T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI

Güzel Sanatlar Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru ve başarıda dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ve KONTENJANLARIGÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARI

1-Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 65 ve eşdeğeri olması gerekir.

2- Yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;

Sınav değerlendirme yüzdelikleri, başvuran adayların, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil notunun %20’si ve alan yeterlilik sınavının %60’ı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 60 olması gerekmektedir.

3- Yüksek lisans programı Alan Yeterlik Sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri not alanlar değerlendirmeye alınır.

4- Yüksek lisans programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL) bulunmayan adaylar, yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar.

5- Lisansüstü öğretim programlarına başvuracak erkek adayların askerlikten tecilli olması yada asker kaçağı durumunda olmaması gerekir.

6- Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurularda LES yada ALES şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Enstitü Müdürlüğü’nden alınacaktır),

2-Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi onaylı fotokopisi, lisans not durum belgesi onaylı fotokopisi (4’lük sisteme tabi birimlerden mezun olup, not ortalaması 100’lük sisteme çevirisi olmayanların not çevirisi Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre yapılacaktır),

3- Yüksek Lisans programına başvuracak adayların var ise; Yabancı Dil Belgesinin onaylı fotokopisi,

4- Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi

5- 1 Adet fotoğraf (adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olacaktır.)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru için aranan belgelerin asılları,

2- 4 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olacaktır)

3- Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)

4- Öğrenci katkı payı ve kimlik ücreti dekontları

5- Özgeçmiş

Not: Kesin kayıt bütün belgelerin asılları ile yapılacaktır.

Kayıt yaptıracak adayların; Yükseköğretim genel kurulunun 15.07.2005 tarihli toplantısında, Yükseköğretim Kurumları bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık gibi her derecesinde tezli veya tezsiz ikinci öğretim gibi herhangi bir şekilde bir programa kayıtlı olanların aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıtlı olmasının ve eğitim – öğretim görmesinin uygun olmayacağına karar verildiğinden, herhangi bir lisansüstü programına kayıtlı iken yeniden bir başka lisansüstü programa kayıt yaptırmanın mümkün olmayacağı hususuna uymaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri :

08-12 Ağustos 2011

Başvuru Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Güzel Sanatlar Enstitüsü, Zemin Kat / Talas Yolu KAYSERİ

Sınav Tarihleri:

Yüksek Lisans programları, alan yeterlik sınavına girecek adayların 18-19 Ağustos 2011tarihlerinde saat 10.00’da, Güzel Sanatlar Fakültesi binasının ilgili bölümlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sonuçların İlanı: 22 Ağustos 2011 tarihinde Güzel Sanatlar Enstitüsünde ve Güzel Sanatlar Enstitüsü web sitesinden ilan edilecektir.

Kesin Kayıtlar: Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı, Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı için 05-09 Eylül 2011 tarihlerinde mesai saatleri içinde Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Alan Yeterlik sınavı için gerekli sınav materyalleri ve sınav şekli Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasında ilan edilecektir.

Tel: 0 352 4374901-34007