Milli Eğitm Bakanlığı açılan davaların kaybedilmesi sebebiyle uzman öğretmenlik hakkı vermelidir.

13/08/2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin “Sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar” başlıklı 9. maddesinde ise alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanların, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaf tutulacağı, muafiyet için de adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bulunmak şartı aranacağı düzenlenmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesinin 2004/83 Esas, 2008/107 Karar Sayılı ve 21.05.2008 tarihli kararı ile 5204 Sayılı Kanun”un 1. maddesinde yer alan “alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem… yönetmelikle düzenlenir.” ibaresi iptal edildiğinden tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve/veya başöğretmenlik sertifikasını almaları için 7 yıllık kıdem şartını düzenleyen Yönetmelik maddesi de kendiliğinden hükümsüz kalmıştır.

Dolayısıyla öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavında uzman öğretmenlik ve/veya başöğretmenlik kadrosu için belirlenen kontenjan sınırının ve kıdem süresinin Anayasa Mahkemesi’nin 18/03/2009 günlü, 27173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/05/2008 günlü, E:2004/83, K:2008/107 sayılı kararıyla kaldırıldığı ve tezli yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlayanlara Milli Eğitm Bakanlığı açılan davaların kaybedilmesi sebebiyle uzman öğretmenlik hakkı vermelidir.

Karar için tıklayınız