Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Yüksek Lisansa Hizmet Puanı Kanuna Aykırı

Yüksek Lisansa Hizmet Puanı Kanuna Aykırı
       

Hizmet puanına, öğretmenin görev süresi ve bu süre ile ilişkili diğer konular (Yatılı bölge ortaokullarında çalışılan süreler gibi) dışında her hangi bir kriter etki edemez.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Taslağının “Hizmet puanları” başlıklı 28. maddesi 4 fıkrasındaki; “(4) Bir defaya mahsus olmak ve lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek öngörülen puan dikkate alınmak üzere doktora öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 36 puan eklenir.” hükümlerine göre lisansüstü eğitim yapan öğretmenlere ekstra hizmet puanı verilecektir.

Yüksek Lisans Yapan Öğretmene, İlave Hizmet Puanı

 

Peki bu işlem yasal mıdır?

Bu sorunun cevabını bulmak için Hizmet Puanının dayanağı olan kanuna bakmak gerekmektedir.

Hizmet Puanı; 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Atama” başlıklı 37. maddesi 4, 5, ve 6. fıkralarına göre Hizmet Puanı yer değiştirmelerde kullanılan kriterdir.;;

Bu maddeler şu şekildedir.


(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.hükümleri bulunmaktadır.


Danıştay’da tek kriter Hizmet Puanı Demiştir.

Hizmet puanı “Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay’ın kararı”nda da açıkça “…yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de “hizmet puanı” esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir.” şeklinde yer almıştır.

Hizmet puanı ise Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerdir.

Kısacası hizmet puanına öğretmenin görev süresi ve bu süre ile ilşkili diger konular (Yatılı bölge ortaokullarında çalışılan süreler gibi) dışında her hangi bir kriter etki edemez.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının lisansüstü eğitim yapan öğretmenlere ekstra hizmet puanı verebilmesi için kanun değişikliği gerekmektedir.

Çünkü; 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Düzenleme yetkisi” başlıklı 36. maddesindeki; “(1) Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir.”hükümlerine göre kanunda olmayan lisansüstü eğitim yapan öğretmenlere ekstra hizmet puanı verilmesi konusunda bakanlık idari düzenleme yapamaz.

Ahmet KANDEMİR

Kaynak: Memurlar.net 

       

Kolay Hobiler