Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik öngören kanun teklif (Alpaslan KAVAKLIOĞLU'nun imzasının olduğu kanun teklifi) ve tasarılarının (15/5/2013'te Meclise sunulan Kanun tasarısı) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından oluşturulan alt komisyonda görüşülmesi çalışmaları tamamlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturduğu alt komisyon teklif ve tasarıyı birleştirmiş ve teklif metnini esas almıştır.

Alt Komisyon, özelleştirilen Elazığ Eti Krom A.Ş. ile Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş’de koruma ve güvenlik görevlisi olarak başlayan, ancak idari yargı sonucunda görevine son verilen personelin mağduriyetinin giderilmesini öngören bir hükmü, teklif metnine eklemiştir.

Eklenen fıkra şu şekildedir:

"Geçici Madde 1- 4/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca özelleştirilen Elazığ Eti Krom A.Ş. ile Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş tarafından 7/6/1997 tarihinde yapılan sınavda başarı gösterip 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel olarak göreve başladıktan sonra idari yargı kararı sonucunda görevlerine son verilenlerden, tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı veya sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmış olanlar hariç olmak üzere, Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartları kaybetmemiş olanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Devlet Personel Başkanlığına müracaat etmeleri hâlinde, Başkanlık ilgililerin atanacağı kurum ve kuruluşlar ile kadro unvanını tespit eder. Atama işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarca genel hükümlere göre sonuçlandırılır."

Kaynak: Memurlar.Net