Akademik Personel | 26 Ekim 2020, Pazartesi

Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar

Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar
       

YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA, SANATTA YETERLİK, DOÇENTLİK,
PROFESÖRLÜK UNVANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLiŞKİN USUL VE
ESASLAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1– (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yurtdışında alınan doktora, sanatta
yeterlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirme işlemlerinde uyulacak usul ve
esasları belirlemektir.
Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci,
27 nci ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının
Değerlendirilmesine Đlişkin Başvuruları Đnceleme Komisyonu

MADDE 3– (1) Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının
Değerlendirilmesine Đlişkin Başvuruları Đnceleme Komisyonu, yükseköğretim kurumlarında
profesör olarak çalışan öğretim üyeleri arasından ve farklı bilim alanlarından olmak üzere
Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşur. Başkan ve
üyelerin görev süresi dört yıldır.
Yurtdışında alınan doktora unvanlarının denkliği

MADDE 4– (1) Adaylar, yurtdışında almış olduğu doktora unvanının 2547 sayılı
Kanunun 11 inci maddesinin (b) bendinin beş numaralı fıkrası uyarınca Türkiye’de yapılan
doktoraya eşdeğer sayılması için, aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvurur.
a) Doktora diplomasının aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı
tercümesi,
b) Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti, diploma yabancı ülkede alınmış ise
Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
c) Yüksek lisansla birleştirilmemiş doktora eğitimleri için yapılan başvurularda,
yüksek lisans diplomasının onaylı sureti, diploma yabancı ülkede alınmış ise Yükseköğretim
Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
ç) Doktora diplomasına esas teşkil eden transkript aslı ve noter onaylı tercümesi,
d) Doktora diplomasına esas teşkil eden doktora tezinin ciltli bir örneği ile elektronik
ortamda kaydı,
e) Türkiye’de doktoraya kabul için aranan dil yeterliliğini sağladığına ilişkin belge,
f) Özgeçmiş,
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
(2) Doktora eğitiminin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim
kurumlarında örgün eğitim yöntemiyle alınmış olması şarttır.
Yurtdışında alınan sanatta yeterlik derecesinin denkliği 2/4

MADDE 5– (1) Adayların yurtdışında almış olduğu sanatta yeterlik derecesinin 2547
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (t) bendinin dört numaralı fıkrası uyarınca Türkiye’de
yapılan doktora düzeyinde sanatta yeterlik derecesine eşdeğer sayılması için, aşağıdaki
belgeleri dilekçelerine ekleyerek Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvurur.
a) Sanatta yeterlik diplomasının aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından
onaylı tercümesi,
b) Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti, diploma yabancı ülkede alınmış ise
Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin onaylı sureti,
c) Yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti, diploma yabancı ülkede alınmış
ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin onaylı sureti,
ç) Sanatta yeterlik diplomasına esas teşkil eden transkriptin aslı ve noter onaylı
tercümesi,
d) Sanatta yeterlik diplomasına esas teşkil eden tezinin ciltli bir örneği ile elektronik
ortamda kaydı,
e) Sanatta yeterlik eğitimine ilişkin afişler, resital çalışmaları, plaklar, elektronik
kayıtlar, posterler ve benzeri çalışmalar,
f) Türkiye’de sanatta yeterlik eğitimine kabul için aranan dil yeterliliğini sağladığına
ilişkin belge,
g) Özgeçmiş,
ğ) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
(2) Sanatta yeterlik eğitiminin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan
yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim yöntemiyle alınmış olması şarttır.
Yurtdışında alınan doçentlik unvanının denkliği

MADDE 6– (1) Yurt dışında alınmış olan doçentlik unvanının denkliği için aşağıdaki
şartlar aranır.
a) Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanını aldıktan sonra yabancı
ülkelerde doçentlik unvanını veya yetkisini almış olanlardan, kesintisiz olarak en az iki yıl bu
unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurulunca tanınan öğretim ve
araştırma kurumlarında çalışmış olmak. Yükseköğretim kurumu niteliğinde olmayan
araştırma merkezi ve benzeri kurumlardaki çalışmalar kabul edilmez.
b) Đlgili bilim alanında Türkiye’de doçentlik sınavına başvurmak için aranan dil ve
asgarî yayın şartlarını sağlamış olmak.
(2) Adaylar, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyerek Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığına başvurur.
a) Doçentlik belgesinin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı
tercümesi,
b) Yabancı ülkede doçent unvanı ile bir yükseköğretim kurumunda kesintisiz olarak en
az iki yıl çalıştığını gösteren belgenin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından
onaylı tercümesi,
c) Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesinin aslı veya onaylı
tercümesi, bunların yurtdışında alınmış olması halinde eşdeğerlik belgesi veya onaylı sureti,
ç) Yayın listesi ve çalışmaların birer nüshası, 3/4
d) Türkiye’de doçentlik başvurusu için aranan dil yeterliliğini sağladığına ilişkin
belge,
e) Özgeçmiş,
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
Yurtdışında alınan profesörlük unvanının denkliği

MADDE 7– (1) Yurtdışında alınmış olan profesörlük unvanının denkliği için
aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yurtdışında Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yabancı yükseköğretim
kurumundan profesörlük unvan ve yetkisini almış olanlardan, kesintisiz en az iki yıl bu unvan
ve yetki ile yabancı ülkelerde Yükseköğretim Kurulunca tanınan öğretim ve araştırma
kurumlarında çalışmış olmak. Yükseköğretim kurumu niteliğinde olmayan araştırma merkezi
ve benzeri kurumlardaki çalışmalar kabul edilmez.
b) Đlgili bilim alanında Türkiye’de profesörlüğe başvurmak için aranan asgarî yayın
şartlarını sağlamış olmak.
(2) Adaylar, aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığına başvurur.
a) Profesörlük belgesinin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı
tercümesi,
b) Yabancı ülkede profesör unvanı ile bir yükseköğretim kurumunda kesintisiz en az
iki yıl çalıştığını gösteren belgenin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından
onaylı tercümesi,
c) Doçentlik belgesinin aslı, belge yabancı ülkede alınmış ise Türkiye’de alınan
eşdeğerlik belgesi veya onaylı sureti,
ç) Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, bunların yurtdışında alınması
halinde eşdeğerlik belgesi veya onaylı sureti,
d) Yayın listesi ve çalışmaların birer nüshası,
e) Özgeçmiş,
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
Sunulacak belgeler için ortak hükümler

MADDE 8– (1) Denkliği talep edilen doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi ya da
doçentlik ve profesörlük unvanıyla yapılan çalışma sürelerinde kullanılan pasaportların
asılları veya giriş çıkış tarihlerini ve işlem gören sayfaları havi okunaklı Türk dış
temsilcilikleri veya noter tarafından onaylanmış suretinin başvuru dosyasıyla birlikte
sunulması şarttır.
(2) Dilekçe ekinde sunulacak belgelerin suretleri, asıllarıyla birlikte sunulmak şartıyla,
evrakı almaya yetkili Üniversitelerarası Kurul çalışanları tarafından da onaylanabilir.
Yabancıların müracaatı

MADDE 9– (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında aranan kriterleri sağlamaları
şartıyla, yabancı ülke vatandaşı olanlar da, Türkiye’de çalışmaları halinde denklik için
başvurabilirler. 4/4
Yapılacak işlemler

MADDE 10- (1) Komisyon, yurtdışında alınan doktora, sanatta yeterlik, doçentlik ve
profesörlük unvanlarının denkliğine ilişkin başvuruları, unvanlara ilişkin diploma ve
belgelerin yurtdışındaki ilgili yükseköğretim kurumundan verildiğini teyit ettikten sonra
inceler.
(2) Komisyon, doğrudan ya da gerekli gördüğü hallerde aday için ilgili bilim
alanındaki profesörler arasından üç kişilik bir alt komisyonun görüşünü alarak, adayın unvanı
aldığı ülkedeki yükseköğretim kurumunun düzeyinin Türkiye’deki yükseköğretim kurumları
düzeyinde olup olmadığını araştırır ve bir eşdeğerlilik raporu hazırlar.
(3) Eşdeğerlik raporu esas alınarak doktora, sanatta yeterlik, doçentlik veya
profesörlük unvanlarının alındığı yabancı kurumun ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim
Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olduğu ve bu kurumların Türk yükseköğretimi düzeyine
eşdeğer olduğuna, ayrıca belirlenen diğer şartların sağlandığına Üniversitelerarası Kurulca
karar verilmesi halinde, başvurulmuş olan unvana göre doktora, sanatta yeterlik, doçentlik
veya profesörlük denklik belgesi verilir.
(4) Yapılan inceleme sonucunda, unvanın alındığı ve çalışmanın yapıldığı yabancı
kurumun Türk yükseköğretim düzeyine eşdeğer bulunmadığına veya belirlenen diğer şartların
sağlanmadığına Üniversitelerarası Kurulca karar verilmesi halinde, denklik talebi gerekçesi
belirtilmek suretiyle reddedilir.
Evrak teslimi

MADDE 11- (1) Denklik başvurusunun kabulü ya da reddi halinde, evrak asıllarının
birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra, posta yolu ile teslim edilir. Elden
teslim ise başvuru sahibinin bizzat kendisine veya noter ya da Türk dış temsilcilikleri
tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılabilir.
(2) Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri, başvuru
sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.
Çeşitli hükümler

MADDE 12– (1) Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerine
ilişkin bilgiler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılır.
Uluslararası andlaşma hükümleri

MADDE 13– (1) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşmaların denkliğe ilişkin
hükümleri saklıdır.

GEÇİCİ MADDE- Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce denklik için
Üniversitelerarası Kurula başvurmuş olanlar hakkında bu düzenleme ile getirilen ek kriterler
uygulanmaz.
Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Usul ve Esaslar, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabulü
tarihinde yürürlüğe girer. 5/4
Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Usul ve Esasları Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.