Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı görevlendirmelerinde KPDS şartına yürütmeyi durdurma kararı verdi.

11/03/2013 tarihinde yayınlanan 2013 Yılı Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavıile Temsil Yeteneği Mülakatı Kılavuzunun 1.Bölüm-1.3. Başvuru ve Görevlendirme Şartlarıbaşlıklı "i" bendinde yer alan" Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez (hangi görevle olursa olsun) görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2(iki) yıl çalışmış olmalarının yanında, sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Sınavından (KPDS) en az Ellibeş (55) puan almış olmaları gerekmektedir." ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile Danıştay 2. Dairesinde 2013/2770 esas sayılı açılan davada söz konusu hükmün yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Danıştay aşağıdaki gerekçe ile hükmün yürütmesi durdu.

Kararın gerekçesinde "Yurtdışında görevlendirileceköğretmenlerin nitelikleri ve seçiminin nasıl yapılacağı ise, görevin ve görevlendirme yapılacak ülkenin niteliği dikkate alınarak yapılacak birbelirleme değil, yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminin esasına ilişkin bir belirlemedir. Bu konuda düzenleme yapma yetkisi ise, 657 sayılı Yasa'nın Ek 36. maddesi uyarınca sadece Bakanlar Kurulu'na tanınmıştır.

Bu itibarla, Kılavuzun I. Bölüm 1.3. Başvuru ve Görevlendirme Şartlan başlıklı maddesinin (i) bendinde yer alan "Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez (hangi görevle olursa olsun) görevlendirilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmalarının yanında, sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil bilgisiSınavından (KPDS) en az elli beş (55) puan almış olmaları gerekmektedir." ibaresi ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleriile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 5.6.2003 günlü, 2003/5753sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az iki yıl çalışmış olmasının şart olduğu, bu sürenin, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan alanlar veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olanlarda bir yıl olarak uygulanacağı hükmüne, yurt İçinde çalışma süresi bakımından paralel düzenleme getirilmişse de, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Sınavından alınacak puana ilişkin kriter 657 sayılı Kanunun Ek 36.maddesinin 3. fıkrası ile Bakanlar Kurulunca belirlenmesi gereken niteliklere ilişkin bulunduğundan bu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır." İfadeleri yer aldı.


Kaynak: Memurlar.net