Meclise sevk edilen tasarının ilgi çekici maddelerinden birisi de müdür ve üstü kadrolara yapılacak atamalara ilişkindir.

Bugün Meclise sevk edilmiş olan tasarının dikkat çeken hükümlerinden birisi de müdür ve daha üst unvanlı (Daire Başkanı, Genel müdür yardımcısı, genel müdür, başkan, müsteşar yardımcısı, müsteşar) kadrolara yapılacak atamalara ilişkindir.

Hali hazırdaki 657 hükmüne göre, Daire Başkanı ve üst unvanlı kadrolara atanabilmek için 10 veya 12 yıl hizmet gerekmektedir. Ancak tasarıda yer alan hükme göre,

1- Kamu kurumlarında 5 yıl hizmeti olanlar 6400'den daha düşük ek göstergeli görevlere atanabilecektir.

2- 6400'den fazla ek göstergeli görevlere atanabilmek için yine en az 5 yıl hizmet aranmaktadır. Ancak bu kez hizmet, kamu ile sınırlı tutulmamaktadır. Kişinin özel sektörde 5 yıllık hizmeti var ise yeterli görülecek ve Genel Müdür ve üstü kadrolara atanabilecektir.

3- 6400 ek gösterge ve üzeri görevşere açıktan da atama yapılabilecektir.

4- Müdür ve daha üst kadrolu görevlere atanmada, o kurumdsa belirli süre çalışmış olma, şu bölüm mezunu olma gibi hiçbir şart aranmayacaktır.

İŞTE TASARININ İLGİLİ MADDELERİ

EK MADDE 44- 59 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurumların;

a) Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarından 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli olanlarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmetin bulunması,

b) Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda veya serbest olarak en az beş yıl hizmetin bulunması,

şartlan aranır, bu Kanunun atanma, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaz. Hizmet süresinin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda, Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda ve uluslararası kuruluşlarda fiilen çalışılan sürelerin toplamı dikkate alınır, ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadroları için bu sürelere yükseköğrenim gördükten sonra sosyal güvenlik kuramlarına tâbi olmak kaydıyla serbest olarak veya özel kurumlarda fiilen çalışılan süreler de dâhil edilir.

Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına, 50 nci maddede öngörülen sınav şartına tâbi olmaksızın birinci fıkrada öngörülen şartlar ile 48 inci maddede yer alan genel şartlan taşımak kaydıyla açıktan da atama yapılabilir. Ancak, anılan kadrolara bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlanndaki diğer herhangi bir kadro veya pozisyona atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca atananlar, atandıkları kadrolar için ilgili mevzuatında öngörülen malî ve sosyal hak ve yardımlardan, bu Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, aynı usûl ve esaslar dâhilinde yararlanırlar. Bu suretle üst derecelere atananlann bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her üç yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıklan kadro aylıklan, başka görevlere atanma hâlinde kazanılmış hak sayılmaz.

Kurumların müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için öğrenim durumu ile toplam hizmet süresi dışında; belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma, 36 nci maddede belirtilen hizmet sınıflarına veya hâkimlik ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunmuş veya bulunuyor olma veya belirli kadro veya görevlerde belirli bir süreyle bulunmuş olma gibi özel şartlar aranmaz. Bu fıkra kapsamında belirtilen kadrolardan genel idare hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflara dâhil olanlar ile hâkim-savcı sınıfına dâhil olanlara kendi hizmet sınıfı dışından atama yapılması hâlinde, anılan kadrolann hizmet sınıfı bu süre zarfında genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabul edilir. Diğer mevzuatın bu fıkraya aykın hükümleri uygulanmaz.

Bu maddede yer alan hükümler; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi kapsamında yer alan kurumların, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde yer alan kadrolarda bulunanlardan Adalet Bakanlığının ve diğer kamu kuram ve kuruluşlannın bu madde kapsamında yer alan kadrolanyla aynı veya benzer unvanlı kadro veya pozisyonlan ile mevzuatla bu kadrolara denk kabul edilen yönetici kadro veya pozisyonlanna atananlar hakkında da uygulanır.

Diğer kanunlann bu maddeye aykın hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 41- Bu maddenin yayımı tarihinde ek 44 üncü maddede yer alan kadro veya pozisyonlarda bulunanlar için bulunduğu kadro veya pozisyonlannda kaldığı süre içerisinde, bu maddenin yayımı tarihinden önce aranmakta olan eğitim şartının uygulanmasına devam olunur.

Ek 44 üncü madde kapsamında yer alan personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında 68 inci maddenin (B) bendi hükmü uygulanarak 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolannda bulunduklan sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış olduklan kadro derecelerine yükselinceye kadar söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yararlanmaya devam eder.

Bu maddenin yayımı tarihinde ek 41 inci madde ile ek 43 üncü madde kapsamında yer alan yardımcı veya stajyer kadro veya pozisyonlarında bulunanların, yardımcılık veya stajyerlik süreleri ile yeterlik sınavları ve ilgili kadrolara atanmaları ilgisine göre ek 41 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik hükümleri ve ek 43 üncü madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Kaynak: Memurlar.Net