15 Mayıs 2013'te Meclise sevk edilen Torba Kanun tasarısı ile ÖSYM'nin teşkilat kanununa aşağıdaki madde eklenmektedir.

Bu madde gereğince, ÖSYM üniversite ve yüksekokul öğrencilerini, kısmi zamanlı olarak çalıştırabilecektir. Bunun usul ve esasları, kimlerin seçileceği, haftalık çalışma süreleri, yapılacak ücret ödemelerinin turarı daha sonra belirlenecektir.

Kızmi zamanlı olarak çalıştırılacaklar işçi olarak kabul edilmeyecektir. Ödenen ücretten dolayı da burs veya kredileri kesilmeyecektir.

İşte ilgili madde

b) 6 ncı maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.

“(19) Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerden Başkanlıkça hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmî zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince onaltı yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgarî ücreti geçemez. Kısmî zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmî zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ve yapılacak ücret ödemelerinin tutan ile diğer usûl ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.”

Kaynak: Memurlar.Net