T.C.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 8. ve 13. Maddeleri uyarınca 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

Öğrenim görmek istedikleri Lisansüstü Programını belirtir dilekçe.

Özgeçmiş.

Mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

Doktora Programlarına başvuru için Yabancı Dil Belgesinin onaylı örneği zorunludur. Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuruda ise VARSA Yabancı Dil Belgesinin onaylı örneği.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Belgesinin onaylı örneği.

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2 adet vesikalık fotoğraf (Bayanlar başı açık, erkekler sakalsız).

Transkript (Not Durum) Belgesi onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığı YÖK çevrim tablosuna göre yapılacaktır.)

Başvuru İçin Gerekli Şartlar :

Yüksek lisans programlarına ALES’ten (SÖZ veya EA) en az 55 puan veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer puan alanlar başvurabileceklerdir.

Yüksek öğrenimlerini yurtdışında yapan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ALES’ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 60 puan, lisans diplomasıyla başvuran adayların ise ALES’ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 70 puan almaları (lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olmalıdır) şartı aranır.

Doktora programlarına başvuracak adayların ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

Yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil ön şart değildir.Ancak yabancı dil puanı olanların bu puanları değerlendirilmeye dâhil edileceğinden Yabancı Dil Belgesi bulunanlar başvuru sırasında bu belgelerini vermelidir. Yabancı dil sonuç belgesi getiremeyen adayların yabancı dil puanı sıfır (0) olarak değerlendirilir.

ALES puanı 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir. Ancak Niğde Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenimi yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek lisansüstü programlara başvuranlardan, bu durumu belgeledikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.

Adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya diğer yolla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında istenen belgeleri eksik bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar yalnızca tek Anabilim Dalına müracaat edebilir.

İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalına başvuracak adaylar için; Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, İşletme, İktisat, Turizm, Ticari Bilimler, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinden veya Uygulamalı Bilimler, Turizm ve Otelcilik, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokullarından mezun olmaları gerekmektedir.

İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalına başvuracak adaylar için; Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, İşletme, İktisat, İletişim, Turizm, Ticari Bilimler Fakültelerinden veya Uygulamalı Bilimler, Turizm ve Otelcilik Yüksekokullarından mezun olmaları gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Adayların başarılı sayılabilmesi için;

-Yüksek Lisans Programlarında ALES puanı, Mezuniyet Notu, varsa Yabancı Dil Puanı,

-Doktora Programlarında ALES puanı, Mezuniyet Notu, Yabancı Dil Puanı ve Mülakat Sınav Puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Başarı puan hesaplaması;

Yüksek Lisans Programları için; BP=ALES x %50 + Mezuniyet Notu x %35 + Yabancı Dil Puanı x %15 şeklindedir. Adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Doktora Programları için; BP=ALES x %50 + Mezuniyet Notu x %20 + Yabancı Dil Puanı x %15 + Mülakat Sınavı Puanı x %15 şeklindedir. Adayların başarılı sayılması için, hesaplanan bu puanın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Mülakat baraj puanı 100 üzerinden 50 olup, daha aşağı puan alan adaylar başarısız olarak değerlendirilecektir. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılacaktır.

Başvuru Adresi:

Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Merkez Yerleşkesi (Kampus) / NİĞDE

Başvuru Tarihleri :27 Haziran – 08 Temmuz 2011

Doktora Mülakat Sınav Tarihi :11 Temmuz 2011

Sınav Yeri :Niğde Üniversitesi Enstitüler Binası, 2. Kat

Merkez Yerleşke (Kampus)/NİĞDE

Sınav Saati :10:00

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

ALES belgesinin aslı veya onaylı örneği.

Transkript (Not Durum) Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

Yabancı Dil Belgesininaslı veya noter onaylı örneği.

Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal kağıdı (Temmuz-2011 tarihli belge olmalıdır).

Öğrenci katkı payı makbuzu.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Temmuz-2011 tarihli belge olmalıdır).

Dört adet vesikalık fotoğraf (Bayanlar başı açık, erkekler sakalsız) .

* İstenilen Gerekli Belgelerle Birlikte Doldurularak Teslim Edilecek Matbu Evraklar

-Tezli Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu Örneği

-Doktora Kesin Kayıt Formu Örneği

-Öğrenci Kayıt Taahhütname Belgesi Örneği

Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:

Asil Adaylar :18 - 21 Temmuz 2011 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde yapılacaktır.

Yedek Adaylar :22 Temmuz 2011 tarihinde mesai saatleri içinde Enstitümüzde yapılacaktır.

Bilgi için telefon :0.388.225 24 02 – 225 24 06– 225 24 35