Sayfa 1 - Toplam 4 123 ... SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 32

Akademik Kadrolara Alım Yönetmeliğinde Değişiklik

Genel Güncel Olaylar Forumunda Akademik Kadrolara Alım Yönetmeliğinde Değişiklik Konusunu İncelemektesiniz

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, çevirici gibi kadrolara yapılacak alımlarda şartlar değişti. 4 Mart 2014 ...

 1. #1
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  10-2013
  Mesaj
  59

  Akademik Kadrolara Alım Yönetmeliğinde Değişiklik

  Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, çevirici gibi kadrolara yapılacak alımlarda şartlar değişti.

  4 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yapılan düzenlemenin ilgili maddeleri aşağıda yer almaktadır.
  Yönetmelikteki en önemli düzenleme, öğretim üyesi dışında kalan öğretim elemanı kadrolarına yapılacak alımlarda olmuştur. Yönetmeliğin öndeğerlendirme maddesi şu şekildedir:

  "Madde 10 - (1) Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı, ALES puanının %60'ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının ALESını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır."

  Bu madde gereğince önce öndeğerlendirme yapılmaktadır. Kadro sayısının 4 katı aday yazılı sınava alınmaktadır. Sonrasında ise yine bazı parametrelere göre değerlendirme puanı hesaplanmaktadır. Yazılı sınava daha fazla adyın katılımını sağlamak amacıyla "4 katı aday" ifadesi "10 katı" olarak değiştirilmiştir.

  İŞTE YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  GİRİŞ SINAVI, YABANCI DİL OKUTMANLARI VE ÇEVİRİCİLER İÇİN SÖZLÜ OLARAK YAPILACAK


  MADDE 1 - 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 4 -ALES Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yapılan yazılı sınav ile yabancı dil okutmanları ve çeviriciler için yapılacak sözlü sınavı,

  b) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES),

  ifade eder."

  ALES'İN 3 YILLIK GEÇERLİLİĞİ, YAPILDIKTAN SONRA DEĞİL AÇIKLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN HESAPLANACAK
  MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir."

  İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINDA, ALANA AİT ÖZEL KOŞULLAR DA KONULABİLECEK

  MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,"

  "(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

  (3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  (4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar."

  ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNDEKİ 35 YAŞ ŞARTI, İLANA İLK BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE ARANACAK
  35 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMAK ŞEKLİNDEKİ İBARE "35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK" ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMINDAKİ TECRÜBE ŞARTI 5 YILA İNDİRİLDİ, DAHA ÖNCE BU ŞART 10 YIL İDİ
  ÇEVİRİCİ KADROSUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN YDS'DEN EN AZ 80 ALINMALI


  MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 7 - (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

  (2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

  (3) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların Araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.

  (4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

  a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak,

  b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

  (5) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

  a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

  b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

  (6) Uzman ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

  a) En az lisans mezunu olmak,

  b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

  (7) Çevirici kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

  a) En az lisans mezunu olmak,

  b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

  c) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak."

  ADAY BAŞVURULARININ NASIL ALINACAĞI DÜZENLENDİ

  MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan "günleri" ibaresi "günler ile internet adreslerini" şeklinde ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  "Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır."

  "Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz."

  10 KATI ADAY YAZILI SINAVA ALINACAK. BU RAKAM DAHA ÖNCE 4 KATIYDI

  MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan "dört" ibareleri "on" olarak değiştirilmiştir.

  YABANCI DİL OKUTMANLARI VE ÇEVİRİCİLERE UYGULANACAK SÖZLÜ'DE 60 PUAN ŞARTI

  MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 11 - (1) Giriş sınavı bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır.

  (2) Ancak yabancı dil okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü sınav yapılır.

  (3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

  (4) Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler."

  MERKEZİ SINAVDAN MUAF TUTULACAKLAR İÇİN, ALES'TE SON 3 YILIN PUANINA BAKILACAK

  MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan "iki" ibareleri "üç" olarak değiştirilmiştir.

  TEKNİK DÜZENLEME

  MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte" ibaresi "atanacak öğretim görevlileri," şeklinde, "Projesi" ibaresi "Programı" şeklinde, "kontenjanlarına" ibaresi "kadrolarına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan "ile meslek yüksekokullarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "yabancı dil okutmanı hariç" ibaresi eklenmiştir.

  2010 YILINDAKİ ÖYP GEÇİCİ DÜZENLEME MADDESİ KALDIRILDI
  MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.


  Kaynak: memurlar.net

 2. #2
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  04-2013
  Mesaj
  281
  Değil 10 katı isterse 100 katı aday davet edilse bile adam kayırma ve torpilin önüne geçilemeyecektir. Bilim sınavı uygulamasının kaldırılıp doğrudan ÖYP tarzı atamayla bu kadrolara atama yapılmalıdır. Bu şekilde atanan da bölüm yönetimleri de sıkıntıdan kurtulacaktır.
  #akademikzam

 3. #3
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  08-2012
  Mesaj
  1.378
  bu 10 olayı hiçi hoş olmadı zaten ilanlar aynı gün çıkıyor 4 kişi arasında bile dünya puan farkı oluyor 10 kişiye bazı kişiler boşuna sınava gelmiş olacak milletin emeğiyle oynayacaklar yine
  Konu hayaller olunca insan bocalayabilir ama başarısız olmanın tek yolu hayallerinden vazgeçmektir.

 4. #4
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376

  Akademik Kadrolara Alım Yönetmeliğinde Değişiklik

  Akademik kadrolara alım yönetmeliğinde yapılan değişiklik 4 Mart 2014 Salı tarihli Resmi gazetede yayımlandı!

  4 Mart 2014 SALI

  Resmi Gazete

  Sayı : 28931

  YÖNETMELİK

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

  ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN

  VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ

  SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 - 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile GirişSınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yapılan yazılı sınav ile yabancı dil okutmanları ve çeviriciler için yapılacak sözlü sınavı,

  b) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES),

  ifade eder."

  MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir."

  MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,"

  "(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

  (3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  (4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar."

  MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 7 - (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

  (2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

  (3) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.

  (4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

  a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak,

  b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

  (5) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

  a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlıbölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

  b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

  (6) Uzman ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

  a) En az lisans mezunu olmak,

  b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

  (7) Çevirici kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

  a) En az lisans mezunu olmak,

  b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından(YDS) en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen birsınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

  c) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak."

  MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan "günleri" ibaresi "günler ile internet adreslerini" şeklinde ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  "Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır."

  "Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz."

  MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan "dört" ibareleri "on" olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 11 - (1) Giriş sınavı bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır.

  (2) Ancak yabancı dil okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü sınav yapılır.

  (3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

  (4) Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler."

  MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan "iki" ibareleri "üç" olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte" ibaresi "atanacak öğretim görevlileri," şeklinde, "Projesi" ibaresi "Programı" şeklinde, "kontenjanlarına" ibaresi "kadrolarına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan "ile meslek yüksekokullarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "yabancı dil okutmanı hariç" ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

  Kaynak: Gazetekamu
  relaxy bunu beğendi.

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  04-2013
  Nerden
  mardin
  Mesaj
  18
  arkadaşlar bu "2010 YILINDAKİ ÖYP GEÇİCİ DÜZENLEME MADDESİ KALDIRILDI
  MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır." ibaresi ne anlama geliyor bilen varmı

 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  16
  Yani artık MYO larda da ingilizce şartı mı var bu değişikliğe göre?

 7. #7
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı sigma Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Yani artık MYO larda da ingilizce şartı mı var bu değişikliğe göre?
  Detaylı açıklamaları birazdan ekleyeceğim, ama MYO'lara ingilizce şartı gelmemiş (yabancı dil okutmanları hariç) maddenin yeni hali şöyle oluyor;

  MADDE 14: (1) Doktorasini tamamlamis olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Tipta ve Dis Hekimliginde Uzmanlik Egitimi Yönetmeligi hükümlerine göre uzmanlik egitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarinin Yüksekögretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlik alanlarina atanacak öğretim görevlileri yüksekögretim kurumlarinda bu kadro unvanlarinda çalismakta olanlar ile yüksekögretim kurumlarindan ayrilan ögretim elemanlarinin çalismakta olduklari yüksekögretim kurumlarinda veya baska yüksekögretim kurumlarinda ögretim elemani kadrolarina basvurularinda, merkezi sinav; Ögretim Üyesi Yetistirme Programı kapsaminda, Yüksekögretim Yürütme Kurulu karari ile belirlenen arastirma görevlisi kadrolarına yapilacak basvurular ile meslek yüksekokullarinin yabancı dil okutmanı hariç ögretim elemani kadrolarina basvurularinda ise yabanci dil sarti aranmaz.
  aDNA ve sigma bunu beğendiler.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 8. #8
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  16
  Alıntı Nazmi Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Detaylı açıklamaları birazdan ekleyeceğim, ama MYO'lara ingilizce şartı gelmemiş (yabancı dil okutmanları hariç) maddenin yeni hali şöyle oluyor;

  MADDE 14: (1) Doktorasini tamamlamis olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Tipta ve Dis Hekimliginde Uzmanlik Egitimi Yönetmeligi hükümlerine göre uzmanlik egitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarinin Yüksekögretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlik alanlarina atanacak öğretim görevlileri yüksekögretim kurumlarinda bu kadro unvanlarinda çalismakta olanlar ile yüksekögretim kurumlarindan ayrilan ögretim elemanlarinin çalismakta olduklari yüksekögretim kurumlarinda veya baska yüksekögretim kurumlarinda ögretim elemani kadrolarina basvurularinda, merkezi sinav; Ögretim Üyesi Yetistirme Programı kapsaminda, Yüksekögretim Yürütme Kurulu karari ile belirlenen arastirma görevlisi kadrolarına yapilacak basvurular ile meslek yüksekokullarinin yabancı dil okutmanı hariç ögretim elemani kadrolarina basvurularinda ise yabanci dil sarti aranmaz.
  Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

  bendinde yazana göre demiştim. ama 14. madde orada olmayınca göremedim..

 9. #9
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.051
  Alıntı sigma Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

  bendinde yazana göre demiştim. ama 14. madde orada olmayınca göremedim..
  14. maddenin değişen içeriği yukardaki 9. maddede yer alıyor. Öğleden sonra tamamen değişmiş halini açıklamaları ile ekleyeceğim.
  aDNA bunu beğendi.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 10. #10
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2013
  Mesaj
  4
  Alıntı sigma Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Yani artık MYO larda da ingilizce şartı mı var bu değişikliğe göre?
  Hayır arkadaşım öyle birşey söz konusu değil . Sadece Üds ibaresi Yds olarak güncellenmiş bunun dışında dille alakalı değişiklik yok
  sigma bunu beğendi.

Sayfa 1 - Toplam 4 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. YÖK'ün 'döner sermaye' yönetmeliğinde değişiklik
  Güncel Eğitim Haberleri forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 12-07-2014, 19:08
 2. Yükseköğretim Kurumları Memur Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 17
  Son Mesaj: 31-01-2014, 17:23
 3. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 8
  Son Mesaj: 21-07-2013, 20:14
 4. Emniyet Personeli Rütbe ve Terfi Yönetmeliğinde Değişiklik
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-06-2013, 09:39
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-03-2013, 09:00

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git