoperatif analjezik etkisi konusunda
çalışması olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDoçentOrtopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip
olmak. Spinal füzyon üzerine epidermal büyüme faktörünün etkisi konusunda çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentGastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak.
Serum neopterin düzeyleri ile Covid 19'un klinik durumu konusunda çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentNefroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri evre
diyabetik nefropati ile enflamatuar belirteçlerin değişimi konusunda çalışması olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDoçentOrtopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip
olmak. Skolyozda Cobb açısı ölçümü için farklı mobil aplikasyonların güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
ÜrolojiDoçentÜroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Monosemptomatik nokturnal enürezisi olan hastalarda davranış problemlerinin değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.
NörolojiDoçentNöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İdiyopatik/genetik epilepside baş ağrısı konusunda çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentNefroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Obstrüktif uyku apnesi sendromunda sürekli pozitif hava basıncı ile mikroalbüminürinin düzeltilmesi konusunda
çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentGastroenteroloji Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Laparoskopik kolorektal cerrahi yapılan hastalarda intraoperatif laktat artışının risk faktörleri
konusunda çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentGastroenteroloji Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri evre gastrik kanseri olan hastalarda perinöral invazyonun prognostik etkisi konusunda
çalışması olmak.
Kalp ve Damar CerrahisiDoçentKalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Antikoagülan ilaçların yara iyileşmesi süreçleri üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
Kalp ve Damar CerrahisiDoçentKalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kombine koroner revaskülerizasyona farklı yaklaşımların erken dönem sonuçları ile ilgili çalışması
olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Gensini skoru ile karotid arter stenozu arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri kalp yetmezliği olan hastalarda ana pulmoner arter çapının çıkan aort çapına oranının prognostik değeri
konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Abdominal aort anevrizmasında reaktif C protein/albümin oranının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. On- pump izole koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda atrial fibrilasyonun SYNTAX skoru ile tahmini
konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Aort stenozu olan hastalarda TAVI sonrası mortalitenin tahmininde fragmente QRS dalgasının kullanımı
konusunda çalışması olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçentAnesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Ultrason eşliğinde kaudal blok ile pudental sinir bloğunun postoperatif aneljezik etkilerinin
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçentKulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Vestibüler migrende vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyellerin analizi konusunda
çalışması olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDoçentOrtopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kompleks distal tibia kırıklarında sirküler eksternal fiksasyonun orta dönem sonuçları konusunda çalışması
olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentÇocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocukluk çağı atopik dermatitin şiddeti ve sürekliliğinin tahmin edilmesinde periostin
düzeyinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentGastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Çölyak hastalığı ve Covid 19 pandemisi konusunda çalışması olmak.
RadyolojiDoçentRadyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kadınlarda lomber vertebranın normal yaşlanması konusunda çalışması olmak.
RadyolojiDoçentRadyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Küçük renal kitlelerin ultrason eşliğinde perkütan mikrodalga ablasyonu konusunda çalışması olmak.
Tıbbi BiyokimyaDoçentTıbbi Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Hipotiroidisi olan hastalarda serum galektin 3 düzeyinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Tıbbi MikrobiyolojiDoçentTıbbi Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Karbapenem dirençli klebsiella pnömonisi izolatlarında karbapenamaz ve mcr-1 genlerinin
araştırılması konusunda çalışması olmak.
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçentKulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Obez çocuklarda uyku apnesinin tahmin edilmesinde kan sayımı değerlerinin ve oranlarının kullanımı konusunda çalışması olmak.
Kadın Hastalıkları ve DoğumDoçentKadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Gündüz yapılan sezaryen doğumların gece yapılanlara göre ikinci seviye laktogenez üzerine etkisi
konusunda çalışması olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDoçentOrtopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut akromioklavikular dislokasyonların artroskopik fiksasyonu sonrası redüksiyon sıklığı
konusunda çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Vitamin D eksikliği olan çocuk hastalarda obstrüktif uyku apnesinin risk değerlendirmesi konusunda
çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentNeonatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Yeni doğanlarda serum vitamin D düzeyleri ile aort intima- media kalınlıkları arasındaki ilişki konusunda çalışması
olmak.
İç HastalıklarıDoçentİç Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak.
Diyabette insülin tedavisinin erken dönem renal değişiklikler üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentNefroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Renal transplantasyon yapılan hastalarda koroner arter kalsifikasyonu ve uzun dönem kardiyovasküler sonuçları
konusunda çalışması olmak.
İç HastalıklarıProfesörİç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Pankreatik adenokarsinomun tanısında biyobelirteç olarak monosit kemoreaktan protein-1'in
kullanımı konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sirozu olan hastalarda pulmoner arter sertliğinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Tıbbi BiyokimyaProfesörBiyokimya (Klinik Biyokimya ) alanında doçent unvanına sahip olmak. Düşük evreli gliomalarda dinamik tiyol/disülfit homeostazisi konusunda çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentGenel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Antral gastriti olan hastalarda intestinal metaplazi ile helikobakter pilori pozitifliğinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
NörolojiDoçentNöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Etyolojisi bilinmeyen status epileptikusda antinöral antikorların araştırılması konusunda çalışması olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçentAnesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Kolonoskopi prosedürlerinde sedasyon amaçlı ketamin kullanımı konusunda çalışması olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçentAnesteziyoloji ve Reanimasyon alalnında doçent unvanına sahip olmak. Lokal anesteziklerin yara iyileşmesi üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentGenel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Mastalji etyolojisinin belirlenmesinde EMG bulgularının önemi konusunda çalışması olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri düzey miyopisi olanlarda optik koherans tomografi anjiyografisi bulguları konusunda çalışması olmak
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Okul çağındaki çocuklarda foveal gelişim üzerine prematüritenin etkisi konusunda çalışması olmak.
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçentKulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Koku fonksiyonu üzerine eksternal septoplasti yaklaşımının etkisi konusunda
çalışması olmak.
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
DoçentKulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Adenotonsiller hipertrofisi olan çocuklarda albüminüri konusunda çalışması olmak.
KardiyolojiDoçentKardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut koroner sendromu olan yaşlı hastalarda hastane içi kanamalar konusunda çalışması olmak.
RadyolojiDoçentRadyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Osteoid osteomanın bilgisayarlı tomografi destekli perkütan radyofrekansı ile ablasyonunun güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
Genel CerrahiDoçentGenel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. ERCP sonrası komplikasyonların risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentGastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Anti-TNF tedavisi sırasında hepatit B reaktivasyonu riski
konusunda çalışması olmak.
NörolojiDoçentNöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. EEG kayıtları üzerine bölgesel paroksismal hızlı ritimlerin etkisi
konusunda çalışması olmak.
RadyolojiDoçentRadyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Lomber interlaminar pencerenin radyolojik anatomisi konusunda
çalışması olmak.
Göğüs HastalıklarıDoçentGöğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 hastalarında mortalitenin tahmin edilmesinde mediastinal lenfadenopatinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentNeonatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde beslenme intoleransı için oral klaritromisin tedavisi konusunda çalışması olmak.
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
DoçentDeri ve Zührevi Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Pigmentli bazal hücre karsinomunun mavi
beyaz varyantı konusunda çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentİç Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Polikistik over sendromunda miyonektin düzeyleri ile metabolik ve hormonal düzensizliklerin ilişkisi konusunda
çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçentÇocuk Yoğun Bakımı yan dal uzmanı olup Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Karaciğer hasarı olan çocuklarda N-Asetil sistein tedavisi ile hepatik iyileşme arasındaki ilişki konusunda çalışması
olmak.
Göz HastalıklarıDoçentGöz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak.
Epiretinal membran cerrahisi sonrası retinal vasküler yapının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
DoçentKadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Gebelerde embriyo implantasyonu üzerine
nikotin maruziyetinin etkileri konusunda çalışması olmak.
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçentKulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda tonsillektomi sonrası sekonder kanamanın risk faktörleri konusunda çalışması
olmak.
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
DoçentKadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Doğum öncesi fetal ağırlığın ultrasonografik
olarak tahmin edilmesi konusunda çalışması olmak.
İç HastalıklarıDoçentGastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İntraabdominal nörojenik tümörlerin klinikopatolojik
karakteristikleri konusunda çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel Alımı Gerekli Evraklar

Sağlık Bİlimleri Üniversitesi Akademik Personel Alımı için başvurularda istenilen evrakların tam listesi şu şekildedir;

 • Yayın Listesini içeren Akademik Özgeçmiş,
 • Fotoğraf,
 • Kimlik Belgesi,
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık Belgesi,
 • Doçentlik Belgesi,
 • Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için),
 • Hizmet Belgesi,
 • Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik Belgesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilgili sayfasında ilana ait tüm şartlara da ulaşabilirsiniz.

Akademik İlanları Nasıl Takip Ederim?

Akademik ilanları en güncel şekilde takip etmek için sitemizde yer alan Akademik İlanlar sayfası altındaki ilanları inceleyebilirsiniz. Bununla birlikte düzenli şekilde, yayımlanan ilan haberlerini paylaştığımız  Telegram kanalına ücretsiz abone olarak güncel ilanlardan anında haberdar olabilirsiniz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir