Madde 7

Başvuru

Başvurular üniversitelerin doktora programlarına program yöneticisi öğretim üyesinin danışmanlığında kabul edilmiş öğrenciler için yeterlik sınavı öncesinde yapılır.

Başvuru, doktora programını yürüten danışman öğretim üyesi tarafından, doktora öğrencisi için yapılır. Başvuru bir araştırma grubu tarafından en fazla üç doktora öğrencisi için yapılabilir. Birden fazla doktora öğrencisi için yapılan başvurularda, en az bir öğrencinin başvuruyu yapan öğretim üyesinin danışmanlığında doktora programını sürdürmekte olması esastır. Diğer öğrencilerin, başvuru sahibi öğretim üyesinin ya da önerilmiş olan Doktora Yürütme Grubunu oluşturan öğretim üyelerinin danışmanlığında doktora programına kayıtlı olmaları zorunludur.

Başvuruda, Madde 5 altında sağlanacak program yöneticisi öğretim üyesinden istenen bilgilerle birlikte, Madde 10 altında öğrenci için istenen belgeler TÜBA’ya ulaştırılmalıdır.

Madde 8

Başvurunun Değerlendirilmesi

Programı kazanan öğrenciler, başvuru belgelerinin incelenmesi ve öğrenci ile sözlü mülakat sonucu TÜBA tarafından seçilir.

Program, seçilen öğrencilerin tebliğ tarihinden itibaren en çok iki ay içinde kabul formu, taahhütname ve kefaletnameyi TÜBA’ya ulaştırmasını takip eden aybaşında başlar.

Madde 9

Koşullar

Doktora öğrencisi/öğrencilerinin T.C. vatandaşı*** olmaları ve başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

Lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00, yüksek lisans not ortalamasının en az 3.25/4.00 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 80.00 puandan az olmama koşulları aranır. Yüksek lisans not ortalaması en az 3.50/4.00 olan doktora öğrencisinde ise lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması koşulu aranmaz.

Değerlendirmenin (4.00) sisteminden farklı olduğu eğitim kurumları için YÖK’ün başvuru dönemi itibarı ile geçerli olan eşdeğerlik ölçütleri esas alınır. Bu ölçütler her yıl başvuru duyuruları ile birlikte açıklanır.

Yüksek Lisans programından birinci yıl sonunda doktora programına yatay geçiş yapmış öğrenci/öğrencilerin ise yüksek lisans birinci yıl not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 85.00 puandan az olmaması koşulları aranır.

Ayrıca lisans eğitiminden sonra doktora programına kayıt olmuş öğrenci/öğrencilerin lisans not ortalamasının en az 3.25/4.00 olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 85.00 puandan az olmaması koşulları aranır.

En az beş yıl süre ile üniversite eğitiminden sonra doktora programına kayıt olmuş öğrenci/öğrencilerin lisans not ortalamasının en az 3.25/4.00 olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın kendi bilim dalı ile ilgili puan türünde 85.00 puandan az olmaması koşulları aranır.

Program süresince öğrencinin/öğrencilerin doktora dersleri not ortalamasının 3.50/4.00’ün altına düşmemesi istenir. Bu konuda ayrıca danışmanının olumlu görüşü aranır.

Doktora öğrencisinin/öğrencilerinin doktora çalışmasında kullanılacak yabancı dili gerekli düzeyde bildiğini gösteren belgenin sunulması gerekir. (Sosyal bilimlerde: TOEFL 193 (523), IELTS 6.5 ya da KPDS-ÜDS 70; doğa ve yaşam bilimlerinde: TOEFL 183 (513), IELTS 6.0 ya da KPDS-ÜDS 65.)

Araştırıcı yurtiçinde veya yurtdışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBA’ya bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlamış bursiyerlere TÜBA tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.


Madde 10


Başvuruda Öğrenci İçin İstenen Belgeler:

1. Üniversite lisans ve yüksek lisans öğrenimine ait onaylı not belgeleri.
2. ALES belgesi.
3. Yabancı dil belgesi.
4. Özgeçmiş ve yayın listesi.
5. Enstitüden doktora programına kayıt belgesi.

Madde 11


Süre

Program doktora yeterlik sınavından en çok 6 (altı) ay sonra sona erer. Yeterlik sınavının başarısız olması durumunda program kesilir ve o döneme kadar yapılan tüm ödemeler, taahhütname gereği, geri alınır. Program en çok 3 (üç) yıl devam eder. Bu süre içinde, gerekli görüldüğü takdirde yabancı dil eğitimi için, 6 (altı) ayı geçmemek kaydı ile öğrenciye destek ödemesi yapılır. Yabancı dil eğitimi için ayrıca başvuru gerekir, bu süre 3 (üç) yıllık destek süresinden sayılmaz.


Madde 12

Desteklenecek Doktora Öğrencilerinin Yükümlülükleri

a) Doktora çalışmalarını istenen düzeyde sürdüremeyen öğrencinin önce dikkati çekilir; olumsuz akademik performansın daha sonraki 6 ( altı) ay içinde de devam etmesi halinde program sona erdirilir ve destek kesilir. O döneme kadar yapılan tüm ödemeler, taahhütname gereği, geri alınır.

b) Öğrenci, TÜBA tarafından kabul edilebilecek sağlık vb. nitelikte sorunlar dışındaki nedenlerle Bütünleştirilmiş Doktora Hazırlık Programı (BDHP)’ndan ayrılmışsa, başarısız olmuşsa, doktora çalışmalarını tamamlayamayacağı belirlenirse, çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmediği belirlenirse, doktoraya kayıt tarihinden itibaren (yabancı dil eğitimi için kendisine sağlanan ek süre hariç) 3 (üç) yıl içinde doktora yeterlik sınavını başarıyla verememiş ya da doktora programına yeterlik sınavı sonrası devam etmemiş ise, yurtiçinde kendisi için yapılan tüm harcamaları yasal faizi ile birlikte TÜBA’ya geri ödemekle yükümlüdür.

Madde 13

Öğrenciye Yapılacak Ödemeler

a) Yurtiçinde çalışmaları süresince her yıl miktarı TÜBA tarafından belirlenecek olan aylık yaşam gideri bursu. Burs miktarı yurtiçinde ücretli görevi olan ve herhangi bir ücretli görevi olmayan doktora öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere her yıl Akademi Konseyi tarafından ayrıca belirlenir.
b) Yabancı dil eğitimi için yurtiçi kurs giderleri TÜBA tarafından uygun görülmesi halinde ödenebilir.
c) Yabancı dil eğitimi için yaşam gideri bursu 13a maddesinde belirtildiği şekilde ödenir.
d) Öğrencilerin yurtiçinde kayıtlı bulundukları üniversiteye ödemekle yükümlü oldukları öğrenim harçları TÜBA tarafından ödenmez.