Akademik Personel | 22 Mayıs 2018, Salı

YÖK Akademik Teşvik Ödeneklerini “Askıya” Çıkarttı

20 Şubat 2015
YÖK Akademik Teşvik Ödeneklerini “Askıya” Çıkarttı
       

ASKIYA ÇIKARDIK“AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ”
29175 sayılı 14 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6564 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince;

“EK MADDE 4’te Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.” şeklindedir.

Bu kanun gereğince Patent, bilimsel yayın, ödül, proje, araştırma, konuşma ve bildiri, atıf, sergi, tasarım olarak belirlenen akademik faaliyet alanlarında ilgili kanunda;

“Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”denilmektedir.

Bu kanun gereğince hazırlamış olduğumuz bu taslak çalışma, üniversitelerimizin ilgili birimlerine gönderildiği gibi ayrıca sizlerin eleştiri ve değerli katkılarıyla son şekli verilmek üzere görüşlerinize sunulmuştur.

6 Mart 2015 tarihine kadar askıda kalacak olan bu çalışma için belirteceğiniz görüş ve katkılara şimdiden teşekkür ederiz.

 

PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ;

a. Bir öğretim elemanının bir faaliyet türünden aldığı puan şu şekilde hesaplanır: b. Bu faaliyet türünden aldığı puan, toplam puanının %30’undan fazla ise, toplam puanın %30’u hesaplanır (a). a, en yüksek 30 olabilir. c. Bu faaliyet alanından aldığı toplam puan 30’dan fazla ise, en fazla 30 puan yazılır (b) d. a ve b değerlerinden hangisi en yüksek ise, o değer öğretim elemanının bu faaliyet türünden aldığı puan olarak kaydedilir. e. Bir öğretim elemanının faaliyet türlerinin tümünden aldığı toplam teşvik puanı en fazla 100 olabilir.

AKADEMİK TEŞVİK FAALİYET TÜRÜ PUANLANDIRMA TABLOSU:

Kısaltmalar: 1. UA/U: Uluslararası ve ulusal 2. Tanımlı indeksler: SSCI, AHCI, SCI ve SCI-Exp, Doçentlik başvurusunda kabul edilen Alan indeksleri 3. BSE: Bilim ve sanat kurulu olan kongre, sempozyum, konferans, festival, vb Genel Açıklama: 1. Öğretim elemanının, bir’den fazla ismin yer aldığı proje ve araştırmalar için yazılan puanı hak ediş oranları: a. Yayın (dergi):  i. Birinci isim: %100 ii. İkinci isim: %80 iii. Üçüncü isim: %60 iv. Dördüncü isim: %40 v. Diğer sıralar: %20 vi. Senior isim: %90. (Yayının yapıldığı alanda daha önce en az 10 adet uluslararası yayın yapmış olmak şartıyla.) vii. Yazışma (bağlantı) yazarı (Correspondence author): %90 b. Proje:α viii. Yürütücü: %100 ix. Araştırmacı; öğretim üyesi: %75 x. Araştırmacı; Arş.Gör. Öğr. Gör. Okutman ve Uzman için: %100 xi. Danışman: 1. Kamu veya tüzel kişiliklerin yürütmüş olduğu projelerde %100 2. Yürütücünün şahıs olduğu projelerde %50

Puan Hesaplama Yöntemi İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: YÖK

       

BENZER HABERLER