Akademik Personel | 26 Mayıs 2018, Cumartesi

YÖK’ün Disiplin Cezası Verme Yetkisi İptal Edildi

YÖK’ün Disiplin Cezası Verme Yetkisi İptal Edildi
       

Anayasa Mahkemesi’nin, Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları, memurlar ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezalarının, YÖK tarafından düzenlenmesini öngören kanun hükmünün iptaliyle ilgili kararının gerekçesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

CHP,  Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, hangi fiillere hangi disiplin cezalarının uygulanacağı, öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkilerinin, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da gözönüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenmesini öngören kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmişti.

Yüksek Mahkeme’nin Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçesinde, dava konusu kuralla düzenlenmesi öngörülen konuların, hangi fiillerin hangi disiplin cezalarını gerektirdiği, belirtilen kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri gibi konuları içerdiği belirtildi.

Memurların ve öğretim elemanlarının disiplin işlemleri konusunda kanuni güvence bulunmadığı anlatılan gerekçede, söz konusu disiplin işlemlerinin Anayasa gereği kanunla düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Gerekçede, bu haliyle öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel için getirilmiş herhangi bir kanuni güvence bulunmadığı gibi yasal olarak belirlilik de sağlanmadığı belirtildi.

Dava konusu kuralın bu haliyle disiplin uygulamaları ile ilgili genel ilkeleri ortaya koymadığı, disiplin cezalarını gerektiren hal ve durumları belirlemediği vurgulandı.

Düzenlemede, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların disiplin cezalarının verilmesinde zaman aşımı ve karar verme süreleri, Yüksek Disiplin Kurulunun çalışma usul ve yöntemleri, kurul kararlarına itiraz ve savunma hakkı başta olmak üzere kamu görevlilerinin hakları, cezaların tatbik edilme şekli ve disiplin cezalarının hangi hallerde özlük dosyasından silinebileceği gibi konuların hiçbiriyle ilgili kanuni düzenleme bulunmadığına işaret edildi.

Gerekçede, kapsama dair personelin disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasların kanunda gösterilmeyerek tüm bu işlemlerin YÖK tarafından düzenlenmesini öngören dava konusu kuralın, Anayasa’ya aykırı olduğu kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet

       

BENZER HABERLER