Bulunan 1 den 2 - Toplam 2

Yurtdışında görev yapan personelin ayliklarina ilişkin uygulama genelgesi

Genel Güncel Olaylar Forumunda Yurtdışında görev yapan personelin ayliklarina ilişkin uygulama genelgesi Konusunu İncelemektesiniz

Sürekli Görevle Yurtdişinda Bulunan Personelin Yurtdişi Ayliklarina ilişkin Uygulama Genelgesi T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve ...

 1. #1
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376

  Yurtdışında görev yapan personelin ayliklarina ilişkin uygulama genelgesi

  Sürekli Görevle Yurtdişinda Bulunan Personelin Yurtdişi Ayliklarina ilişkin Uygulama Genelgesi

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

  Sayı : B.07.0.BMK.0.22-115914 26 12 12* 14 40 1
  Konu: Yurt Dışı Aylıkları


  GENELGE

  Bilindiği üzere, 29/6/2012 tarihli ve 6338 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın," ibaresi "brüt aylık tutarın," şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  Söz konusu değişikliğe istinaden, Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, 20/12/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4/12/2012 tarihli ve 2012/4014 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle;

  1- Söz konusu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi "14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan aylık gösterge tablosundaki rakamların aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak 0,073737 aylık katsayısı," şeklinde değiştirilmiş, kanuni kesintilere ilişkin (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, sürekli görevle yurt dışı kadrolarında bulunan Devlet memurlarına yapılan yurt dışı aylığının hesaplanmasında 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere net aylık tutar yerine brüt aylık tutar uygulamasına geçilmektedir.

  Söz konusu düzenlemeler uyarınca 1/1/2013 tarihinden itibaren emsal katsayı uygulanarak transfer edilecek döviz cinsinden yurt dışı aylığı; ilgilinin kadro derece ve kademesine karşılık gelen gösterge rakamıyla aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak brüt aylık tutarın, söz konusu Karara ekli yeni emsal cetvellerindeki katsayılar ile (Kararın 3 üncü maddesinde öngörülen artırımlı uygulamalar da dikkate alınmak suretiyle) çarpımı sonucu bulunacak tutarın Kararda yer alan döviz kuruna bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

  2- Aynı Kararın 5 inci maddesinin ikinci cümlesindeki "tutarlar, 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek "asgari geçim indirimi" tutarı da dikkate alınmak suretiyle her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan soma yurt dışına transfer edilir." ibaresi, "tutarlardan, 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek "asgari geçim indirimi" tutarı da dikkate alınmak suretiyle her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra net tutar belirlenir. Ayrıca bu tutardan 657 sayılı Kanunun 156 ncı maddesinde belirtilen asıl aylık üzerinden ilgili mevzuatına göre yapılması gereken her türlü kanuni kesintiler de düşüldükten sonra kalan tutar yurt dışına transfer edilir. " şeklinde değiştirilmiştir.

  Anılan maddede ilgililerin kadrosuna bağlı ödeme unsurlarından; ek gösterge, memuriyet taban aylığı, kıdem aylığı ve yabancı dil tazminatı emsal katsayı uygulanmadan transfer edilecek ödemeler olarak belirlenmekte ve bu ödemelerden, 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek asgari geçim indirimi tutarı da dikkate alınmak suretiyle her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar yurt dışına transfer edilmekteydi. Söz konusu düzenleme ile bu şekilde bulunan net tutardan 657 sayılı Kanunun 156 ncı maddesinde belirtilen asıl aylık üzerinden ilgili mevzuatına göre yapılması gereken her türlü kanuni kesintiler de (sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi) düşüldükten sonra kalan tutarın yurt dışına transfer edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

  Buna göre; ek gösterge, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile yabancı dil tazminatı göstergelerinin bu unsurlar için tespit edilen katsayılarla (aylık katsayısı ve taban aylık katsayısı) çarpılmasından elde edilecek toplam tutardan her türlü kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan tutardan ayrıca asıl (brüt) aylık tutar üzerinden yapılması gereken her türlü kanuni kesintiler de çıkarıldıktan sonra kalan miktarın yurt dışına transfer edilmesi gerekmektedir. Bu ödeme için emsal' katsayı uygulanmayacaktır.

  Örnek 1- Sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar

  25 yıllık hizmeti bulunan ve KPDS A (90 Puan) düzeyinde yabancı dil bilen Avusturya'da görevlendirilen ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden aylık alan bekar bir meslek memurunun yurt dışı aylığının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir.

  Avusturya yurt dışı aylıklarına esas ülke grupları arasında 11 inci grupta yer almakta olup, 1 inci derecenin 4 üncü kademesine ilişkin Karara ekli emsal cetvelinde (A Cetveli) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere anılan grup için belirlenen emsal katsayı 124,9064'tür.

  a) Emsal katsayı uygulanarak transfer edilecek yurt dışı aylığı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

  Unsurlar Hesaplanışı Tutar
  Brüt Aylık Aylık Gösterge x Aylık Katsayısı (1.500x0,073737) 110,61
  Yurtdışı Aylık (Euro) Emsal Katsayı x Brüt Aylık / Döviz Kuru* (124,9064x110,61 /2,142) 6,450,00
  ((*) 2009/15191 sayılı BKK'dayer alan döviz kuru)

  b) Emsal katsayı uygulanmadan transfer edilecek yurt dışı aylık tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

  Unsurlar Hesaplanışı Tutar
  1-Ek Gösterge Ek Gösterge x Aylık Katsayısı (3600x0,073737) 265,45
  2-Taban Aylığı Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı (1000x0,98664) 986,64
  3-Kıdem Aylığı Kıdem yılı x Kıdem göstergesi x Aylık Katsayısı (25x20x0,073737) 36,87
  4-Yabancı Dil Tazminatı Yabancı dil tazminat göstergesi x Aylık Katsayısı (900x0,073737) 66,36
  Brüt Ödeme (1+2+3+4) 1.355,32
  5- Emekli Keseneği İşveren Payı (5434 saydı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.) [(Gösterge x Aylık katsayısı)+(Ek gösterge x Aylık katsayısı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yıb x 20 x Aylık katsayısı) + (9500 x Ek göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayısı)] x Prim oranı [(1500x0,073737)+(3600x0,073737)+ (1.000x0,98664)+(25x20x0,073737)+ (9500x1,3x0,073737)] x 0,2 462,04
  6- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi Yukarıdaki emekli keseneği matrahı üzerinden %12 277,23
  Brüt Gelir (1+2+3+4+5+6) 2.094,59
  7- Emekli Keseneği İşveren Payı 462,04
  K- İlave Genel Sağlık Sigortası Primi 277,23
  9- Emekli Keseneği Kişi Payı [(Ek gösterge x Aylık katsayısı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yıb x 20 x Aylık katsayısı) + (9500 x Ek göstergeye bağb tazminat oranı x Aylık katsayısı)] x Prim oranı [(3600x0,073737)+('-000x0,98664)f (25x20x0,073737)+ (9500x1,3x0,073737)] x 0,16 351,94
  10-Gelir Vergisi [((Ek gösterge aylığrt-Taban aylığ>ı-Kıdem aylığı) -Emekli keseneği kişi payı)) x Matraha bağlı vergi oranı %15] - Asgari Geçim İndirimi Tutarı* ((265,45+986,64+36,87- 351,94) x 0,15)-(886,5x0,5x0,15) 74,07
  11-Damga Vergisi Brüt ödeme x 0,0066 (1.355,32) x0,0066) 8,95
  Kesintiler Toplamı (7 +8+9+10+11) 1.174,23
  12-N e t Öde me (B tüt Ge li r - Ke s intile r Topla mı) (2.094,59-1.174,23) 920,36
  ((*) 2013 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak asgari ücret belli olmadığından, hesaplamada asgari geçim indirimi tutarı hesabında halen uygulanmakta olan 2012 yılı Ocak ayı asgari ücret tutarı dikkate alınmıştır. 2013 yılında uygulanacak AGİT için 2013 yılı Ocak ayı asgari ücretinin esas alınması gerekmektedir.)

  Yurt dışına transfer edilecek tutarın tespitinde, aşağıda da gösterildiği şekilde, bulunan bu tutardan (920,36 TL) ayrıca 657 sayılı Kanunun 156 ncı maddesinde belirtilen asıl (brüt) aylık üzerinden (1500x0,073737=110,61) mevzuatına göre ilgiliden yapılması gereken kanuni kesintilerin düşülmesi gerekmektedir.

  Unsurlar Hesaplanışı Tutar
  1 -Emekli Keseneği Kişi Payı Brüt Aylık x Prim oranı (110,61x0,16) 17,70
  2-Gelir Vergisi (Brüt Aylık - Emekli keseneği kişi payı) x Gelir vergisi oranı (%15) ((110,6M7,70)xO,15) 13,94
  3-Damga Vergisi Brüt Aylık x Damga vergisi oranı (110,61 x0,0066) 0,73
  4 -Kesintiler Toplamı (1+2+3) 32,37
  Transfer Edilecek Net Tutar (12-4) (920,36-32,37) 887,99
  İlgiliye net hak ediş olarak, transfer edildiği tarihte döviz satış kurunun 1 Euro=2,3100 TL olduğu varsayımı altında, 887,99/2,3100=384,41 Euro'nun transfer edilmesi gerekmektedir.

  Örnek 2- Sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar

  2 yıllık hizmeti bulunan ve KPDS A (90 Puan) düzeyinde yabancı dil bilen Avusturya'da görevlendirilen ve 9 uncu derecenin 3 üncü kademesinden aylık alan bekar bir meslek memurunun yurt dışı aylığının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir.

  Avusturya yurt dışı aylıklarına esas ülke grupları arasında 11 inci grupta yer almakta olup, 9 uncu derecenin 3 üncü kademesine ilişkin Karara ekli emsal cetvelinde (A Cetveli) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere anılan grup için belirlenen emsal katsayı 171,3915'tir.

  a) Emsal katsayı uygulanarak transfer edilecek yurt dışı aylık tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

  Unsurlar Hesaplanışı Tutar
  Brüt Aylık (TL) Aylık Gösterge x Aylık Katsayısı (645 x0,073737) 47,56
  Yurtdışı Aylık (Euro) Emsal Katsayı x Brüt Aylık / Döviz Kuru* (171,3915 x47,56/2,142) 3.805,50
  ((*) 2009/15191 sayılı BKK'dayer alan döviz kuru)

  Unsurlar Hesaplanışı Tutar
  1-Ek Gösterge Ek Gösterge x Aylık Katsayısı (0x0,073737) 0,00
  2-Taban Aylığı Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı (1000x0,98664) 986,64
  3-Kıdem Aylığı Kıdem yılı x Kıdem göstergesi x Aylık Katsayısı (2x20x0,073737) 2,95
  4-Yabancı Dil Tazminatı Yabancı dil tazminat göstergesi x Aybk Katsayısı (900x0,073737) 66,36
  Brüt Ödeme (1+2+3 +4) 1.055,95
  5- Sigorta Primi işveren Payı (5510 sayılı Kanun hükümlerine göre prime esas kazanç kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.) [(Gösterge x Aylık katsayısı) + (Ek gösterge x Aylık katsayısı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayısı) + (9500 x 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi kapsamındaki tazminat oranı x Aylık katsayısı)! x Toplam prim oranı [(645x0,073737)+(0x0,073737)+(l 000x0,98664)+(2x20x0,073737)+(9 500x(0 ,92 +0,2)x0,073737)] x 0,185 337,02
  Brüt Gelir (1+2+3 +4 +5) 1 .392 ,97
  6- Sigorta Primi İşveren Payı 337,02
  7- Sigorta Primi Kişi Payı [(Ek gösterge x Aylık katsayısı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayısı) + (9500 x 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi kapsamındaki tazminat oranı x Aylık katsayısı)] x Toplam prim oranı [(0x0,073737)+(1000x0,98664)+(2 x20x0,073737)+(9500x(0,92+0,2)x 0,073737)]x0,14 248,38
  8-Gelir Vergisi [((Ek gösterge aylığt+Taban aylığt+Kıdem aylığı) -Sigorta primi kişi payı)) x Matraha bağlı vergi oranı %15] - Asgari Geçim İndirimi Tutarı* ((986,64+2,95-248,38) X 0,15)-(886,5x0,5x0,15) 44,69
  9-Datnga Vergisi Brüt ödeme x 0,0066 (1.055,95 X 0,0066) 6,97
  Kesintiler Toplamı (6 +7 +8+9) 637 ,06
  10 -Net Ödeme (Brüt Gelir - Kesintiler Toplamı) (1 .392 ,97 -637,06) 755,91
  ((*) 2013 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak asgari ücret belli olmadığından, hesaplamada asgari geçim indirimi tutarı hesabında halen uygulanmakta olan 2012 yılı Ocak ayı asgari ücret tutarı dikkate alınmıştır, 2013 yılında uygulanacak AGİT için 2013 yılı Ocak ayı asgari ücretinin esas alınması gerekmektedir.)

  b) Emsal katsayı uygulanmadan transfer edilecek yurt dışı aylık tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

  Yurt dışına transfer edilecek tutarın tespitinde, aşağıda da gösterildiği şekilde, bulunan bu tutardan (755,91 TL) ayrıca 657 sayılı Kanunun 156 ncı maddesinde belirtilen asıl (brüt) aylık üzerinden (645x0,073737=47,56) mevzuatına göre ilgiliden yapılması gereken kanuni kesintilerin düşülmesi gerekmektedir.

  Unsurlar Hesaplanışı Tutar
  1- Sigorta Primi Kişi Payı Brüt Aylık x Prim oranı (47,56x0,14) 6,66
  2-Gelir Vergisi (Brüt Aylık - Emekli keseneği kişi payı) x Gelir vergisi oranı (% 15) ((47,56-6,66) x 0,15) 6,14
  3-Damga Vergisi Brüt Aylık x Damga vergisi oranı (47,56x0,0066) 0,31
  4-Kesintiler Toplamı (1+2+3) 13,11
  Transfer Edilecek Net Tutar (10-4) (755,91-13,11) 742,80
  İlgiliye net hak edişi olarak, transfer edildiği tarihte döviz satış kurunun 1 Euro=2,3100 TL olduğu varsayımı altında, 742,80/2,3100=321,56 Euro'nun transfer edilmesi gerekmektedir.

  Bilgilerini ve uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmasını arz ve rica ederim.

  Kaynak: Memurlar.net

 2. #2
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  06-2012
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  505
  Göz atmama rağmen durumu kavrayabilmiş değilim. Araştırma görevlisi olarak yurtdışında 5 yıl süre ile görevlendirileceğim(Yl%doktora için). Buradaki maaşımın %60ı ve bir de yurtdışı maaşı alacağım söylendi. Bu yurtdışı maaşı bu yeni yönergeyle birlikte ne kadar acaba? Moskova gibi pahalı bir şehire gideceğim, rakamlar benim için önemli.

Benzer Konular

 1. Akademik personelin özlük haklarına ilişkin SORU ÖNERGESİ
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan VeK
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 21-12-2012, 17:14
 2. Yeni yönetmelikteki düzenlemeye ilişkin
  ÖYP Yönetmelikleri forum içinde, yazan PETHOS-MSD
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 06-07-2012, 19:13
 3. akademik personelin ales gecerliliği
  ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan aylinnn
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 13-04-2011, 02:12
 4. Basında yer alan bazı haberlere ilişkin açıklama
  Üniversite İstatistikleri forum içinde, yazan Fırat
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-10-2010, 23:44
 5. Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısına ilişkin duyuru
  Üniversite İstatistikleri forum içinde, yazan Fırat
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-10-2010, 23:43

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git