2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alımı İlanı

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İçin Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Koşulları


LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI

1. ALES (Sayısal) Puanları;

· Yüksek lisans için en az 55,

· Yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için en az 65.

· Yabancı Uyruklu öğrenciler için ALES veya uluslar arası düzeyde eşdeğerliği kabul edilen GRE ve GMAT sınavlarından birine girmiş olma şartı aranır.

2. Mezuniyet Notları;

· Yüksek lisans programı için “Lisans Mezuniyet Notunun” 4’lük sisteme göre en az 2.00, olması gerekir.

·Yüksek lisans diplomasıyla doktora programına başvurabilmek için “Lisans Mezuniyet Notunun” 4’lük sisteme göre en az 2.50, “Yüksek Lisans Mezuniyet Notunun” en az 2.80 olması gerekir.

3. Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (LÜGBP);

Yüksek Lisans Programı İçin;

· LÜGBP’nı ALES’in %50’si ve lisans mezuniyet puanının % 50’ sinin toplamıdır.

. Lisansüstü programlara başvurularda LÜGBP’ na göre sıralama yapılır.

. Enstitümüz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilere isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı açılacaktır.

. Mülakat yapılmayacaktır.

Doktora Programı İçin;

Yüksek Lisans Mezunları İçin LÜGBP;

· Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının %50’si,

· Yüksek Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının %10’i,

· Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının %25’si,

· Mülakattan alınan puanın %15’nin

toplamı alınarak hesaplanır.

. Mülakat sınavına girmek zorunludur.(Mülakat sınavları ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından yapılacaktır)

4. Farklı lisans programı mezunlarının hangi lisansüstü programlara başvurabilecekleri Üniversitemiz senatosunca belirlenmiş olup, bu alanların dışından mezun olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Üniversitemiz Senatosunca belirlenmiş olan Programlara

http://www.fbe.rize.edu.tr/duyurular...ari.pdf” linkinden ulaşılabilir.

5. Doktora programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gereklidir.

6· Adaylar başvuru koşullarını sağladıkları birden fazla (en çok 3 (üç)) lisansüstü programa aynı anda başvurabilirler.

7. ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (Üniversitemizin Fen Bilimler Enstitüsünün web sayfasında bulunmaktadır).

2-Lisans Diplomasının aslı, noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,

3-Lisans Programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgelerin onaylı sureti. (Transkript) (Not ve ortalamaları harfli veya 100’lük sisteme göre gösteren belgelerin, mezun olunan fakülte veya öğrenci işleri tarafından onaylanmış olması gerekir).

4-Not değerlendirme sistemi, 100’lük sistemden farklı ise, mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir onaylı belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

5-Özgeçmiş.

6-Bir adet fotoğraf.

7-ALES belgesinin onaylı sureti.

BAŞVURULAR

Başvurular, ilgili belgelerle birlikte Rize Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 01.08.2011 tarihinden itibaren yapılacaktır.

Başvuru sonuçları asıl ve yedek şeklinde iki liste halinde ilan edilir. Kontenjanlar en yüksek LÜGBP’ na sahip adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilir.

SON BAŞVURU TARİHİ : 12.08.2011 SAAT: 17.00

MÜLAKAT TARİHİ : 16-17.08.2011 (Anabilim Dalınca Yapılacaktır)

SONUÇLARININ İLAN TARİHİ : 19.08.2011

KAYITLAR

Başvurular sonucunda kayıt hakkı kazanan asıl listedeki adayların kesin kayıtları ile derse yazılımları, 05.09.2011-09.09.2011 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenci tarafından bizzat yapılacaktır.

12.09.2011 tarihinde boş kontenjan kaldığı takdirde yedek listeden kesin kayıtlar başlayacaktır. Yedek listede bulunan adayların kesin kayıtları, 14-16.09.2011 tarihinde sona erecektir.

Aynı anda iki yüksek lisans programına kesin kayıt yaptırmak mümkün değildir.

Kesin kayıt için istenen belgeler:

1- Diploma (onaylı)

2- Not durum belgesinin onaylı sureti.

3- ALES belgesinin onaylı sureti.

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti ( T.C. kimlik numaralı )

5- Onaylı İkamet belgesi ( Yeni tarihli )

6- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi ( Askerlik şubesinden alınacak yeni tarihli belge)

7- 6 Adet 4,5×6 cm’lik vesikalık fotoğraf

8- Öğrenci katkı payı dekontu

BİLGİ İÇİN

*Rize Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Milli Piyango Eğitim Kampüsü, Fener Mahallesi, RİZE

Tel: Santral: 0464 2236126(Dahili:1520) - Direkt Tel:223 81 07 - Fax:0464 223 31 66

*Fen Bilimler Enstitüsü, Milli Piyango Eğitim Kampüsü, Fener Mahallesi, RİZE

Tel : Santral: 0464 223 61 26 (Dahili:1158-1160) - Direkt Tel/Fax: 0464 2235230

İnternet : http://www.rize.edu.tr/http://fbe.rize.edu.tr/