Bulunan 1 den 6 - Toplam 6

Farklı kurumlarda çalışan memurun eş durumu tayinlerinde kolaylık

Güncel Eğitim Haberleri Forumunda Farklı kurumlarda çalışan memurun eş durumu tayinlerinde kolaylık Konusunu İncelemektesiniz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taşra personelinin yer değiştirme yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Değişiklikte eş ve ...

 1. #1
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376

  Farklı kurumlarda çalışan memurun eş durumu tayinlerinde kolaylık

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taşra personelinin yer değiştirme yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Değişiklikte eş ve sağlık durumu tayinlerine yönelik kolaylaştırıcı ve memurun lehine düzenlemelere yer verildi.

  YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR?
  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatında (Ek ibare:RG-13/3/2012-28232) inspektör olarak görev yapmakta olanlar hariç, teknik hizmetler ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında yer alan Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Ziraat Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant kadrolarında görev yapan personeli kapsar

  İSTİFA SONRASI YENİDEN ATANANLARDAN EŞ VE SAĞLIK ÖZRÜ OLANLAR 2 VEYA 3 YILI BEKLEMEDEN ATAMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK

  Yapılan düzenleme

  MADDE 1 – 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “en az üç yıl çalışmadan” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu Yönetmeliğin 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri çerçevesinde yapılacak talepler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir


  BAŞKA BİR KURUMDAN NAKLEN ATANANLARDAN EŞ VE SAĞLIK ÖZRÜ OLANLAR 2 VEYA 3 YILI BEKLEMEDEN ATAMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK

  Yeni düzenleme

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “en az üç yıl çalışmadan” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu Yönetmeliğin 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri çerçevesinde yapılacak talepler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir

  KURUM İÇİ NAKİLLERDE BOŞ KADRO İLANININ YAPILDIĞI YERDEKİ PERSONEL DE BAŞVURU YAPABİLECEK

  3 YIL ÇALIŞAN TARGEL PERSONELİ NAKİL İSTEYEBİLECEK

  Yeni düzenleme

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ile boş kadro ilanı yapılan ildeki birim/ilçe/kuruluşlarda görev yapan personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin sonuna “Bu maddenin (e), (f) ve (ğ) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz.” cümlesi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “ğ) Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilenlerden müracaat tarihi itibariyle görev yaptığı ilde en az üç yıl çalışmış olanlar; Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapmaları kaydıyla, aynı proje kapsamında ilan edilecek boş yerlere hizmet puanı ve tercihlerine göre her yılın haziran ayı başından eylül ayı sonuna kadar atanabilir. Bu Proje kapsamındaki personel, bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen esas ve sürelere tabi olarak boş olduğu ilan edilen Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerine atanabilir.”
  Değişiklik yapılan madde


  EŞ VE SAĞLIK ÖZRÜ OLANLAR, GEÇMEK İSTEDİĞİ İLİN NORMU UYGUN DEĞİLSE KOMŞU İLE ATANABİLECEK

  Yeni düzenleme

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Talep edilen ilin/ilçenin/kuruluşun/birimin norm kadrosunun uygun olmaması durumunda, ilgilinin talebi doğrultusunda norm kadrosu uygun olana kadar komşu illerden birine atama yapılabilir.” ibaresi eklenmiştir

  Değerlendirme

  Eş veya sağlık durumunda, eğer il/ilçe veya kuruluşun normu uygun değilse personel komşu ile atanabilecektir.

  EŞLERDEN BİRİSİ BAŞKA BİR KURUMDA ÇALIŞIYORSA UNVAN, KADRO VE GÖREV ÜSTÜNLÜĞÜNE BAKILMADAN NAKİL YAPILABİLECEK

  Yeni düzenleme

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(4) Eşlerden biri başka bir kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri, atama dönemi beklenilmeden uygulanır. Ayrıca, hizmet gerekleri dikkate alınarak normun uygun olması koşuluyla Bakanlığımız personeli olan eşin talebi halinde eşinin bulunduğu ile ataması yapılabilir.
  Değişiklik yapılan madde

  Eş durumu mazereti nedeniyle atama
  Değerlendirme

  Kamu kurumları, personelin birisi kendisinde ama diğer başka bir kurumda çalışıyorsa, kimin kimden üst olduğuna dair bir detaya bakmakta ve bu detay sıkça eleştiri konusu olmaktaydı. Benzer bir uygulamayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da yapmaktaydı. Bugün yapılan düzenleme ile bu kıyasın artık yapılmayacağı, personel istiyorsa ve norm uygun ise talep ettiği yere atanabileceği hüküm altına alınmıştır.

  OKUYAN ÖĞRENCİDEN DOLAYI NAKİL MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

  OKUYAN ÖĞRENCİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK KOMŞU İLE TAYİN İSTENEMEYECEK

  OKUYAN ÖĞRENCİDEN DOLAYI ATANANLAR MEZUNİYET HALİNDE (C) VE (D) HİZMET GRUBU İLLERİNE ATANACAK

  AFET BÖLGESİNDEKİ PERSONEL 1 YIL İÇİNDE NAKİL İSTEYEBİLECEK

  Yeni hüküm

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Öğrenci” ibaresi “Ölçme” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu şekilde atananlar mezun olmaları veya herhangi bir nedenle okuldan ayrılmaları halinde, görev yaptıkları ilin (C) veya (D) hizmet grubu illerinden olması durumunda bulundukları yerde bırakılırlar, görev yaptıkları il, (C) veya (D) hizmet grubu olmayıp, önceki görev yerleri (C) veya (D) hizmet grubunda ise önceki görev yerlerine, önceki görev yerleri (A) veya (B) hizmet grubunda ise (C) veya (D) hizmet grubu illerinden birine tercihleri doğrultusunda, tercih yapmamaları halinde ise re’sen bu illerden birine, üç ay içerisinde atanırlar.” cümlesi eklenmiş; aynı maddenin iki ve onaltıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(2) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi veya manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bakanlığın ihtiyaç duyması halinde başka hizmet bölgelerinden afet bölgesine atanmak üzere yapılan talepler aynı süreye tabi olarak başka bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.”

  “(16) Bu madde gereğince yapılacak atamalarda birinci ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere norm kadronun uygun olması zorunludur. Talep edilen ilin norm kadrosunun uygun olmaması durumunda, ilgilinin talebi doğrultusunda norm kadrosu uygun olana kadar komşu illerden birine atama yapılabilir. Bu şekilde atananlar sekiz, oniki ve onüçüncü fıkralar hariç, atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamazlar.
  Değiştirilen hüküm

  (12) Personelin bu Yönetmelik kapsamındaki bir görevle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu kazanılan bir üst öğrenim (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) (ön lisans veya lisans) gördüğünü belgelendirmesi, asli görevini aksatmaması ve öğrenim süresi ile sınırlı olması kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) Okulun bulunduğu ilin norm kadrosunun uygun olmaması durumunda norm kadrosu uygun olana kadar komşu illerden birine atanabilir . Bu şekilde atananlar (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) herhangi bir şekilde okuldan ayrılmasından veya öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren üç ay içerisinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubuna giren illere/ilçelere/birimlere tercihi doğrultusunda, tercih yapmaması halinde resen atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Bu şekilde atanacak personel, istemeleri halinde yeni görevlerine haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında başlatılabilir.
  (2) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.
  (16) Bu madde gereğince yapılacak atamalarda birinci ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere norm kadronun uygun olması zorunludur. Bu şekilde atananlar atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamazlar.

  3 YIL VALİLİK VEYA BAKANLIK ONAYIYLA YÖNETİCİLİK GÖREVİ YÜRÜTENLER, BAŞKA BİR İLE ATANABİLİR

  Yeni düzenleme

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi “Bu görevleri Valilik veya Bakanlık onayı ile bir yıldan fazla yürütenlerin il içindeki birimlere/ilçelere/kuruluşlara, üç yıldan fazla yürütenlerin ise diğer illerdeki birimlere/ilçelere/kuruluşlara atanma talepleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.” şeklinde değiştirilmiştir.

  BECAYİŞTE ÜST VEYA ALT HİZMET BÖLGESİ FARK ETMEYECEK

  BECAYİŞ TALEPLERİ İL VEYA KURULUŞ MÜDÜRÜ ARACILIĞIYLA GENEL MÜDÜRLÜĞE İNTİKAL ETTİRİLMELİ

  Yeni düzenleme

  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aynı, bir üst veya bir alt hizmet bölgelerinde bulunmaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Karşılıklı yer değiştirme talepleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “il veya kuruluş müdürlükleri aracılığı ile” ibaresi eklenmiştir.

  Kaynak: Memurlar.Net

 2. #2
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376
  Darısı Akademisyenlere, ÖYP li genç arkadaşlara...

 3. #3
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Nerden
  Ankara
  Mesaj
  734
  Öyp'lilerinde olsaydı iyiydi.. ÖYP kazanırsam evde kalmış kız kurusu damgası yemem an meselesidir
  Selçuk&İrm

 4. #4
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  09-2011
  Nerden
  Denizli
  Mesaj
  51
  Sanırım, ev hanımı olacak bir kızla evlenirsem böyle bir sorun yaşamam, tek çözüm yolu gibi gözüküyor yoksa iki cihanda sevenleri bir araya getirtmeyecekler..
  Tek Bir Şeye İhtiyacımız Vardır; Çalışkan Olmak !...
  Mustafa Kemal Atatürk

 5. #5
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376
  Alıntı irmcskn Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Öyp'lilerinde olsaydı iyiydi.. ÖYP kazanırsam evde kalmış kız kurusu damgası yemem an meselesidir
  İrem sen ve evde kalmak. Sadece gülerim ben Şaka bir yana ÖYP için de geleceği aşikar.

 6. #6
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376
  Alıntı irmcskn Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Öyp'lilerinde olsaydı iyiydi.. ÖYP kazanırsam evde kalmış kız kurusu damgası yemem an meselesidir
  İrem sen ve evde kalmak. Sadece gülerim ben Şaka bir yana ÖYP için de geleceği aşikar.

Benzer Konular

 1. Memurun bordrosundaki gelir vergisi sürprizi
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 18-06-2012, 15:33
 2. zorunlu hizmette kolaylık???
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan yassmin
  Cevap: 35
  Son Mesaj: 12-03-2012, 14:33
 3. ÖYP kadrosu ile atananların farklı bir anabilimdalında doktoraya zorlama durumu
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan müyendis
  Cevap: 7
  Son Mesaj: 13-02-2012, 02:30
 4. aday memurun akademik kadroya atanması
  Akademik Personel Atama Kriterleri ve Yönetmelikleri forum içinde, yazan violet
  Cevap: 5
  Son Mesaj: 10-09-2011, 22:24
 5. Özel bir Kuruluşta Çalışan Öyp yi kazananların durumu nedir?
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan 32akkaya
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 25-07-2011, 14:51

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git