2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında atanan araĢtırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapacakları Üniversiteler ile bu Üniversitelere ayrılan kontenjanlar 25.01.2012 tarihinde YÖK’ün web sayfasında duyurulmuĢtur. Lisansüstü eğitim müracaatlarının Üniversitelere yapılacağı bu duyurularda belirtilmiştir.

Atatürk Üniversitesi için belirlenen kontenjanlar aĢağıda verilmektedir. Dilekçe baĢvurularının “Atatürk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü”ne yapılması gerekmektedir. BaĢvuru evrakları 30 Ocak-08 ġubat 2012 tarihleri arasında ÇarĢamba günü mesai saati sonuna kadar Ģahsen veya posta ile Atatürk Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı’na yapılacaktır. BaĢvuru sırasında aĢağıdaki belgeler istenilmektedir.
1- Atatürk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne sunulan baĢvuru dilekçesi,
2- Lisans Genel Not Ortalaması’nı gösteren belge (Transkript),
3- ALES belgesi,
4- Lisans Mezuniyet Belgesi,
5- Yabancı dil sınav (ÜDS, KPDS veya eĢdeğerlili YÖK tarafından kabul edilen dil sınavı) sonuç belgesi,
6- ÖYP Kapsamında yerleĢtirildiğine dair, ilgili Üniversiteden alınan atama yazısı,
7- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (varsa).
BaĢvurular, adayların ÖYP puanına (ÖYP Puanı: ÖYP araĢtırma görevlilerinin lisans genel not ortalamasının %35’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavında ilgili alanda alınan puanın %50’si ve yabancı dil puanının % 15’i alınarak hesaplanan ve en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilen puan) göre değerlendirilecektir.
Atatürk Üniversitesi
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
Tel: 0442 231 10 23- 0442 231 10 15
Fax: 0442 236 10 14