Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin ücretli ders görevi verebileceğini belirten bir genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün"Ders izinleri" konulu 2013/26 nolu genelgesindeEmniyet Genel Müdürlüğü personelinin ek dersleriaçıklanmıştır.Devlet memurlarına; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" başlıklı 28. maddesinde ders verme işlemi yasaklama kapsamında bulunmamaktadır.Bu nedenle Devlet memurlarına; 5580 Sayılı ÖzelÖğretim Kurumları Kanunu, 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönelik Yönetmelik ile ders verebilme imkanı getirilmiştir.Bu konuyu "Devlet memurları eğitim kurumlarında ek ders verebilir mi?" haberimizde yer vermiştik.Bu mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan genelgedeki açıklamalara göre;1-5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanarak mesai saatleri içinde ve her durumda haftadatoplam 10 saat,2-5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe göre mesaisaatleri içinde 8 saat ve haftada toplam 20 saat,3-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanarak mesai saatleri içinde ve her durumda haftada toplam20 saat,4-5580 ve 5188 sayılı kanunların her ikisine dayanarak ders izin onayı alınması durumunda ise her kanun için belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla, her ne surette olursa olsun mesai saatleri içerisinde 10 saat, haftada toplam 20 saatten fazla ders verilemeyecektir.5-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında ders izni verilen personele; 5580 Sayılı Özel ÖğretimKurumları Kanunu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri ne Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik ve devlet memurlarına süreli veya süresiz ders verme imkanı tanıyan diğer mevzuat hükümleri uyarınca ders izni verilmeyecektir.6-Ders izinleri ile ilgili muvafakat verilirken; personel ihtiyacı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurulacak. Teşkilatımızca yerine getirilen hizmetlerde aksamaya meydan verilmeyecek ve personel zafiyeti oluşturulmamasına dikkat edilecek olup, Genel Müdürlüğümüzce birimlerimizin personel taleplerideğerlendirilirken her il/birimin ders izni verdiği personel sayısı da dikkate alınacaktır.7- il/birimler uygun görmesi halinde ders izni için onay vereceğinden, personelin kadrosunun değişmesidurumunda alınan onay geçersiz sayılacak, talebi olması halinde yeni kadrosu taralından talebideğerlendirilerek tekrar onay alınabilecektir.8-Personelin genelge ve alınan onay çerçevesinde ders verip vermediği ile mesai saatlerinde verdiğiderslerin kontrolü birimince yapılmakla birlikte, PBS sistemine veri giriş ve takip maksatlı " Ders izinleri " modülü eklenecek olup, program çalışmaları tamamlandığında tüm birimlerimize ayrıca bilgi verilecektir.9-Ders izin onayı alınmadan ders verildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili personel hakkında disiplin mevzuatı hükümlerince işlem yapılacaktır.Ayrıca bürokratik işlemlerin en aza indirilmesi, kırtasiye ve posta giderlerinden azami tasarruf sağlanması,hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla;1-Müstakil birim amirlerinin (Bu görevi vekaleten yürüten Emniyet Müdürleri de dahil Teftiş KuruluBaşkam, Polis Akademisi Başkanı, Bilinci Hukuk Müşaviri. Daire Başkanları, İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji Müdürleri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürleri, Polis Eğitim Merkezi Müdürleri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürleri vb.) ders izin onaylarının Personel Dairesi Başkanlığı tarafından alınmasına devam edilmesi,2-Merkez Teşkilatında görevli personelin ders izin onaylarının ilgili Başkanlık/Daire Başkanlığı Makamından,3-Merkeze Doğrudan Bağlı Taşra Teşkilatında ( Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri vb.) görevli personelin ders izin onaylarının ilgili Müdürlük Makamından,4-İl Emniyet Müdürlükleri emrinde görevli personelin ders izin onaylarının ise il Emniyet Müdürlüğü Makamından alınmasını,Bundan sonraki uygulamanın belirtilen hususlar doğrultusunda yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.

Kaynak: Memurlar.Net