Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 18

Yükseköğretim Kurumları Memur Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

Genel Güncel Olaylar Forumunda Yükseköğretim Kurumları Memur Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Konusunu İncelemektesiniz

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 29 Ocak ...

 1. #1
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376

  Yükseköğretim Kurumları Memur Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

  29 Ocak 2014 ÇARŞAMBA

  Resmi Gazete

  Sayı : 28897

  YÖNETMELİK

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE

  MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 - 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüksek Disiplin Kurulu" tanımı ile "Disiplin Kurulları" başlıklı tanım kısmının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Yüksek Disiplin Kurulu: Yükseköğretim Genel Kurulunu,"

  "a- Yükseköğretim Kurulunda: Genel Sekreterin başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Strateji Geliştirme ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlarından teşekkül eden kurulu,"

  MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri ile (g) bendinin birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ö) ve (p) bentleri eklenmiştir.

  "ö- Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek,"

  "p- Yazılı uyarıya rağmen kurulları toplamamak."

  MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g), (h) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "v- Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak etmek,"

  MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Kamu Görevinden Çıkarma

  Madde 11 - Aşağıdaki disiplin suçlarını işleyenlere kamu görevinden çıkarma cezası verilir. Kamu görevinden çıkarma cezası alanlar yükseköğretim kurumlarında öğretim mesleğini icra edemezler.

  Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a- İdeolojik, siyasi, yıkıcı, bölücü amaçlarla eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak; boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak ya da bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek, yardımda bulunmak,

  b- Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları iş yerine veya iş yerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek ve asmak, teşhir etmek veya sözlü ideolojik propaganda yapmak,

  c- İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek,

  ç- Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev veya emirleri yerine getirmemek,

  d- Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak,

  e- Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

  f- Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak,

  g- Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

  ğ- Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

  h- 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

  ı- Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,

  i- Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna üniversite öğrencilerini veya mensuplarını teşvik veya tahrik etmek,

  j- Uyuşturucu madde kullanmak,

  k- İş yerinde veya bağlı yerlerde, arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el koyma, bilerek postalarını açma ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarını bu yolda kışkırtmak veya bu gibi eylemlerde görev almak,

  l- Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya zorlamaya kışkırtmak,

  m- Haksız edindiği mal varlığını gizlemek ve kurumu yanıltmak amacıyla mal beyanında bulunmamak ya da aynı amaçla gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak, haksız mal edinmek, mal varlığı ile geliri arasında uygunsuzluk olması halinde mal varlığının kaynağını açıklayamamak,

  n- Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek."

  MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır."

  MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Madde 16 - Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir."

  MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "b - Kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,"

  MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Rektörlerin görevden uzaklaştırılabilmesi için Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilir."

  MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üniversite öğretim mesleğinden veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üniversite öğretim mesleğinden veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "d - Kamu görevinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir."

  MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantı nisabı on dört kişidir."

  MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Kamu görevinden çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır."

  MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Madde 43 - Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

  Hakkında kamu görevinden çıkarma cezası istenenler, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler."

  MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, kamu görevinden çıkarma cezası bütün üniversite rektörlüklerine ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."

  MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Madde 47 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz, kişinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kuruluna yapılabilir. Kişinin itirazının görüşüleceği toplantıya cezayı veren disiplin amiri katılamaz. Bu şekilde kurulun oluşturulamaması halinde bir üst disiplin kurulu yetkilidir.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına, kişinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumu aracılığıyla Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz yapılabilir. İlgili yükseköğretim kurumu itiraza ilişkin dilekçe ve soruşturma dosyasını 7 gün içerisinde Yükseköğretim Kuruluna iletmekle yükümlüdür.

  Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir."

  MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Kaldırılan cezalar özlük dosyasından çıkarılır."

  MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Çıkarılması

  Madde 49 - Disiplin cezaları özlük dosyasına işlenir. Kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

  Ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."

  MADDE 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

  Kaynak: Memurlar.Net

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Nerden
  İzmir
  Mesaj
  30
  Vahdet hocam bu kararlar bizim sözleşmemizin yenilenmesi hususunda değişiklik gerektirir mi?

 3. #3
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376
  Alıntı yuduava Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Vahdet hocam bu kararlar bizim sözleşmemizin yenilenmesi hususunda değişiklik gerektirir mi?
  Bence getirecektir. Bu kararın perde arkasını kesinlikle öğrenmeliyiz. Alın size BENCE bir Mobbing malzemesi daha. Zaten ellerinde yeterince silah vardı. Artık kesici-delici aletten sonra ateşli silahı da verdiler. O zaman Sözleşmeyi kaldırmaları için daha çok baskı yapalım olsun bitsin. Biz daha iyi olsun derken daha beter oluyor işler. Bunun için acil refleks üretmemiz şart. Ancak önceden bu kararın ASIL sebebini öğrenmek şart.

  İdari Amir durumu istediği gibi değerlendirebilir. Sağ görüşlü hoca sol görüşlüye, sağ görüşlü ise sol görüşlüye baskı yapacaktır. Alt yapı olmadan alınmış bir karar gibi görünüyor. Ama mutlaka sebeplerini de öğrenmeliyiz.

  Bazı başlıklar habere daha sonra eklendi. Hızlı haber olunca eklemeler sonradan olabiliyor. Güzel adımlar atılmış. Ancak MOBBİNG belasını temizlemek için Hizmet içi eğitim şart.
  Son düzenleyen aDNA, 29-01-2014 saat 13:31.
  argor bunu beğendi.

 4. #4
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  12-2013
  Nerden
  Malatya
  Mesaj
  523
  yök te bizim gibi gençler göreve gelmedikçe bu sorunlar düzelmez. ama umutsuz değilim.

  ek bilgi:
  bir araba formuna üyeyim. orada çok konuşulan bir konu olan cam filmi ve modifiye cezalarında haklı isteklerimiz var. fakat bu istekleri trafik müdürü veya emniyet genel müdürü 60 yaşındaki adam nereden bilsin ki.. Adam ölüme yaklaşmışken modifiye derdine mi düşecek.
  aDNA bunu beğendi.

 5. #5
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376
  Bu sebeple YÖK e yakın olmalıyız. Ama Danışmazlar ki. Çünkü Onlar EN YETKİLİ kişiler. Bize sorsalardı hemen buradan sizlerle mükemmele yakın bir rapor sunardık. Artık daha çok çalışmalıyız!
  Mert Ocak, _EMİR_, globalerol ve 1 diğerleri bunu beğendiler..

 6. #6
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  12-2013
  Nerden
  Malatya
  Mesaj
  523
  Alıntı Vahdet Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Bu sebeple YÖK e yakın olmalıyız. Ama Danışmazlar ki. Çünkü Onlar EN YETKİLİ kişiler. Bize sorsalardı hemen buradan sizlerle mükemmele yakın bir rapor sunardık. Artık daha çok çalışmalıyız!
  maksadım seni eleştirmek değil amma üniversite temsilciliklerinde öğretim üyelerine öncelik tanınması gerektiği düşüncenle bu düşüncen çelişiyor. Yukarıdaki düşüncene sonuna kadar katılıyorum

 7. #7
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376
  Alıntı Amele84 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  maksadım seni eleştirmek değil amma üniversite temsilciliklerinde öğretim üyelerine öncelik tanınması gerektiği düşüncenle bu düşüncen çelişiyor. Yukarıdaki düşüncene sonuna kadar katılıyorum
  Hocam ben sözümün arkasındayım Temsilcilik için Araş. Gör. dışındaki kadrolara pozitif ayrımcılık yapılacak. Ancak bazı hocalarımızın EGO larının ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliriz. Özellikle en başarılı-seçkin-iyi hocalarımızın YÖK te olduklarını düşünürsek bize sormadan karar almaları gayet normal. Bize sormak demeyelim de sadece fikirlerimiz sorulsa... Bize bu kadar yeter. Belki tesirli oluruz. Belki en tepedeki Hocamıza sunum yaparız. Çünkü alınan kararlar doğrudan İLK olarak bizi etkiliyor. Genelleme yaptım ancak benim ne anlamda bunu yazdığımı siz başta olmak üzere forum üyelerimiz bilirler.
  _EMİR_ ve globalerol bunu beğendiler.

 8. #8
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  09-2013
  Mesaj
  140
  Biz özlük hakları derken adamlar özgürlüğümüzüde elimizden almışlar haberimiz yok. Böyle yönergemi olur allah aşkına. Bir tek gözünün üstünde kaşın var al sana disiplin cezası demedikleri kalmış. Heleki madde 8 deki bendlerden birçoğu yenidir. Mobbing tavan yapacak desenize.

 9. #9
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Nerden
  İzmir
  Mesaj
  384
  Hocam YÖK'te ki görüşmelerinizde sözleşmeyle ilgili hiçbir görüşme oldu mu? Ben bu yönetmeliğe anlam veremedim çünkü.

 10. #10
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  215
  Alıntı Vahdet Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Bence getirecektir. Bu kararın perde arkasını kesinlikle öğrenmeliyiz. Alın size BENCE bir Mobbing malzemesi daha. Zaten ellerinde yeterince silah vardı. Artık kesici-delici aletten sonra ateşli silahı da verdiler. O zaman Sözleşmeyi kaldırmaları için daha çok baskı yapalım olsun bitsin. Biz daha iyi olsun derken daha beter oluyor işler. Bunun için acil refleks üretmemiz şart. Ancak önceden bu kararın ASIL sebebini öğrenmek şart.

  İdari Amir durumu istediği gibi değerlendirebilir. Sağ görüşlü hoca sol görüşlüye, sağ görüşlü ise sol görüşlüye baskı yapacaktır. Alt yapı olmadan alınmış bir karar gibi görünüyor. Ama mutlaka sebeplerini de öğrenmeliyiz.

  Bazı başlıklar habere daha sonra eklendi. Hızlı haber olunca eklemeler sonradan olabiliyor. Güzel adımlar atılmış. Ancak MOBBİNG belasını temizlemek için Hizmet içi eğitim şart.
  hocam her türlü sol görüşlü yanacak yani. bence gerçeğe de uygun

  şaka bir yana artık kabak tadı verdi bunlar.

Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. YÖK'ün 'döner sermaye' yönetmeliğinde değişiklik
  Güncel Eğitim Haberleri forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 12-07-2014, 19:08
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-01-2014, 13:57
 3. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 8
  Son Mesaj: 21-07-2013, 20:14
 4. Emniyet Personeli Rütbe ve Terfi Yönetmeliğinde Değişiklik
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-06-2013, 09:39
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-03-2013, 09:00

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git