Akademik Personel | 19 Haziran 2018, Salı

YLSY Alımlarında Önemli Değişiklik; Yazılı Sınav Geliyor

YLSY Alımlarında Önemli Değişiklik; Yazılı Sınav Geliyor
       

1416 Sayılı Kanunun Uygulanmasında Kullanılan “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe” Ait Başvuru, seçme ve yerleştirme esaslarına ALES’in yanı sıra Bakanlık tarafından yapılacak Yazılı Sınav da Eklenmiştir.

Bildiğiniz gibi geçen yıl 8 Kasım’da yine bir yönetmelik değişikliği olmuş ve YLSY’ye mülakat şatrı getirilmişti (bkz. YLSY Başvuru Şartları Değişti! Mülakat Geldi! ) hemen ardından da 22 Kasım’da kılavuz yayınlanmıştı ve alımlar başlamıştı bu yıl da yine bir yönetmelik değişikliği oldu ve bu sefer ALES’in yanı sıra Bakanlıkça yapılabilecek bir yazılı sınav da eklendi, bu yönetim değişikliğinden sonra kılavuzunda artık çok yakın zamanda yayınlanabileceğini umabiliriz. (2014 Alımları için bkz: 2014’de YLSY İle 1.000 Kişi Yurtdışına Gönderilecek )

YLSY Hakkındaki Konuları Tartışabileceğiniz YLSY-2014  Forumumuz İçin TIKLAYINIZ

Yeni Başvuru, seçme ve yerleştirme esasları

Yazılı sınav: Resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yazılı sınavı ifade eder.

MADDE 5 (1) Resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınavla olur. Bakanlıkça Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yazılı sınav yerine kullanılabilir.

(2) Başvuru yapacak adaylarda; ALES veya yazılı sınav puanının en az 70, akademik genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden ise en az 65 olması şartı aranır. ALES veya yazılı sınav puanına göre ilan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

YLSY Nedir?

(3) Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

d) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. Her adaya sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sınav komisyonu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

(4) ALES veya yazılı sınav puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile mezuniyet notunun %20’si dikkate alınarak yerleştirme puanı belirlenir. Yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan adaylar, resmî burslu öğrenci kontenjanlarına tercihleri doğrultusunda yerleştirilir. Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir. Puan eşitliği halinde yabancıdil puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilir.

(5) Sözlü sınavları yapmak ve adayların yerleştirme puanlarını belirlemek üzere Bakanlıkça oluşturulan sözlüsınav komisyonu, Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon kurabilir.

(6) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan itiraz komisyonları, Bakanlık personeli ve öğretim elemanları arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur.

(7) Sözlü sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar en geç on iş günü içerisinde itiraz komisyonlarınca karara bağlanır.

(8) Sözlü sınav komisyonu ile itiraz komisyonları başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(9) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerle ilgili başvuru ve seçim esaslarına ilişkin bilgiler, öğrenim görülecek alanlar, kontenjanlar, sürece ilişkin diğer hususlar her yıl Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla belirlenerek ilan edilir.

(10) Resmî burslu statüde yurt dışında lisans seviyesinde öğrenim görecek öğrencilerin başvuru ve seçimine ilişkin usul ve esaslar ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenerek yayımlanacak kılavuzda ilan edilir.

Yeni Yönetmeliğin Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Eski Başvuru, seçme ve yerleştirme esasları

MADDE 21 − Resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından sözlü seçme sınavı yapılır. Başvuru yapacak adaylarda; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının en az 70, akademik genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden ise en az 65 olması şartı aranır. ALES puanına göre en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynıpuana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

e) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

yönlerinden sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalamasısözlü sınav puanını teşkil eder. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile mezuniyet notunun %20’si dikkate alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. 70 ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen kontenjan kadarı, en yüksek puandan başlanarak tercihleri doğrultusunda resmi-burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilir. Puan eşitliği halinde yabancı dil puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilir.

Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylardan, her bir kontenjan için en fazla bir asıl bir yedek aday belirlenebilir.

Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu, Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçer. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon kurabilir.

Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları yapmak ve adayların yerleştirme puanlarını belirlemek,

b) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.

Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Resmi-burslu statüde yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerle ilgili başvuru ve seçim esaslarına ilişkin bilgiler, öğrenim görülecek alanlar, kontenjanlar, sürece ilişkin diğer hususlar her yıl Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla belirlenerek ilan edilir.

Resmi-burslu statüde yurtdışında lisans seviyesinde öğrenim görecek öğrencilerin başvuru ve seçimine ilişkin usul ve esaslar ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenerek yayımlanacak kılavuzda ilan edilir.”

Eski Yönetmeliğin Tamamı İçin TIKLAYINIZ

 

Bu yazının tüm hakları Akademikpersonel.org’a aittir. “www.akademikpersonel.org” biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©
       

BENZER HABERLER