Bulunan 1 den 2 - Toplam 2

Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı – BDAP

Bütünleşik Doktora Programı Forumunda Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı – BDAP Konusunu İncelemektesiniz

Madde 14 Başvuru Başvurular üniversitelerin doktora programlarına devam eden öğrenciler için, yeterlik sınavı sonrasında yapılır. ...

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Mesaj
  43

  Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı – BDAP

  Madde 14

  Başvuru

  Başvurular üniversitelerin doktora programlarına devam eden öğrenciler için, yeterlik sınavı sonrasında yapılır.

  Başvuru, doktora programını yürüten danışman öğretim üyesi tarafından, doktora öğrencisi için yapılır. Başvuru bir araştırma grubu tarafından en fazla üç doktora öğrencisi için yapılabilir. Birden fazla doktora öğrencisi için yapılan başvurularda, en az bir öğrencinin başvuruyu yapan öğretim üyesinin danışmanlığında doktora programını sürdürmekte olması esastır. Diğer öğrencilerin, başvuru sahibi öğretim üyesinin ya da önerilmiş olan Doktora Yürütme Grubunu oluşturan öğretim üyelerinin danışmanlığında doktora programına kayıtlı olmaları zorunludur.

  Başvuruda, önerilen çalışmanın bilimsel esaslara göre hazırlanmış ayrıntılı tanımı, bir bölümünün yurtdışında sürdürülme gerekçesi ve işbirliği yapılacak yurtdışı üniversite/çalışma grubunun seçimine esas olan bilimsel nedenler gerekçeleri ile belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca, başvuruda, danışman öğretim üyesi tarafından Madde 5 ve Madde 17 altında sağlanacak bilgiler ile birlikte BDAP için Öğrencinin / Öğrencilerin doktora çalışmasına yurtdışı araştırma kurumundan/üniversiteden katılacak ve tercihen programda eş danışman olarak görev yapacak bilim insanının yer alacağı belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca bu katılımın, söz konusu bilim insanının kendi beyanı ile doğrulanmış olması zorunludur.

  Madde 15

  Başvurunun Değerlendirilmesi

  Programı kazanan öğrenciler, başvuru belgelerinin incelenmesi ve öğrenci ile sözlü mülakat sonucu TÜBA tarafından seçilir.

  Program, seçilen öğrencilerin tebliğ tarihinden itibaren en çok iki ay içinde kabul formu, taahhütname ve kefaletnameyi TÜBA’ya ulaştırmasını takip eden aybaşında başlar.

  Madde 16

  Koşullar

  Doktora öğrencisi/öğrencilerinin T.C. vatandaşı*** olmaları ve başvuru tarihinde 32 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

  Lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00, (yapmışsa) yüksek lisans not ortalamasının en az 3.25/4.00, yeterlik öncesi doktora eğitim programındaki not ortalamasının da en az 3.50/4.00 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 80.00 puandan az olmama koşulları aranır. Doktora eğitimini sürdürdüğü üniversitede, doktora programına başvururken sunmakla yükümlü olduğu, kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde en az 80.00 puanlı ALES belgesi kabul edilebilir. Yüksek lisans not ortalaması en az 3.50/4,00 olan doktora öğrencisinde ise lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması koşulu aranmaz.

  Değerlendirmenin (4.00) sisteminden farklı olduğu eğitim kurumları için YÖK’ün başvuru dönemi itibarı ile geçerli olan eşdeğerlik ölçütleri esas alınır. Bu ölçütler her yıl başvuru duyuruları ile birlikte açıklanır.

  Program süresince öğrencinin/öğrencilerin araştırma performanslarının üst düzeyde olması istenir. Bu konuda danışmanının (yurtiçi ve yurtdışı) gerekçeli olumlu görüşü aranır.

  Başvurularda, adaylardan yabancı dil (İngilizce) bilgi düzeylerinin belgelenmesi istenir. Başvuruların değerlendirmeye alınmaları için yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerin – sosyal bilimlerde: TOEFL 213 (550), IELTS 7.0 ya da KPDS-ÜDS 80; doğa ve yaşam bilimlerinde: TOEFL 197 (530), IELTS 7.0 ya da KPDS-ÜDS 75. – TÜBA’ya başvuru ile birlikte sunulmuş olması gereklidir.

  Araştırıcı yurtiçinde veya yurtdışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBA’ya bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlamış bursiyerlere TÜBA tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.

  Madde 17


  Başvuruda Öğrenci İçin İstenen Belgeler

  1. Özgeçmiş ve yayın listesi.
  2. Üniversite lisans ve yüksek lisans öğrenimine ait onaylı not belgeleri.
  3. ALES belgesi.
  4. Öğrencinin doktora derslerini başarıyla izlemiş ve Doktora Yeterlik sınavını başarıyla vermiş olduğuna ilişkin ilgili Enstitü Müdürlüğünden onaylı belgeler.
  5. Yabancı dil belgesi.
  6. Öğrenci ve yurtiçi danışmanının ayrıntıyla projelendirilen tez çalışması.

  Ayrıca;

  Başvuruda, Öğrencinin Yurtdışında Eğitimi İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

  1. Yurtdışında araştırmanın yapılacağı kurumdan ve yurtdışı akademik danışmanından davet ve kabul mektubu.
  2. Yurtdışındaki araştırma kurumu ve akademik danışman hakkında bilgiler.
  3. Yurtdışında yapılacak eğitim ve araştırmanın ayrıntılı çalışma planı ve çalışma takvimi.
  4. Yurtiçi danışmanın, yurtdışında yapılması planlanan çalışmalar ile öngörülen sürecin gerekliliği ve bu çalışmalardan beklenen yararlara ilişkin görüşlerini belirten yazısı.
  5. Yurtdışı araştırma kurumundan/üniversiteden katılacak ve tercihen programda eş danışman olarak görev yapacak bilim insanının kendi beyanı ile katılımına ve projeyi onayladığına ilişkin bir yazı.

  Madde 18

  Süre

  Programın süresi en çok üç yıldır. Doktora öğrencisi bu sürenin en çok 18 (on sekiz) ayını işbirliği yapılacak olan yurtdışı üniversitede bilimsel çalışmalarının gerekli bölümlerini sürdürmek üzere kullanabilir.

  Madde 19


  Desteklenecek Doktora Öğrencilerinin Yükümlülükleri

  a) Doktora çalışmalarını istenen düzeyde sürdüremeyen öğrencinin önce dikkati çekilir; Olumsuz akademik performansın daha sonraki 6 (altı) ay içinde de devam etmesi halinde program sona erdirilir ve destek kesilir. O döneme kadar yapılan tüm ödemeler, taahhütname gereği, geri alınır.

  b) Öğrenci, TÜBA tarafından kabul edilebilecek sağlık vb. nitelikte sorunlar dışındaki nedenlerle Bütünleştirilmiş Doktora Araştırma Programı (BDAP)’ndan ayrılmışsa, başarısız olmuşsa, doktora çalışmalarını tamamlayamayacağı ya da çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmediği belirlenirse, doktoraya kayıt tarihinden itibaren (yabancı dil eğitimi için kendisine sağlanan ek süre hariç) 6 (altı) yıl içinde doktora derecesini almamışsa, ya da doktora derecesini aldıktan sonra yurtiçinde bir üniversitede yurtdışında desteklenme süresinin iki katı kadar süre ile zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmezse, yurtiçinde ve yurtdışında bulunduğu süre boyunca kendisi için yapılan tüm harcamaları yasal faizi ile birlikte TÜBA’ya geri ödemekle yükümlüdür.

  c) Destek alan doktora öğrencisinin yurtdışındaki destek süresi bittiğinde, yurtdışında araştırmalarına devam edebilmesi (en çok 24 ay süreyle) öğrencinin üniversitesinin izin vermesi ve TÜBA’nın onayıyla mümkündür. Bu ek süre boyunca TÜBA tarafından öğrenciye herhangi bir destek ödemesi yapılmaz. Başvurusu onaylanmadığı halde yurda dönmeyen doktora öğrencisi yurtiçinde ve yurtdışında bulunduğu süre boyunca kendisine yapılan tüm harcamaları yasal faizi ile birlikte TÜBA’ya geri ödemekle yükümlüdür.

  d) Yurtiçinde ücretli görevi olmayan doktora öğrencisinin destek süresini başarıyla tamamladığında yurtiçinde bir üniversitede ya da araştırma kuruluşunda görev alması TÜBA’nın bu yöndeki destek ve yardımlarına karşın mümkün olmadığı takdirde öğrencinin durumu Akademi Konseyi tarafından değerlendirilir.

  Madde 20

  Öğrencilere Yapılacak Ödemeler

  a) Yurtdışı gidiş/geliş uçak bileti.

  b) Yurtdışında TÜBA’nın onayı ile toplam miktarı 10.000,-ABD Dolarını geçmemek kaydı ile yurtdışındaki üniversitelere ödenecek araştırma ücreti. (Bench fee) Araştırma ücretinin öğrenciye ödenebilmesi için, öğrencinin gideceği üniversiteden istenen miktarın yurtdışındaki üniversiteden verilecek yazı ya da proforma fatura ile belgelenmesi gerekir.

  c) Yurtdışı yaşam gideri olarak yurtiçinde ücretli görevi olan ve herhangi bir ücretli görevi olmayan doktora öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere her yıl Akademi Konseyi tarafından belirlenen aylık burs. (İlk aylık yurtdışı araştırma bursu, yurtdışına çıkmadan önce öğrenciye ödenir. Verilecek olan burslar, yurtdışına çıkan öğrencinin gittiği ülkenin para birimi olarak, günlük T. C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınarak belirlenen ABD Doları burs karşılığı ödenir. Yurtdışı burs ödemelerinin devam edebilmesi için, öğrencinin yurtdışında araştırmaya başladığına ilişkin kurumdan onaylı yazı göndermesi gerekir.)

  d) Yurtdışı çalışmaları sırasında sağlık sigortası (gözlük, diş, estetik, doğum, fizik tedavi, vb masrafları karşılayan sigorta yapılmaz).

  e) Yurtiçinde çalışmaları süresince her yıl miktarı TÜBA tarafından belirlenecek olan aylık yaşam gideri bursu. Burs miktarı yurtiçinde ücretli görevi olan ve herhangi bir ücretli görevi olmayan öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere her yıl Akademi Konseyi tarafından ayrıca belirlenir.

  f) Programın yurtiçinde sürdürüldüğü bölüm içinde, en çok iki kez bir haftaya kadar yurtiçinde ve program süresinde en çok iki kez iki haftaya kadar yurtdışında düzenlenecek uluslararası bilimsel etkinliklere katılma desteği. Katılım için doktora öğrencisinin sözlü ya da poster tebliğinin bu etkinliklerde sunulmak üzere kabul edilmiş olması zorunludur. Bu destek bilimsel etkinliğin yapıldığı yere gidiş/dönüş yol giderini, kayıt ücretlerini ve konaklama ödemelerini kapsar. Yurtdışı ve yurtiçinde düzenlenen uluslararası bilimsel etkinliklere katılacak kişilere verilebilecek en yüksek destek miktarı, Avrupa ülkeleri ve Avrupa dışındaki ülkeler ile yurtiçi için ayrı olmak üzere her yıl Akademi Konseyi tarafından belirlenir. Ödemeler, yapılan harcamaya ilişkin faturaların asılları TÜBA’ya ulaştırıldıktan sonra yapılır.

  Madde 21

  Doktora Yürütme Grubuna Araştırma Desteği

  a) BDAP’nın yurtiçi bölümü süresince, TÜBA tarafından öngörülen başarı ölçütleri çerçevesinde doktora programının bağlı bulunduğu üniversite birim veya birimlerine, bütçe olanakları ölçüsünde araştırma desteği ödenir. Araştırma desteği her doktora öğrencisi için yılda bir kez olmak üzere ödenir. Harcanmayan bölüm bir sonraki takvim yılına, TÜBA’nın onayı ile aktarılabilir. Doktora Yürütme Grubunun başvuruları karara bağlanırken, gruba verilecek araştırma desteğinin miktarı her yıl Akademi Konseyi tarafından belirlenir.

  b) Doktora Yürütme Grubuna ödenen desteğin; TÜBA’ya sunulan tez projesini desteklemek üzere, üniversite araştırma alt yapısını geliştirme (araştırma için cihaz ve sarf malzemesi, kitap, dergi vb. alımında), bilimsel toplantı düzenleme, yurtdışından bilimci davet etme veya TÜBA’nın onayı alınarak yurtdışındaki bir bilimsel toplantıya katılma gibi amaçlar için kullanılır.

  c) Doktora Yürütme Grubunun, üyelerinin gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalara, elde edilen birikimin ülkemizde yaygınlaştırılması yönündeki etkinliklere ve yaptıkları yayınlara ilişkin bir raporu her yıl sonunda TÜBA’ya vermeleri gerekir.

  d) Danışmana sağlanacak destek:
  Danışmana, program kapsamında, yıllık araştırma desteği tutarı içinde kalmak üzere doktora öğrencisinin yurtdışı bilimsel araştırma çalışmaları aşamasında, en fazla iki kez, işbirliği yapılan yurtdışı üniversitede en çok birer hafta süre ile inceleme/izleme desteği (araştırmanın yapıldığı yere gidiş-dönüş yol gideri, konaklama) ayrıca sağlanır. Ödemeler TÜBA’nın onayı ile fatura karşılığında yapılır.
  Son düzenleyen Nazmi, 24-08-2012 saat 11:10.

 2. #2
  Baş Editör
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  5.182
  Alıntı kushnerrxalf Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  O döneme kadar yapılan tüm ödemeler, taahhütname gereği, geri alınır.
  Herşeyin sonunda tehdit gibi maddeler var :S Özgür bilimmiş peeeh :S
  Son düzenleyen Nazmi, 24-08-2012 saat 11:10.

Benzer Konular

 1. Ortak Doktora Programı
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan jeocaglar
  Cevap: 18
  Son Mesaj: 06-03-2015, 22:17
 2. Bütünleştirilmiş doktora programı
  Bütünleşik Doktora Programı forum içinde, yazan aperian
  Cevap: 12
  Son Mesaj: 19-01-2015, 20:40
 3. doktora programı olmayan yerde araştırma görevlisi olmak
  Doktora Eğitimi forum içinde, yazan piert34
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 31-08-2012, 15:02
 4. alanımda doktora programı yok ??
  ÖYP Hakkında Genel Bilgiler forum içinde, yazan mehmeterdem
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 28-01-2012, 19:10
 5. Bütünleştirilmiş Doktora Hazırlık Programı – BDHP
  Bütünleşik Doktora Programı forum içinde, yazan Duygu
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-09-2010, 18:34

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git