21 Mart 2013


Basın Duyurusu ;

Üniversitelerimizin Hali Pür Melâli!!!!Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Süleyman Büyükberber’in Tarafımıza göndermiş olduğu 6 sayfalık yazı üzerine , Tarafımızdan yazılan “cevabi yazının” örneği ilişikte sunulmuştur.Türkiye Cumhuriyetinde hiç kimse kurumların ve kuralların üstünde olamaz, olmamalıdır. Ancak, AKP Hükümetlerinin yaratmış olduğu yönetim yapılanması sonucunda artık Kamu Yönetiminde “sakat bir anlayış” doğmuştur.


Bu anlayışı sorgulamaya, teşhir etmeye, kamuoyunu bilgilendirmeye ve sonucunda da bu adaletsiz düzeni değiştirmek için karalı bir şekilde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.


Saygıyla sunulur.

Atilla Kart

Konya MilletvekiliEki ;

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Süleyman Büyükberber’e

Tarafımızdan gönderilen 2 sayfalık cevabi yazı.

20 Mart 2013Sayın Prof.Dr.Süleyman Büyükberber

Gazi Üniversitesi Rektörü

Sayın Süleyman Büyükberber;-- 06.03.2013 tarihli ve 6 sayfadan ibaret yazınızı aldım. Teşekkür ediyorum.Yapılan Rektörlük seçimlerinde 5. sırada olmanıza, %10’un altında oy almanıza rağmen, YÖK tarafından ilk 3’e alınmanızı ve akabinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Rektör olarak atanmanızı, demokrasi anlayışımla bağdaştırmadığım için eleştirmiştim. Halen aynı kanıdayım.Bunun yanında, göreve başladıktan sonra ; Üniversite mensupları arasında ayırımcılık yaptığınıza, önyargılı davrandığınıza, çalışanlara mobbing-taciz uyguladığınıza dair somut bilgi ve şikayetlerin Tarafıma ulaşması sebebiyle, bu yöndeki şikayetler hakkında, idari ve akademik anlamda yasal gereğinin yapılması talebiyle, Cumhurbaşkanlığı Makamına ve YÖK’e 16 Ocak 2013 tarihli dilekçeler ile başvuruda bulundum.Aradan geçen 2 ayı aşkın bir süreye rağmen , halen ilgili Makamlardan Tarafıma herhangi bir bilgi ve cevap ulaşmamıştır. Başvurularımın akıbeti takip edilmektedir.


-- Uzun Mektubunuzda, Üniversite Camiasına yönelik olarak değerlendirmeler yapıyorsunuz. Bu değerlendirmeleri yaparken, belli öğretim üyelerini isimlendirerek haklarında ağır ifadeler kullanmanızı ve ithamlarda bulunmanızı yadırgadığımı, hayretle ve üzüntüyle karşıladığımı öncelikle ifade ediyorum. Rektör olmanın getirdiği sorumluluk ve pozisyon ile , bu değerlendirmelerinizi ve üslubunuzu bağdaştıramıyorum.Üniversite Camiasında hizmet veren belli gruba-gruplara yönelik olarak böylesine önyargılar ve hasmane bir tutum içinde olmayı sürdürürken, Üniversite Camiasının kucaklanmasının; soğukkanlı, âdil bir yaklaşımın sergilenmesinin mümkün olamayacağını görüyorum. Bu konudaki gözlem ve izlenimlerimizin doğrulanmış olmasından da Üniversite Camiası adına kaygı duyuyorum.

--Öte yandan, yazınızda , Cumhurbaşkanlığı ve YÖK’e yaptığım başvurularda dile getirdiğim iddiaların bir bölümüne temas edildiğini, bir bölümüne ise hiç temas edilmediğini görüyorum. Esasen, yaptığım başvurularda dile getirdiğim iddialarla ilgili olarak Ben’im, “Cevap Mercii konumunda” olmadığım açıktır. Tarafıma ulaşan iddiaların somut ve ciddi unsurlar içermesi sebebiyle konu ve iddialar Cumhurbaşkanlığı ve YÖK’e “İdari Denetim” mekanizmalarının işletilmesi amacıyla sunulmuştur. Bu sebeple, önemli olan, mekanizmaların devreye girmesidir. Dolayısıyla Siz’in de, bu anlayış içinde kamuoyunu bir anlamda bilgilendirmeniz ve bu denetim mekanizmalarının işlerliliğine katkı sağlamanız gerekmektedir. Bundan kaçınmanız halinde, iddialar daha da ciddiyet kazanacaktır.--Anayasa’da ve mevzuatımızda düzenlenmiş olan kurum ve kurallar yerine ; kişisel ilişki ve diyaloglarla bu tür iddialara açıklık getirilemeyeceği ortadadır. Bu sebeple, Tarafıma gönderilen ilgi yazınızı tamamen “nevi şahsına münhasır” bir değerlendirme olarak gördüğümü ifade ediyorum.


Ayrıca, konumlarımız ve görevlerimiz sebebiyle ve keza konunun tamamen Üniversite Yönetim anlayışı ve uygulamalarıyla ilgili olması sebebiyle; Şahsınıza göndermiş olduğum bu değerlendirme notunu, Kamuoyuyla paylaşacağımı hemen ifade ediyorum. Aramızda gerçekleşen bu yazışmanın “özel ve kişisel” bir yazışma niteliğinde olmadığı açıktır.-- AKP İktidarlarıyla birlikte, Devlet’in her anlamda denetim mekanizmaları çökmüş durumdadır. İşlevini kaybetmiş durumdadır. Aynı tablo Üniversitelerimiz için de ziyadesiyle mevcuttur. Gazi Üniversitesi’nde de bu tablonun mevcut olduğunu kaygıyla gözlemliyoruz. Bu anlayışın yarattığı vahim sonuçları sorgulamaya çalışıyoruz. Bu süreci “fikri takip” anlayışı içinde sürdüreceğiz.


Bu değerlendirmelerle esenlikler ve iyi günler diliyorum.


Atilla Kart

Konya Milletvekili

- - - Güncellendi - - -

7 Mayıs 2013

Basın Duyurusu ;

Gazi Üniversitesi Rektörü

Hakkında ….


-- Aleyhinde ciddi suçlamalar bulunan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Süleyman Büyükberber hakkında, Tarafımızdan YÖK Başkanlığına yapılan 16 Ocak 2013 tarihli başvuru üzerine; YÖK Başkanlığının Tarafımıza cevaben yazdığı 2 Mayıs 2013 tarih-22367 sayılı yazıya göre;


Adı geçen ile ilgili iddiaların, Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nca incelenmesi, gerekirse soruşturma yapılmasının uygun görüldüğü, dilekçemiz ve eklerinin mezkûr inceleme / soruşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına gönderildiği bildirilmiştir.Başvuru tarihimizden bu yana 4 ay civarında bir süre geçmiştir.


Konu, Tarafımızdan takip edilmekte olup, kamuoyu belirli aralıklarla gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir.Atilla Kart

Konya Milletvekili