Aşağıdaki karar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Birini Hukuk Müşavirliğinin internet sitesinden alınmıştır.

Samsun'da bir ilçenin kadastro müdürlüğünde yaşanan olayda, denetim sırasında bir kadastro teknisyeninin bilgisayar ve elektronik alet kullanmayı bilmediği tespit edilmiştir. İdare, işin yürütülmesi için 2 bilgisayar mühendisinden yararlanmıştır.

Denetim sonrasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu personeli en verimli olabileceği yerde çalıştırmak kaygısıyla işyerini değiştirmiştir. Personel yer değişikliği işleminin iptali için dava açmıştır. Ancak hem Samsun İdare Mahkemesi hem de temyiz üzerine dosyaya bakan Danıştay Beşinci Dairesi, işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.

DOSYA NO: 641-02-11-902 KARAR NO:318

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No: 2011/8309

Karar No: 2013/4773

Temyiz Eden (Davacı) :

Karşı Taraf (Davalı) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü –ANKARA

İsteğin Özeti: Samsun İli, ... Kadastro Müdürlüğü emrinde kadastro teknisyeni olarak görev yapan davacının aynı unvanla naklen Çankırı Kadastro Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin 08.12.2010 onay tarihli 09.12.2010 günlü ve 31771 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; davacının teknisyen olduğu halde bilgisayar ve elektronik alet kullanmayı bilmediği, kendisinden istifade edilemediği, bu nedenle davacı tarafından yerine getirilmesi gereken işlerin iki adet mühendis tarafından yerine getirildiği tespit edildiğinden, bulunduğu yerde verimli olamayan davacının hizmetine en yararlı olabileceği yer ve görevde çalıştırılarak iş dengesinin sağlanması konusunda idarenin takdir yetkisinin olduğu göz önüne alındığında, kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Samsun 2. İdare Mahkemesince verilen 15.07.2011 günlü, E:2011/194; K:2011/764 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Samsun 2. İdare Mahkemesince verilen 15.07.2011 günlü, E:2011/194; K:2011/764 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 06.06.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY

Davacının görev yaptığı kadastro müdürlüğünün denetimi sonucu düzenlenen 18.10.2010 günlü Genel Durum Raporunda, davacının elektronik alet ve bilgisayar kullanmayı bilmemesi nedeniyle kendisinden istifade edilemediğinden bahisle dava konusu işlem kurulmuş ise de; genel teftiş sonucu düzenlenen raporda saptanan hususların davacının görevden alınmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından, dava konusu atama işleminin iptali gerekirken, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşüncesiyle karara karşıyım.

Kaynak: Memurlar.Net