Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 21.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı! İlan detaylarına göre Anadolu Üniversitesi 69 öğretim üyesi alımı gerçekleştiriyor! İlana ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir:

“Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.”

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Detayları

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Detaylarına dair önemli tarihler şunlardır:

  • İlan Başlama Tarihi: 21.07.2022
  • İlan Bitiş Tarihi: 04.08.2022
  • Kadro Sayısı: 69
  • Şehir: Eskişehir
  • Başvuru Şekli:  Şahsen

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Koşullar

Doçent kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından
sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar;

2547 sayılı Kanunun 24., Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10. ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerinin B maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılamayacaktır. Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru şartlarını sağlamayan veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan hakkındaki detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilirsiniz.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Akademik Personel Alımı İlanı İçin İstenen Belgeler

  • Adayların;
  • başvuru dilekçesi,
  • 2 adet fotoğraf,
  • özgeçmiş,
  • öğrenim ve yabancı dil belgesi ile askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Üniversitenin Değerlendirme Ölçütlerine göre Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB – flash bellek – içinde) hazırlayarak, Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvuracaklardır.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Kadro Detayları

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Kadro Detayları şu şekildedir:

ANABİLİM/
ANASANAT DALI/ PROGRAM
UNVANBAŞVURU ŞARTLARI
FARMAKOLOJİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİFarmakoloji alanında Doktora mezunu olmak ve moleküler dinamik simülasyon ve mikrobiyom konularında çalışmalar yapmış olmak.
FARMASÖTİK KİMYA AD.DOÇENTDoçentliğini Farmasotik Kimya alanından almış olmak ve aromataz-monoamin oksidaz ve karbonik anhidraz inhibitörlerinin sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.
FARMASÖTİK KİMYA AD.DR. ÖĞR. ÜYESİFarmasötik Kimya alanında Doktora mezunu olmak ve aromataz ve siklooksijenaz inhibitörlerinin sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.
KLİNİK ECZACILIK AD.DR. ÖĞR. ÜYESİKlinik Eczacılık alanında Doktora mezunu olmak ve dislipidemi tedavisi ve farmasötik bakım konularında çalışmaları olmak.
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ AD.PROFESÖRDoçentliğini Farmasötik Teknoloji alanından almış olmak ve ilaç taşıyıcı sistemler, mikroiğneler ve inklüzyon kompleksleri konularında çalışmaları olmak.
KLASİK ARKEOLOJİ AD.DOÇENTDoçentliğini Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları alanından almış olmak ve geç antik çağ-erken Hıristiyan ve Bizans sanatı ve ikonografisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
KLASİK ARKEOLOJİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİKlasik Arkeoloji alanında Doktora mezunu olmak ve antik dönem Pamphylia bölgesinin arkeolojisi ve mimari bezemeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
RUS DİLİ VE EDEBİYATI AD.DR. ÖĞR. ÜYESİRus Dili ve Edebiyatı alanında Doktora mezunu olmak ve Rus edebiyatında kadın yazarlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİZANS SANATI AD.DR. ÖĞR. ÜYESİSanat Tarihi alanında Doktora mezunu olmak ve Bizans anıtsal resim sanatı ve ikonografisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK İSLAM SANATI AD.DR. ÖĞR. ÜYESİSanat Tarihi alanında Doktora mezunu olmak ve Selçuklu dönemi dini mimarisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ESKİÇAĞ TARİHİ AD.PROFESÖRDoçentliğini Eskiçağ Tarihi alanından almış olmak ve Roma uygarlığı, küçük Asya kentleri, antik dönem dinleri ve geç antik çağ konularında çalışmalar yapmış olmak.
ORTAÇAĞ TARİHİ AD.DOÇENTDoçentliğini Ortaçağ Tarihi alanından almış olmak ve geç dönem Bizans siyasi tarihi ve Palaiologos hanedanı dönemi siyasi tarihi konularında çalışmaları olmak.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI AD.DR. ÖĞR. ÜYESİTürk Dili ve Edebiyatı alanında Doktora mezunu olmak ve 14. yüzyıl divan şairleri, divan edebiyatında kozmoloji ve miraçnameler konularında çalışmalar yapmış olmak.
YENİ TÜRK EDEBİYATI AD.PROFESÖRDoçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olmak ve modern ve postmodern Türk şiiri konularında çalışmalar yapmış
olmak.
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM AD.DR. ÖĞR. ÜYESİEğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora mezunu olmak ve öğretmenlerin mesleki gelişimi, bağlantıcı öğrenme ve örtük program konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM YÖNETİMİ AD.PROFESÖRDoçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanından almış olmak ve eğitim yönetiminin felsefi, sosyolojik ve politik temelleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM YÖNETİMİ AD.DOÇENTDoçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) alanından almış olmak ve problem çözme becerileri, sanal sınıflarda sınıf yönetimi ve sınıf topluluğu hissi ilişkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD.DR. ÖĞR. ÜYESİEğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Doktora mezunu olmak ve bireye uyarlanmış testler ve uluslararası sınavların ölçüt geçerliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
RESİM-İŞ EĞİTİMİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİResim-İş Öğretmenliği alanında Doktora yapmış olmak ve sanat eğitiminde mekan algısı, proje tabanlı öğrenme ve kolektif hafıza konularında çalışmaları olmak.
İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİİşitme Engelliler Öğretmenliği alanında Doktora mezunu olmak ve işitme engellilerin sesletim ve işitsel ayırt etme becerileri konularında çalışmaları olmak.
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU EĞİTİM AD.DOÇENTDoçentliğini Özel Eğitim (Otistik Engelliler Eğitimi) alanından almış olmak ve yardımcı teknolojiler ve oyunlaştırma konularında
çalışmaları olmak.
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU EĞİTİM AD.DR. ÖĞR. ÜYESİZihin Engelliler Öğretmenliği alanında Doktora mezunu olmak ve gelişimsel yetersizliği olan bireylerde cinsel eğitim ve otizm konularında çalışmaları olmak
ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ AD.DOÇENTDoçentliğini Özel Eğitim (Özel Yetenekliler Eğitimi) alanından almış olmak ve bilimsel yaratıcılık ve zeka ölçeği geliştirme konularında çalışmaları olmak.
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİZihin Engelliler Öğretmenliği alanında Doktora mezunu olmak ve erken müdahale, erken çocuklukta özel eğitim ve okul öncesi kaynaştırma konularında çalışmaları olmak.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİOkul Öncesi Eğitimi alanında Doktora mezunu olmak ve uzaktan eğitim sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaçları ve okul öncesi dönemde fen eğitimi konularında çalışmaları olmak.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİOkul Öncesi Eğitimi alanında Doktora mezunu olmak ve okul öncesi eğitimde e-mentörlük, matematik ve pedagojik içerik bilgisi konularında çalışmaları olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİSosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doktora mezunu olmak ve sosyal bilgilerde çevresel adalet ve hukuk okuryazarlığı konularında çalışmaları olmak.
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİAlmanca Öğretmenliği alanında Doktora mezunu olmak ve Almanca eğitimi alanında karşılaştırmalı edebiyat, disiplinlerarasılık ve çok dillilik konularında çalışmaları olmak.
FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİFransızca Öğretmenliği alanında Doktora mezunu olmak ve Fransızcanın yabancı dil olarak öğretimi ve güncel dil öğretim yaklaşımları konularında çalışmaları olmak.
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ AD.DOÇENTDoçentliğini Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) alanından almış olmak ve yabancı dil sınıflarında konuşma öğretimi ve sözlü dönütler konularında çalışmaları olmak.
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİİngilizce Öğretmenliği alanında Doktora mezunu olmak ve öğrencilerin duyuşsal özellikleri ve kültürlerarası iletişim konularında
çalışmaları olmak.
CAM ASD.DR. ÖĞR. ÜYESİSeramik ve Cam Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik mezunu olmak ve kalıp kullanılan cam şekillendirme teknikleri üzerine
çalışmaları olmak.
GRAFİK SANATLAR ASD.DR. ÖĞR. ÜYESİGrafik alanında Sanatta Yeterlik mezunu olmak, geleneksel ve dijital okuma materyali tasarımı, bilgi mimarisi ve özgün grafik baskı konularında çalışmaları olmak.
RESİM ASD.DR. ÖĞR. ÜYESİResim alanında Sanatta Yeterlik mezunu olmak, plastik sanat öğeleri ve ilkeleri, vitray ve duvar resim teknikleri konularında
çalışmaları olmak.
SERAMİK ASD.PROFESÖRDoçentliğini Tasarım alanından almış olmak ve seramik dekor teknikleri, seramik heykel ve serbest seramik konularında
çalışmaları olmak.
MİLLETLERARASI HUKUK AD.PROFESÖRDoçentliğini Milletlerarası Hukuk alanından almış olmak ve milletlerarası ceza hukuku, milletlerarası deniz hukuku ve savaş hukuku konularında
çalışmaları olmak.
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT AD.DOÇENTDoçentliğini Uluslararası İktisat alanından almış olmak ve sosyal medya ve uluslararası ticaret, dış rekabet gücü ve iktisadi büyüme konularında çalışmaları olmak.
İKTİSAT POLİTİKASI AD.PROFESÖRDoçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak ve finansal çevrimler, cari açık ve ekonomik risk yönetimi konularında çalışmaları olmak.
İKTİSAT POLİTİKASI AD.DOÇENTDoçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak ve enflasyona fiyat geçişkenliği, doğrusal olmayan zaman serileri ve dışa açık makro iktisat konularında çalışmaları olmak.
İKTİSAT POLİTİKASI AD.DR. ÖĞR. ÜYESİİktisat alanında Doktora mezunu olmak, işsizlik, enflasyon, asgari ücret ve dolarizasyon konularında
çalışmaları olmak.
İKTİSAT TEORİSİ AD.PROFESÖRDoçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak ve uygulamalı makro modelleme, oynaklık modellemesi ve makroekonomik öngörü konularında çalışmaları olmak.
İKTİSAT TEORİSİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİİktisat alanında Doktora mezunu olmak ve göçün ekonomik belirleyicileri, ücret farklılıkları ve aile içi şiddetin sosyo-ekonomik sebepleri konularında çalışmaları olmak.
MUHASEBE VE FİNANSMAN AD.PROFESÖRDoçentliğini Muhasebe alanından almış olmak ve finansal tablolar analizi, Türkiye finansal raporlama standartları ve muhasebe organizasyonu konularında çalışmaları olmak.
MUHASEBE VE FİNANSMAN AD.DR. ÖĞR. ÜYESİFinansman alanında Doktora mezunu olmak ve yatırımcı ilişkileri, yatırımcı duyarlılığı, yoğunlaşma ve volatilite konularında çalışmaları olmak.
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA AD.DR. ÖĞR. ÜYESİİşletme alanında Doktora mezunu olmak, pazarlama ve örgüt kuramları konularında çalışmaları olmak.
MALİ İKTİSAT AD.DR. ÖĞR. ÜYESİMaliye alanında Doktora mezunu olmak ve küresel kamu borcu, bütçe açıkları ve maliye politikasında belirsizlik konularında
çalışmaları olmak.
İLETİŞİM TASARIMI AD.PROFESÖRDoçentliğini Uygulamalı İletişim alanından almış olmak ve pandemi, sağlık iletişimi ve metafor konularında çalışmaları olmak.
İLETİŞİM SİSTEMLERİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİSinema ve Televizyon alanında Doktora mezunu olmak ve bilim kurgu sineması, deneme anlatısı ve yeni medya konularında
çalışmaları olmak.
SİNEMADA YAPIM YÖNETİM AD.DR. ÖĞR. ÜYESİSinema ve Televizyon alanında Doktora mezunu olmak ve sinemada gerçeküstücülük, kadın sineması ve yeni medya konularında çalışmaları olmak.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI AD.DOÇENTDoçentliğini Turizm alanından almış olmak ve restoran yönetimi, gastronomi tarihi ve Türkiye'nin yöresel mutfakları konularında çalışmaları olmak.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI AD.DR. ÖĞR. ÜYESİTurizm İşletmeciliği alanında Doktora mezunu olmak ve gastronomide maliyet kontrolü ve gastronomide sürdürülebilirlik konularında çalışmaları olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ AD.PROFESÖRDoçentliğini Turizm alanından almış olmak ve çocuk dostu turizm, postmodern dönemde turizm ve turizmde etik konularında çalışmaları olmak.
TURİZM REHBERLİĞİ AD.PROFESÖRDoçentliğini Turizm alanından almış olmak ve turist rehberliği, kültürel miras ve destinasyon planlama konularında çalışmaları olmak.
TURİZM REHBERLİĞİ AD.DR. ÖĞR. ÜYESİTurizm İşletmeciliği alanında Doktora mezunu olmak ve turizm tarihi, seyahat tarihi ve otelcilik tarihi konularında çalışmaları olmak.
KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ ASD.PROFESÖRDoçentliğini Müzik alanından almış olmak ve polifonik Osmanlı saray müziği ve miktrotonal- makamsal sistemler konularında çalışmaları olmak.
PİYANO ASD.DR. ÖĞR. ÜYESİMüzik (Piyano) alanında Sanatta Yeterlik mezunu olmak ve şiirsel ögelerin romantik dönem müziği üzerindeki etkileri ve çağdaş Türk piyano müziğinde makamsal yaklaşımlar konularında çalışmaları olmak.
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ASD.PROFESÖRDoçentliğini Müzik alanından almış olmak ve bakır üflemeli çalgılar (trompet), müzik ve yorumculuk konularında çalışmaları olmak.
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ASD.DOÇENTDoçentliğini Müzik alanından almış olmak ve klasik dönem müziği ve Fransız klarnet müziği konularında
çalışmaları olmak.
YAYLI ÇALGILAR ASD.PROFESÖRDoçentliğini Müzik (Keman) alanından almış olmak, yay tekniği ve oda müziği konusunda çalışmaları olmak.
YAYLI ÇALGILAR ASD.DR. ÖĞR. ÜYESİYaylı Çalgılar (Viyolonsel) alanında Sanatta Yeterlik mezunu olmak ve çalgı eğitiminde motivasyonun önemi konusunda çalışmaları olmak.
YAYLI ÇALGILAR ASD.DR. ÖĞR. ÜYESİYaylı Çalgılar (Viyolonsel) alanında Sanatta Yeterlik mezunu olmak ve Türk beşleri bestecilerinin müzikal yaklaşımları konusunda çalışmaları olmak.
BİLGİSAYAR KULLANIMI AD.DOÇENTDoçentliğini Özel Eğitim (İşitme Engellilerin Eğitimi) alanından almış olmak ve işitme engellilerin mesleki eğitimi ve mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi konularında çalışmaları olmak.
ADALET PR.DR. ÖĞR. ÜYESİÖzel Hukuk alanında Doktora yapmış olmak ve iş hukuku ve iş denetimi konularında çalışmaları olmak.
ÇOCUK GELİŞİMİ PR.DR. ÖĞR. ÜYESİÇocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında Doktora mezunu olmak ve okul öncesi eğitimi döneminde isim yazma becerileri ve okul öncesi çocuk kitapları konularında çalışmaları olmak.
ECZANE HİZMETLERİ PR.DR. ÖĞR. ÜYESİFarmakoloji alanında Doktora mezunu olmak, hepatotoksisite ve analjezik / koleretik etkili bitkiler konularında çalışmaları olmak.
YAŞLI BAKIMI PR.DOÇENTDoçentliğini Sosyal Hizmet alanından almış olmak ve yaşlı bakımı, alzheimer ve anımsama terapisi konularında çalışmaları olmak.
ZİHİN ENGELLİLER AD.PROFESÖRDoçentliğini Alan Eğitimi (Özel Eğitim) alanından almış olmak ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylere sosyal becerilerin öğretimi konularında çalışmaları olmak.
ZİHİN ENGELLİLER AD.DR. ÖĞR. ÜYESİZihin Engelliler Öğretmenliği alanında Doktora mezunu olmak ve özel gereksinimli bireylerde afet ve acil durum yönetimi konularında çalışmaları olmak.
ZİHİN ENGELLİLER AD.DR. ÖĞR. ÜYESİZihin Engelliler Öğretmenliği alanında Doktora mezunu olmak ve kaynaştırma eğitimi, özel eğitimde teknoloji kullanımı ve aile mentörlüğü konularında çalışmaları olmak.

Güncel Akademik Kadro İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

Üniversitelerin Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanları haberlerini internet sitemizde düzenli bir şekilde yayınlıyoruz. Güncel akademik personel alım haberlerini sitemizdeki Akademik İlanlar başlığı altında sizler için paylaşıyoruz. Sitemizde yayımlanan akademik personel ilanları haberlerine sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Telegramdan bizi takip etmek ve bildirimleri açık tutmak!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir