Akademik Personel | 24 Haziran 2018, Pazar

Yeni Bir Teknik Üniversite Kuruluyor

Yeni Bir Teknik Üniversite Kuruluyor
       

Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ve arkadaşları İskenderun Teknik Üniversitesinin Kurulması için Kanun Teklifi Verdi.

Üniversiteler, bulundukları şehirler açısından bilgi, eğitim, insan kaynakları, iş ve sosyal hizmetler konularında önemli etkileri olan konulardır. Üniversiteler; teknolojik yenilikler yaratması, bilgi üretmesi ve bu bilgi ve deneyimlerini çevresine yayması, yaşam boyu eğitim programlan, topluma hizmet uygulamaları sunması gibi geleneksek işlevleri bulunmaktadır. Bu geleneksel işlevlerin yanı sıra üniversiteler, bulundukları şehir ve bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. Gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel alanlardaki bilgi akımlarının bilimsel anlamda gerçekleştirilebilmesi için üniversitelerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizdeki teknik ve sosyal gelişmeler ile nüfus artışı sonucunda mevcut üniversitelerin var olan bu ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması, yeni devlet üniversitelerinin kurulmasını gerektirmektedir.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan İskenderun; enerji, sanayi, deniz ticareti ve turizm alanında hızla gelişen bir şehirdir. MÖ 300’lere dayanan tarihi, bölgenin demir çelik ve sanayi üssü olması, körfez ve limanları ile lojistiğin merkezi konumunda bulunması nedenleriyle Türkiye’nin özellikli bir şehridir.

İskenderun 245.000 olan nüfusuyla 81 ilimizin 16’sından daha büyüktür. İskenderun Körfezi’nde bulunan komşu ilçelerle (Dörtyol, Payas, Erzin, Arsuz, Belen) bu rakam 600.000’e çıkmaktadır. İskenderun Limam’mn özelleştirilerek Limakport’un kurulması ve inşa edilecek Amanos Tüneli Projesi ile İskenderun bir lojistik merkezi haline gelecek ve Türkiye’nin en önemli ithalat-ihracat, nakliye ve istihdam üslerinden biri olacaktır.

Ülkemizin demir-çelik üretiminin %40’ı, filtre üretiminin %60’ının bulunduğu İskenderun körfezinde Türkiye’nin en büyük 2. ve Avrupa’nın. 10. büyük çelik üreticisinden biri olan İSDEMİR bulunmaktadır. İSDEMİR ve diğer demir-çelik fabrikalarının yassı çelik üretimine başlamasıyla ülkemizin beyaz eşya ve elektronik eşya imalatı ile otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayine altyapı oluşturmaktadır.

Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin İskenderun Körfezi’nde yer alması, İskenderun’da gemi tersanesi kurulacak olması, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, Mavi Akım doğalgaz boru hattının İskenderun Körfezi ile bağlantılı olması, kurulan ve kurulacak Termik santrallerle enerji merkezi haline gelen İskenderun Körfezinde 25 adet liman bulunup yıllık 10.000 civarında gemi girişi olmaktadır. İskenderun ve Payas Organize Sanayi Bölgeleriyle İskenderun adeta bir endüstri, teknoloji ve enerji merkezine dönüşmüştür.

2014 yılında büyükşehir olan Hatay’da sadece bir üniversite bulunmaktadır ve ana kampüsü Antakya ilçesindedir. Nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olan ilimizde ikinci hatta üçüncü üniversite ihtiyacı had safhadadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUIK) 2013 yılı verilerine göre İskenderun Gümrük Başmüdürlüğü tarafından tescili yapılan ihracat 981.609.000$ ithalat 3.396.066.000$ civarındadır. İskenderun Demir Çelik Gümrük Müdürlüğü tarafından tescili yapılan ihracat 1.494.959.000$ ithalat ise 6.342.811.000$ seviyesindedir. Antakya Gümrük Müdürlüğü tarafından tescili yapılan ihracat 386.817.000$ ithalat ise 5.317.000$ dır. Görülmektedir ki Hatay’ın yapmış olduğu ithalat-ihracatın tamamına yakını İskenderun tarafından yapılmaktadır.

Amanos dağları Hatay’daki mevcut üniversiteyi coğrafi olarak ikiye bölmüş durumdadır. Üniversite Kurulması teklif edilen İskenderun körfezi bölgesinde Mühendislik Fakültesi, Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu ve Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yaklaşık 13000 öğrenci bulunmaktadır.

Ülkemizin batısı, doğusu ve kuzeyinde teknik üniversiteler bulunmasına rağmen güneyinde teknik üniversite bulunmamaktadır. Demir çelik üretimi ve yenilenebilir ve klasik enerji üretim ve dağıtım merkezi olan İskenderun, lojistik ve uluslararası ticaret bakımından da Ortadoğu ülkeleriyle batı ülkeleri arasında köprü konumuna gelmiştir. Bu alanlara AR-GE ve akademik eğitim desteği verecek teknik bir üniversiteye gereksinim kaçınılmazdır.

Bu nedenlerle “İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ” adı altında bir devlet üniversitesi kurulmasıbüyük önem arz etmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İskenderun Teknik Üniversitesi

EK MADDE 158- Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite,

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İnşaat Fakültesi, Makina Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Meslek Y üksekokul undan,

d) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarından,

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü ile Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 2- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ile Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mühendislik Fakültesi, Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı kapatılmıştır.

MADDE 3- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 19- İskenderun Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere İskenderun Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.”

MADDE 4- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 17- İskenderun Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu kanun hükmünde kararnameye bağlı cetvellere İskenderun Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir. ”

MADDE 5- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki üniversite eklenmiştir.

“107) İskenderun Teknik Üniversitesi”

MADDE 6- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı kurulu bölümlerden; Makina Mühendisliği Bölümü, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü ile Mekatronik Mühendisliği Bölümü İskenderun Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine, İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Jeofizik Mühendisliği Bölümü İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İskenderun Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesine mevcut kadrolarıyla birlikte devredilmiş sayılır. Bu kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi mevcut bölümleri ve kadrolarıyla birlikte yeni kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine devredilmiş sayılır.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ile Enformatik anabilim dallarına ait programlar, bu anabilim dallarına kayıtlı öğrencileri ile bu anabilim dallarında öğrenci olarak kayıtlı 50/d kadrolarındaki araştırma görevlileri kadrolarıyla beraber yeni kurulan İskenderun Teknik Üniversitesinin Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılır.

Bu Kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı konservatuar, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları bölüm ve programlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kanunla kurulan İskenderun Teknik Üniversitesindeki aynı isimdeki birimlerine devredilmiş sayılır.

Bu Kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı fakülteler, konservatuar, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşlarla ilgili Mali Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki Ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, İskenderun, Arsuz,

Payas, Erzin ve Dörtyol da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesine ait tapulu ve tahsisli arsa, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malların 2809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları İskenderun Teknik Üniversitesine devredilmiş sayılır.

Bu Kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında kayıtlı bulanan öğrenciler bölüm ve programlarının devredildiği ilgili bölüm ve programlara aktarılmış sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KURUMU: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

UNVANI DERECESİ 1 SAYILI II SAYI
Profesör 1 540 135
Doçent 1 150 30
Doçent 2 125 30
Doçent 3 125 30
Yardımcı Doçent 1 100 30
Yardımcı Doçent 2 100 30
Yardımcı Doçent 3 100 30
Yardımcı Doçent 4 100 30
Yardımcı Doçent 5 100 30
Öğretim Görevlisi 1 80 15
Öğretim Görevlisi 2 40 8
Öğretim Görevlisi 3 40 8
Öğretim Görevlisi 4 40 8
Öğretim Görevlisi 5 40 8
Öğretim Görevlisi 6 40 8
Okutman 1 15 5
Okutman 2 15 5
Okutman 3 15 5
Okutman 4 15 3
Okutman 5 15 3
Okutman 6 15 3
Okutman 7 20 2
Araştırma Görevlisi 4 115 25
Araştırma Görevlisi 5 115 25
Araştırma Görevlisi 6 120 25
Araştırma Görevlisi 7 120 25
Uzman 1 10 3
Uzman 2 10 3
Uzman 3 10 3
Uzman 4 10 3
Uzman 5 10 3
Uzman 6 15 3
Uzman

Çevirici

Eğitim Öğretim Planlamacısı TOPLAM

7

7

1

15

2

1

2383

3

577

KURUMU: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ KADROADEDİ KADROADEDİ TOPL/
GİH Genel Sekreter 1 1 1
GİH Genel Sekreter Yardımcısı 1 2 2
GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkam 1 1 1
GİH Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı 1 I 1
GİH Personel Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkam I 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 I
GİH Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 1 1 I
GİH Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1 1 I
GİH Fakülte Sekreteri 1 7 7
GİH Yüksekokul Sekreteri 1 4 4
GİH Yüksekokul Sekreteri 2 6 6
GİH Enstitü Sekreteri 2 3 3
GİH Enstitü Sekreteri 3 3 3
GİH Şube Müdürü 1 8 8
GİH Şube Müdürü 2 8 8
GİH Şube Müdürü 3 8 8
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 3 2 2
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 7 4 4
GİH Şef 4 15 15
GİH Şef 5 15 15
GİH Şef 6 15 15
GİH Programcı 4 2 2
GİH Programcı 5 2 2
GİH Programcı 6 2 2
GİH Çözümleyici 5 2 2
GİH Savunma Uzmanı 3 1 1
GİH Sivil Savunma Uzmanı 3 I 1
GİH Kütüphaneci 5 4 4
GİH Kütüphaneci 6 4 4
GİH Kütüphaneci 7 4 4
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 25 25
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 20 20
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 30 30
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 30 30
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 30 30
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 20 20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 20 20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 20 20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 20 20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 20 20
GİH Sekreter 7 10 10
GİH Sekreter 8 10 10
GİH Sekreter 9 10 10
GİH Şoför 7 7 2 9
GİH Şoför 8 8 2 10
GİH Şoför 9 8 2 10
GİH Memur 8 20 10 30
GİH Memur 9 20 10 30
GİH Memur 10 20 10 30
THS Mühendis 4 6 6
THS Mühendis 5 6 6
THS Mühendis 6 6 – 6
THS Mimar 4 1 1
THS Mimar 6 2 2
THS Tekniker 6 15 3 18
THS Tekniker 7 15 3 18
THS Tekniker 8 15 4 19
THS Teknisyen 8 10 3 13
THS Teknisyen 9 10 3 13
THS Teknisyen 10 10 4 14
SHS Tabip 5 2 2
SHS Diş Tabibi 5 1 1
SHS Diyetisyen 5 2 2
SHS Hemşire 8 4 4
SHS Psikolog 6 3 3
SHS Sosyal Çalışmacı 6 2 2
AHS Avukat 5 2 2
AHS Avukat 8 2 2
YHS Teknisyen Yardımcısı 9 20 20
YHS Hizmetli 9 20 5 25
YHS Hizmetli 10 20 5 25
YHS

TOPLAM

Kaloriferci 10 15

669

66 15

735

KURUMU: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: DÖNER SERMAYE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST

KADROADEDİ

TUTULU

KADROADEDİ

TOPLAM
GİH İşletme Müdürü 3 1 1
GİH

GİH

Şef

Bilgisayar

İşletmeni

Memur

5

5 8

1

11

5

1

II

5

YHS Hizmetli 10 3 3
TOPLAM 21 21
       

BENZER HABERLER