Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 12

Yrd. Doçentlerin Öğretim Görevliliğine Düşürülmesi

Öğretim Üyesi Forumunda Yrd. Doçentlerin Öğretim Görevliliğine Düşürülmesi Konusunu İncelemektesiniz

12 yıl sonunda yrd doçlar eğer doçent olamazlarsa üniversite ile ilişiği mi kesiliyor yoksa öğretim ...

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  10-2011
  Mesaj
  42

  Yrd. Doçentlerin Öğretim Görevliliğine Düşürülmesi

  12 yıl sonunda yrd doçlar eğer doçent olamazlarsa üniversite ile ilişiği mi kesiliyor yoksa öğretim görevliliğine mi düşürülüyorlar ?

 2. #2
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı anaveisfoties Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  12 yıl sonunda yrd doçlar eğer doçent olamazlarsa üniversite ile ilişiği mi kesiliyor yoksa öğretim görevliliğine mi düşürülüyorlar ?
  2000 yılından önce bir dilekçe verilerek öğretim görevliliğine düşürülüyorlar ancak 200 yılında 2547'ye şu geçici madde eklendi ve sınır kaldırıldı:

  Geçici Maddde 47 – (Ek: 22/6/2000 - 4584/2 md.)
  1988-1989 öğretim yılından 2000 yılı sonuna kadar, lisansüstü öğrenim görürken, her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere başarısız olduğu dersler için iki sınav hakkı; yüksek lisans öğrencileri için bir yıl, doktora öğrencileri için iki yıl tez hazırlama süresi verilir. Ayrıca 1996-1997 öğretim yılı başlangıç tarihine kadar yabancı dil sınavına giremeyenler ve ilgili kanunun yürürlük tarihine kadar yabancı dil şartını yerine getirmeyerek kaydı silinen
  öğrenciler, yeniden kayıt yaptırabilirler. Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için, yabancı dil sınavında başarısız olanlara üç sınav hakkı tanınır.
  Yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmıştır.
  1996 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora yabancı dil sınavında 100 puan üzerinden 50 (elli) ve daha yukarı, doçentlik yabancı dıl sınavında ise 65 (altmışbeş) ve daha yukarı puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından bunlara denk puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Ayrıca bununla ilgili şu mahkeme kararlarına bakabilirsiniz:

  T.C.
  EDİRNE
  İDARE MAHKEMESİ
  Esas no: 2004/931
  Karar no: 2004/1009
  Davacı: ..
  Vekili: Av. İsmail Aksu
  Davalı: Trakya Üni. Rektörlüğü
  Vekili: Av. Nuray Kayasöken
  DAVANIN ÖZETİ : Trakya Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yapan ve 4584 sayılı yasanın yayımından sonra 12 yıllık süreyi dolduran anacak süresi içinde bu yasadan yararlanmak istemiyle başvurmayan öğretim üyelerinin görev süresinin uzatılmaına ilişkin davalı idarenin 01.06.2001 tarih ve 4465-7230 sayılı ve 15.05.2001 tarih ve 3825-6431 sayılı işlemlerinin; hukuka aykırı olduğu, yardımcı doçentlik kadrosunda 12 yılını doldurmuş bazı kimselerin görev süresinin yenlenmediği, kendisinin aynı koşullarda olduğu ve eşit şekilde aynı uygulamanın yapılması gerektiği, 4584 sayılı yasanın yanlış yorumlandığı, dayanılan 2547 sayılı yasa hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmektedir.SAVUNMAN1N ÖZETİ : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile 4584 sayılı yasanın geçici 2. maddesinin çelişik hükümler taşıması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Danıştay'dan istişari görüş alındığı, bu görüş doğrultusunda 4584 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde başvurmayan ve 12 yılını dolduran davacının görev süresinin uzatılmadığı, hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği savunulmuştur.TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Edirne İdare Mahkemesince, Danıştay 8. Dairesinin 105.03.2003 gün E: 2002/1035, K: 2003/1003 sayılı bozma kararına uyularak işin gereği görüşüldü.Uyuşmazlık, davalı Üniversitede yardımcı doçent olarak görev yapan ve 4584 sayılı yasanın yayımından sonra 12 yıllık süreyi dolduran ancak iki aylık sürede bu yasadan yararlanmak istemiyle başvurmayan öğretim üyelerinin 4584 sayılı yasadan yararlanamayacaklarına ilişkin işlemden doğmuştur.2547 sayılı yasanın 23. maddesinin (a) bendinde, bir üniversitede açık bulunan yardımcı doçentliğin, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edileceği, fakültelerde ve fakültelere bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürlerin, biri o birim yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek, bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isteyecekleri, dekan veya ilgili müdür, kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunacağı, atamanın rektör tarafından yapılacağı, yardımcı doçentlerin bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilecekleri, her atama süresi sonunda görevin kendiliğinden sona ereceği kuralları yer almış, 4584 sayılı yasa ile 2547 sayılı yasaya eklenen geçici 47. maddenin 2. fıkrasında ise yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlamanın kaldırıldığı, hükmü getirilmiştir.Yukarıda anılan maddelere göre yardımcı doçentlik kadrosuna 2 veya 3 yıl sürelerle atamanın yapılabileceği, yeniden atamalarda idarenin taktir hakkının bulunduğu ve 12 yılla sınırlanan azami çalışma süresinin ortadan kaldırıldığı anlaşılmakta olup, idarenin atamalardaki taktir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olacağı da tabiidir.Dosyanın incelemesinden, yardımcı doçent olan davacının 10.07.2000 tarihinde görev süresi sona ereceğinden, Fakülte yönetim kurulunun 15.06.2000 gün ve 12/2 sayılı kararı ve dekan önerisi üzerine 10.7.2000 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile yeniden atanmasına karar verildiği, bunun 21.06.2000 tarihinde rektörce onaylandığı, dolayısıyla bu işlemin 4584 sayılı yasanın yayınladığı tarihten önce yapıldığı, yasanın yayımından sonra ise, görev süresi yasanın yayımından sonra sona erecek davacı gibi yardımcı doçentlerin süre kısıtlamasına tabi olmaması gerektiği yönünde yapılan başvuru üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.4584 sayılı yasa ile 2547 sayılı yasaya eklenen geçici 47/2. maddesine göre, yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmıştır. 2547 sayılı yasanın 23. maddesinde yer alan yardımcı doçentlerin her seferinde 2 şer veya 3 er yıllık süreyle atanmalarına ilişkin hükmü ise saklıdır.Atama süresi sona eren yardımcı doçentler görev yaptıkları üniversitede bu süre içindeki çalışmaları, verimlilikleri değerlendirilerek yeniden atanabileceklerdir. Bu şekilde atamaları yenilenen yardımcı doçentler için azami sürenin 12 yıl olduğu hususu 4584 sayılı yasa ile kaldırıldığından, başarılı oldukları taktirde, 2547 sayılı yasada yer alan atama ve görev süresinin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar dikkate alınarak yeniden atanmaları mümkün olabilecektir.Bu durumda davacı ve onun durumunda olanlar açısından, yani görev süresi yasanın yayımından sonra sona erecek olanlar açısından, görev süresinin sona ermesinden sonra yukarıda açıklanan şekilde üniversitelerce 2547 sayılı yasanın 23. maddesi uyarınca değerlendirme yapılması söz konusu olacağından, bunların 12 yıl sınırlamasını kaldıran yasa hükmünden yararlanamayacağı sonucu içeren dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen 51.330.000 TL yargılama gideri ile Avukatlık Ücret Tarifesine göre belirlenen 200.000.000 TL'nın davalı iadreden alınarak davacıya verilmesine, posta giderinden artan miktarın istem halinde davacıya iadesine, Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 04.10.2004 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.Başkan: Ramazan ÖzdemirÜye: Osman Ali İncekaraÜye: Ertan Yeşilöz
  T.C.
  İSTANBUL
  4. İDARE MAHKEMESİ
  ESAS NO : 2003 / 1395DAVACI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEYEN : Mehmet Ufuk URAS
  VEKİLİ : Av. Derya DEMİRKOL
  DAVALI : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
  VEKİLİ : Av. Kübra AÇILAN
  İSTEMİN ÖZETİ : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapan davacının görev süresinin yenilenmeyeceğine ilişkin İktisat Fakültesi Dekanlığının 22.8.2003 tarih ve 2098 sayılı işlemi ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 3.9.2003 tarih ve 23815 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istenmektedir.SAVUNMANIN ÖZETİ : İşlemin hukuka uygun olduğu savunularak davanın reddi istenilmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren İstanbul 4.İdare Mahkemesince gereği düşünüldü.Davacının görev süresinin yenilenmeyeceğine ilişkin İktisat Fakültesi Dekanlığı'nın 22.08.2003 tarih ve 2098 sayılı işlemi ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 3.9.2003 tarih ve 23815 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Yardımcı Doçentliğe atama başlıklı 23. maddesinde "a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik isteklilerin başvurması ile rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tesbit ederek bunlardan adayların herbiri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.
  Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.
  b. Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar:
  1- Doktora veya tıpta uzmanlık ünvanını veya Üniversitelerarası Kurul'un önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tesbit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.
  2- Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir Jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak" hükmüne yer verilmiştir.
  4584 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanunun 2. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 47 ile yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmışve maddede belirtilen haklardan yararlanmak isteyenlere, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren kurumlarına iki ay içinde başvurmaları şartı getirilmiştir.Dava dosyasının incelenmesinden; davacının İ.Ü. İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosunda görev yaptığı, davacının yardımcı doçentlik kadrosu sözleşmesinin 2003 Eylül ayında sona erecek olması nedeniyle 15.8.2003 tarihinde sözleşmesinin yenilenmesi istemiyle İktisat Fakültesi Dekanlığı'na başvurduğu Dekanlığın 22.8.2003 tarih ve 2098 sayılı işlemi ile "davacının yardımcı doçentlik kadrosunda 12 yılını doldurmuş olduğundan" bahisletalebinin reddedildiği İ.Ü. Rektörlüğünün 3.9.2003 tarih ve 23815 sayılı işlemi ile de davacının 2.9.2003 tarihinden itibaren kadro ile ilişiğinin kesilmesi üzerine görülmekte olan bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.Yukarıda anılan 4584 sayılı Yasanın bu düzenlemesi bir af yasası kapsamında olduğu halde geçici 47. maddenin ikinci fıkrasıyla daha önce süreli bir görev olan yardımcı doçentlikte çalışma süresi sınırlaması kaldırılmakla genel bir düzenleme yapılmış olmaktadır. Bu durumda şekli olarak süre sınırlaması getiren 23/a maddesinin 3.bendi hala yürürlükte görünse de daha sonra çıkartılan yeni yasa ile 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 47. madde hükmü doğrultusunda yardımcı doçentler açısından süre sınırlamasının var olduğundan bahsetmek mümkün değildir.4584 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yardımcı doçentlerle ilgili çalışma süresinin sınırı olan 12 yıla kadar atanabilme koşulu kaldırılmış olduğu, iki ay içinde başvuru şartını öngören geçici 47.maddenin yürürlüğe girdiği tarihte davacının henüz 12 yılını doldurmamış olduğu hususları dikkate alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmesi isteminin salt 12 yılın dolduğu gerekçesiyle reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde davacının giderilmesi olanaksız zararlarına neden olabilecek nitelikteki dava konusu işlemin yürütülmesinin teminat aranmaksızın dava sonuna kadar durdurulmasına 25.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.BAŞKAN:Sıddık YILDIZÜYE:Sebahat TURANÜYE: Şahika AYDIN ÜNAL26436 27033 37797
  anaveisfoties bunu beğendi.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 3. #3
  Akademik Forum
  Misafir
  Alıntı Nazmi Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  2000 yılından önce bir dilekçe verilerek öğretim görevliliğine düşürülüyorlar ancak 200 yılında 2547'ye şu geçici madde eklendi ve sınır kaldırıldı:

  Geçici Maddde 47 – (Ek: 22/6/2000 - 4584/2 md.)
  1988-1989 öğretim yılından 2000 yılı sonuna kadar, lisansüstü öğrenim görürken, her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere başarısız olduğu dersler için iki sınav hakkı; yüksek lisans öğrencileri için bir yıl, doktora öğrencileri için iki yıl tez hazırlama süresi verilir. Ayrıca 1996-1997 öğretim yılı başlangıç tarihine kadar yabancı dil sınavına giremeyenler ve ilgili kanunun yürürlük tarihine kadar yabancı dil şartını yerine getirmeyerek kaydı silinen
  öğrenciler, yeniden kayıt yaptırabilirler. Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için, yabancı dil sınavında başarısız olanlara üç sınav hakkı tanınır.
  Yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmıştır.
  1996 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora yabancı dil sınavında 100 puan üzerinden 50 (elli) ve daha yukarı, doçentlik yabancı dıl sınavında ise 65 (altmışbeş) ve daha yukarı puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından bunlara denk puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Ayrıca bununla ilgili şu mahkeme kararlarına bakabilirsiniz:

  T.C.
  EDİRNE
  İDARE MAHKEMESİ
  Esas no: 2004/931
  Karar no: 2004/1009
  Davacı: ..
  Vekili: Av. İsmail Aksu
  Davalı: Trakya Üni. Rektörlüğü
  Vekili: Av. Nuray Kayasöken
  DAVANIN ÖZETİ : Trakya Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yapan ve 4584 sayılı yasanın yayımından sonra 12 yıllık süreyi dolduran anacak süresi içinde bu yasadan yararlanmak istemiyle başvurmayan öğretim üyelerinin görev süresinin uzatılmaına ilişkin davalı idarenin 01.06.2001 tarih ve 4465-7230 sayılı ve 15.05.2001 tarih ve 3825-6431 sayılı işlemlerinin; hukuka aykırı olduğu, yardımcı doçentlik kadrosunda 12 yılını doldurmuş bazı kimselerin görev süresinin yenlenmediği, kendisinin aynı koşullarda olduğu ve eşit şekilde aynı uygulamanın yapılması gerektiği, 4584 sayılı yasanın yanlış yorumlandığı, dayanılan 2547 sayılı yasa hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmektedir.SAVUNMAN1N ÖZETİ : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile 4584 sayılı yasanın geçici 2. maddesinin çelişik hükümler taşıması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Danıştay'dan istişari görüş alındığı, bu görüş doğrultusunda 4584 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde başvurmayan ve 12 yılını dolduran davacının görev süresinin uzatılmadığı, hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği savunulmuştur.TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Edirne İdare Mahkemesince, Danıştay 8. Dairesinin 105.03.2003 gün E: 2002/1035, K: 2003/1003 sayılı bozma kararına uyularak işin gereği görüşüldü.Uyuşmazlık, davalı Üniversitede yardımcı doçent olarak görev yapan ve 4584 sayılı yasanın yayımından sonra 12 yıllık süreyi dolduran ancak iki aylık sürede bu yasadan yararlanmak istemiyle başvurmayan öğretim üyelerinin 4584 sayılı yasadan yararlanamayacaklarına ilişkin işlemden doğmuştur.2547 sayılı yasanın 23. maddesinin (a) bendinde, bir üniversitede açık bulunan yardımcı doçentliğin, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edileceği, fakültelerde ve fakültelere bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürlerin, biri o birim yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek, bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isteyecekleri, dekan veya ilgili müdür, kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunacağı, atamanın rektör tarafından yapılacağı, yardımcı doçentlerin bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilecekleri, her atama süresi sonunda görevin kendiliğinden sona ereceği kuralları yer almış, 4584 sayılı yasa ile 2547 sayılı yasaya eklenen geçici 47. maddenin 2. fıkrasında ise yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlamanın kaldırıldığı, hükmü getirilmiştir.Yukarıda anılan maddelere göre yardımcı doçentlik kadrosuna 2 veya 3 yıl sürelerle atamanın yapılabileceği, yeniden atamalarda idarenin taktir hakkının bulunduğu ve 12 yılla sınırlanan azami çalışma süresinin ortadan kaldırıldığı anlaşılmakta olup, idarenin atamalardaki taktir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olacağı da tabiidir.Dosyanın incelemesinden, yardımcı doçent olan davacının 10.07.2000 tarihinde görev süresi sona ereceğinden, Fakülte yönetim kurulunun 15.06.2000 gün ve 12/2 sayılı kararı ve dekan önerisi üzerine 10.7.2000 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile yeniden atanmasına karar verildiği, bunun 21.06.2000 tarihinde rektörce onaylandığı, dolayısıyla bu işlemin 4584 sayılı yasanın yayınladığı tarihten önce yapıldığı, yasanın yayımından sonra ise, görev süresi yasanın yayımından sonra sona erecek davacı gibi yardımcı doçentlerin süre kısıtlamasına tabi olmaması gerektiği yönünde yapılan başvuru üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.4584 sayılı yasa ile 2547 sayılı yasaya eklenen geçici 47/2. maddesine göre, yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmıştır. 2547 sayılı yasanın 23. maddesinde yer alan yardımcı doçentlerin her seferinde 2 şer veya 3 er yıllık süreyle atanmalarına ilişkin hükmü ise saklıdır.Atama süresi sona eren yardımcı doçentler görev yaptıkları üniversitede bu süre içindeki çalışmaları, verimlilikleri değerlendirilerek yeniden atanabileceklerdir. Bu şekilde atamaları yenilenen yardımcı doçentler için azami sürenin 12 yıl olduğu hususu 4584 sayılı yasa ile kaldırıldığından, başarılı oldukları taktirde, 2547 sayılı yasada yer alan atama ve görev süresinin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar dikkate alınarak yeniden atanmaları mümkün olabilecektir.Bu durumda davacı ve onun durumunda olanlar açısından, yani görev süresi yasanın yayımından sonra sona erecek olanlar açısından, görev süresinin sona ermesinden sonra yukarıda açıklanan şekilde üniversitelerce 2547 sayılı yasanın 23. maddesi uyarınca değerlendirme yapılması söz konusu olacağından, bunların 12 yıl sınırlamasını kaldıran yasa hükmünden yararlanamayacağı sonucu içeren dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen 51.330.000 TL yargılama gideri ile Avukatlık Ücret Tarifesine göre belirlenen 200.000.000 TL'nın davalı iadreden alınarak davacıya verilmesine, posta giderinden artan miktarın istem halinde davacıya iadesine, Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 04.10.2004 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.Başkan: Ramazan ÖzdemirÜye: Osman Ali İncekaraÜye: Ertan Yeşilöz
  T.C.
  İSTANBUL
  4. İDARE MAHKEMESİ
  ESAS NO : 2003 / 1395DAVACI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEYEN : Mehmet Ufuk URAS
  VEKİLİ : Av. Derya DEMİRKOL
  DAVALI : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
  VEKİLİ : Av. Kübra AÇILAN
  İSTEMİN ÖZETİ : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapan davacının görev süresinin yenilenmeyeceğine ilişkin İktisat Fakültesi Dekanlığının 22.8.2003 tarih ve 2098 sayılı işlemi ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 3.9.2003 tarih ve 23815 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istenmektedir.SAVUNMANIN ÖZETİ : İşlemin hukuka uygun olduğu savunularak davanın reddi istenilmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren İstanbul 4.İdare Mahkemesince gereği düşünüldü.Davacının görev süresinin yenilenmeyeceğine ilişkin İktisat Fakültesi Dekanlığı'nın 22.08.2003 tarih ve 2098 sayılı işlemi ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 3.9.2003 tarih ve 23815 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Yardımcı Doçentliğe atama başlıklı 23. maddesinde "a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik isteklilerin başvurması ile rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tesbit ederek bunlardan adayların herbiri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.
  Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.
  b. Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar:
  1- Doktora veya tıpta uzmanlık ünvanını veya Üniversitelerarası Kurul'un önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tesbit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.
  2- Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir Jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak" hükmüne yer verilmiştir.
  4584 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanunun 2. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 47 ile yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmışve maddede belirtilen haklardan yararlanmak isteyenlere, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren kurumlarına iki ay içinde başvurmaları şartı getirilmiştir.Dava dosyasının incelenmesinden; davacının İ.Ü. İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosunda görev yaptığı, davacının yardımcı doçentlik kadrosu sözleşmesinin 2003 Eylül ayında sona erecek olması nedeniyle 15.8.2003 tarihinde sözleşmesinin yenilenmesi istemiyle İktisat Fakültesi Dekanlığı'na başvurduğu Dekanlığın 22.8.2003 tarih ve 2098 sayılı işlemi ile "davacının yardımcı doçentlik kadrosunda 12 yılını doldurmuş olduğundan" bahisletalebinin reddedildiği İ.Ü. Rektörlüğünün 3.9.2003 tarih ve 23815 sayılı işlemi ile de davacının 2.9.2003 tarihinden itibaren kadro ile ilişiğinin kesilmesi üzerine görülmekte olan bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.Yukarıda anılan 4584 sayılı Yasanın bu düzenlemesi bir af yasası kapsamında olduğu halde geçici 47. maddenin ikinci fıkrasıyla daha önce süreli bir görev olan yardımcı doçentlikte çalışma süresi sınırlaması kaldırılmakla genel bir düzenleme yapılmış olmaktadır. Bu durumda şekli olarak süre sınırlaması getiren 23/a maddesinin 3.bendi hala yürürlükte görünse de daha sonra çıkartılan yeni yasa ile 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 47. madde hükmü doğrultusunda yardımcı doçentler açısından süre sınırlamasının var olduğundan bahsetmek mümkün değildir.4584 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yardımcı doçentlerle ilgili çalışma süresinin sınırı olan 12 yıla kadar atanabilme koşulu kaldırılmış olduğu, iki ay içinde başvuru şartını öngören geçici 47.maddenin yürürlüğe girdiği tarihte davacının henüz 12 yılını doldurmamış olduğu hususları dikkate alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmesi isteminin salt 12 yılın dolduğu gerekçesiyle reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde davacının giderilmesi olanaksız zararlarına neden olabilecek nitelikteki dava konusu işlemin yürütülmesinin teminat aranmaksızın dava sonuna kadar durdurulmasına 25.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.BAŞKAN:Sıddık YILDIZÜYE:Sebahat TURANÜYE: Şahika AYDIN ÜNAL26436 27033 37797
  nazmi hocamşidi dava olarak açılıp sonuçlanmış bu karar sadece davacıya has olmuyormu , yani otomatikmen herekese geçerli mi kılınıyor yoksa..?

 4. #4
  Öğr.Üyesi
  Misafir
  1 yıl değil 3 yıl değil 5 yıl değil koskoca 12 yılda şartlar için gerekli bir el parmaklarını geçmeyen sayıda makaleyi yayınlayamayıp doçent olamayanların dönüp bir kendilerini öz eleştiriye tabi tutmalarını öneririm. Zira öğretmenlik yapıyorlar belli ki akadenisyenlikle pek ilgileri yok.

 5. #5
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı Akademik Forum Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  nazmi hocamşidi dava olarak açılıp sonuçlanmış bu karar sadece davacıya has olmuyormu , yani otomatikmen herekese geçerli mi kılınıyor yoksa..?
  Hocam 2457'nin geçici 47 maddesine göre "Yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmıştır." Yani Üniversite sehven yenilemezse (ki yeniliyor artık) mahkemeye verip kazanıyorsunuz.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  10-2011
  Mesaj
  42
  cevap için tşkler nazmi hocam.bu konuyu çok duydum ancak uygulamadan haberim yoktu.

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2013
  Mesaj
  23
  Alıntı Nazmi Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Hocam 2457'nin geçici 47 maddesine göre "Yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının çalışma sürelerindeki sınırlama kaldırılmıştır." Yani Üniversite sehven yenilemezse (ki yeniliyor artık) mahkemeye verip kazanıyorsunuz.
  Hocam, yeterli kredi yükünde derse girmesine rağmen bilimsel yayın yapamazsa bir yardımcı doçentin görev süresi "faaliyeti az" denilerek uzatılmaması mümkün müdür? Böyle bir durumda öğretim görevliliğine mi düşürülür yoksa üniversite ile ilişiği tamamen mi kesilir?

 8. #8
  Akademik Forum
  Misafir
  Bu konuyu ben de merak ediyorum. Bilgi verilebilirse memnun olurum. Artık 12 yil siniri yok ama pek cok universitede 2-3 yilda bir yapilan sure uzatimi belirli sartlara baglandi, puanlama sistemi getirildi. Bazilarini saglamak o kadar kolay degil. Puani saglayamayanlarin gorev suresilerinin uzatilmayacagi belirtiliyor. Bu yardimci docentlerin akibeti ne olacak?

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  10-2019
  Mesaj
  4
  Nazmi Hoca'm bununla ilgili farklı bir sorum olacak size. Yrd. Doç. kadrosunda bulunan biri farklı bir alanda ikinci doktorasını yapmak için şehir dışında bir üni'de kabul aldığında kurumu ikinci doktorası olduğu için idari izin vermezse bu kişi ikinci doktorasını yapabilmek için başka bir kuruma öğretim görevlisi olarak başvurup oradan doktorasını yapabilir mi? Yrd. Doç. ilanlarına Doçentler başvuramaz yazıyordu bazı ilanlarda, bu durumda da Yrd. Doç'un öğretim görevlisi ilanına başvuru yapmasına bir mani var mı?

 10. #10
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  04-2017
  Mesaj
  700
  Yrd. doç unvanı akademik bir unvan değil kadro unvanıdır. Akademik unvan dr. unvanıdır. Dolayısıyla doktoralı biri öğretim görevlisi kadrosuna başvurabilir. Doçent unvanı da akademik bir unvandır ve doktoranın üstüdür. Dolayısıyla doçent unvanını almış birinin dr. öğretim üyesi kadrosu gibi alt unvan kadrosuna başvurması kabul edilmez.

Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Devlet Memurluğundan Öğretim Görevliliğine Geçiş
  Öğretim Görevlisi forum içinde, yazan desperadoking
  Cevap: 40
  Son Mesaj: 23-08-2017, 09:43
 2. Devlet Memurluğundan Öğretim Görevliliğine geçiş.
  Öğretim Görevlisi forum içinde, yazan castoridae
  Cevap: 10
  Son Mesaj: 18-08-2015, 13:40
 3. Öğretim Görevliliğine Başvurma
  Öğretim Görevlisi forum içinde, yazan haykopath
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 22-12-2014, 13:49
 4. 6 ya 1 teknik öğretmenlikten öğretim görevliliğine giçiş?
  Öğretim Görevlisi forum içinde, yazan huntr
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 14-09-2013, 12:22
 5. Yardımcı Doçentlerin 1. Dereceye Yükselebilmesine Olanak Sağlandı
  Akademik Personel Atama Kriterleri ve Yönetmelikleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 01-03-2012, 14:56

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git