Mal bildiriminde bulunmadığı gerekçesiyle, getirilen ceza teklifinin İl Disiplin Kurulu’nca reddedilmesine rağmen, Burdur Valiliği tarafından verilen kademe durdurma cezası, Isparta İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

T.C

ISPARTA İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/994 KARAR NO:2013/369

DAVACI: FETİ KARAKURT

VEKİLİ: AV. HARUN AKYOL

Kutlubey Mah. Kurşuncu Apt. K. 2 D. 8 Merkez/lSPARTA

DAVALI: BURDUR VALİLİĞİ/BURDUR

DAVANIN ÖZETİ: Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Güneyköy Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-j maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 08/08/2012 tarih ve 8912 sayılı işlemin; disiplin kurulu karan olmaksızın kademe ilerlemesi cezası verilmesinin mevzuata açıkça aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacı hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda davacının süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmadığının tespiti üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği, işlemin hukuka uygun olduğu davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Isparta İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Burdur ili, Yeşilova İlçesi, Güneyköy Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-j maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 08/08/2012 tarih ve 8912 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-j maddesinde; "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, "Mal Bildirimi" başlıklı 14. maddesinde de'; "Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçlan hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. " kuralı getirilmiştir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinin ( d ) bendinde mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda mal bildirimlerinin bir ay içinde verilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

15/11/1990 tarih 20696 R. G sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmeliğin 17. maddesinde, bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur.

Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur.

İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar. " hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında sahip olduğu otomobile ilişkin mal bildiriminde bulunmadığı yönünde başlatılan soruşturma sonucunda üzerine atılı eylemin sübut bulduğundan bahisle 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası-verilmesine ilişkin 08/08/2012 tarih ve 8912 sayılı işlemin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Dava konusu olayda, davacının sahip olduğu araca ilişkin olarak mal bildiriminin yukarıda aktarılan 3628 sayılı Kanunda belirtilen sürede verilmemiş olduğu açık ise de; mal bildirimine ilişkin Yönetmelikte mal bildiriminde bulunulmadığının idarece tespiti halinde bunun davacıya ihtar edileceği, bir idari usul olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Uyuşmazlıkta, mal bildiriminde bulunmadığı tespit edilen davacıya yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü uyarınca ihtarda bulunularak bundan sonraki ayda mal bildiriminde bulunmadığı takdir de disiplin cezası verilmesi gerekmekte iken bu usule uyulmaksızın tesis edilmiş olan dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660, 00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 16/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar.Net