T.C.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından “Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 7. 8. 12. 13. ve 14. maddeleri gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına bağlı Bilim Dallarının Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Ana Bilim Dalı Bilim Dalı Kontenjan
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 20
Sosyal Bilgiler Eğitimi 30
Fen Bilgisi Eğitimi 27
Güzel Sanatlar Eğitim Müzik Eğitimi 15
Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yükseklisans Başvuru Belgesi (İnternet üzerinden online yapılacak başvuru sonunda alınacak belge).
Özgeçmiş (Form için tılayınız).
Diplomanın veya Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı öreneği.
Transkript (Not Durum) belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Dörtlük sistemle mezun olanların transkriptlerinde yüzlük sistemdeki karşılığı bulunmuyorsa YÖK çevrim tablosuna göre yapılacaktır.)
Yabancı Dil Belgesi (VARSA)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 adet fotoğraf
Önemli: (Başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Başvuru yapan öğrenciler yukarıdaki belgeleri en geç 16 Temmuz 2015 tarihine kadar şahsen teslim edebilecekleri gibi posta/kargo yolu ile de ilgili tarihte Enstitü Müdürlüğümüzde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Başvuru evraklarının 16 Temmuz 2015 mesai bitimine kadar Enstitü Müdürlüğümüze ulaşmamasından veya posta/kargodan kaynaklanan gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu değildir.)

Online başvuru işlemlerinde istenen bilgiler adayın beyanı olacağından girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.Başvuru ve Kesin Kayıt İçin Gerekli Şartlar:

Yüksek lisans programlarına, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 55 puan veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer puan alanlar başvurabileceklerdir.
Yüksek öğrenimlerini yurtdışında yapan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
Yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil puanı baraj ya da ön şart değildir. Ancak Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından Yabancı Dil Belgesi bulunanların puanları değerlendirmeye dahil edileceğinden, başvuru sırasında bu belgelerini vermeleri gereklidir. Yabancı Dil Sonuç Belgesi getiremeyen adayların yabancı dil puanı sıfır (0) olarak değerlendirilir.
ALES puanı 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir. Ancak Niğde Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya kendi isteğiyle ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek lisansüstü programlara başvuran adaylar için yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.
Adayların ön kayıt başvuruları ilan edilen tarihlerde otomasyon3.nigde.edu.tr/onkayit/ sayfasından yapılacaktır. Şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.
Kesin kayıt aşamasında şahsen ya da noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Posta, kargo veya diğer yollarla yapılan kesin kayıt başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecek, kesin kayıtları yapılmayacaktır.
Adaylar yalnızca bir Bilim Dalına müracaat edebilir.
Aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans programlarına müracaatta ALES puan türü olarak;
-Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı için Eşit Ağırlık (EA),

-Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı için Sayısal (SAY),

-Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı İçin Sözel (SÖZ),

-Müzik Eğitimi Bilim Dalı için Eşit Ağırlık, Sayısal, Sözel (EA-SAY-SÖZ)

kabul edilecektir.

Önemli: (online ön kayıt başvurusu esnasında öğrenci adaylarının başvuru yapacakları tezli yüksek lisans programına ait ALES puan türünü ve notunu hatasız olarak girmeleri gerekmektedir. Aksi halde başvuru yapan öğrenci adaylarının başvuruları geçersiz sayılacaktır).

Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda aranacak özel şartlar aşağıdaki gibidir;
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalına başvuracak adayların; Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği lisans diplomasına sahip olması ya da Sınıf Öğretmenliği görevini yapıyor olması gerekmektedir (Sınıf Öğretmenliği lisans diplomasına sahip olmayıp Sınıf Öğretmenliği yapan adayların ayrıca kurumlarından aldıkları görev belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir)
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalına başvuracak adayların;Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi lisans diplomasına sahip olması ya da Fen Bilimleri Öğretmenliği görevini yapıyor olması gerekmektedir (Fen Bilimleri Öğretmenliği lisans diplomasına sahip olmayıp Fen Bilimleri Öğretmenliği yapan adayların ayrıca kurumlarından aldıkları görev belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir).
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalına başvuracak adayların;Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans diplomasına sahip olması ya da Sosyal Bilgiler Öğretmenliği görevini yapıyor olması gerekmektedir (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans diplomasına sahip olmayıp Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yapan adayların ayrıca kurumlarından aldıkları görev belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir).
Müzik Eğitimi Bilim Dalına başvuracak adayların; Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuarların müzik alan (bölüm) mezunları (4 yıllık) başvurabilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi:

Adayların başarılı sayılabilmesi için;

Yüksek Lisans Programlarından:

Tezli yüksek lisans programlarına, lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve varsa yabancı dil sınavında aldıkları puan değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalında ise ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması, varsa yabancı dil sınav puanı ile giriş (mülakat) sınavında alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir.Başarı puan hesaplaması;

Yüksek Lisans Programlarından:

Tezli yüksek lisans programları için; BP= Lisans Mezuniyet Not Ortalaması x %35 + ALES Puanı x %50 + Yabancı Dil Puanı x %15 şeklindedir. Adaylar, başarı puanlarına göre sıralanacak ve ilan edilen kontenjanlar kadar asıl ve yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı için ise; BP= ALES Puanı x %50 + Lisans Mezuniyet Not Ortalaması x %20 + Yabancı Dil Puanı x %15 + Giriş (Mülakat) Sınav Puanı x %15 şeklindedir. Ayrıca giriş (mülakat) sınavı baraj puanı 100 üzerinden en az 50 olup, daha aşağı puan alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken öncelikle ALES puanı ve yine puanlar eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Adayların puanları değerlendirilerek en yüksek puan ortalamasına sahip olan adaydan başlanarak aşağı doğru sıralanacak, giriş (mülakat) sınavına alınacak adayların (ilan edilen kontenjanın 2 (iki) katına kadar) listesi 20 Temmuz 2015 tarihinde Enstitümüz web sayfasından ilan edilecektir. Giriş (Mülakat) sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılacaktır. Adaylar, başarı puanlarına göre sıralanacak ve ilan edilen kontenjanlar kadar asıl ve yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Askerlik Durum Belgesi (Temmuz 2015 tarihli).
6 adet vesikalık fotoğraf
Kesin Kayıt Formu (Form İçin Tıklayınız).
Adres: Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat - Merkez Yerleşke Bor Yolu Üzeri 51240 Niğde