Akademik Personel | 19 Eylül 2019, Perşembe

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

24 Mayıs 2019
Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Yaşar Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

YüksekokulBölüm/ProgramKadro UnvanıKadro AdediAranan Şartlar
Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı ProgramıÖğretim Görevlisi1Matematik Bölümü Lisans mezunu ve Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam ediyor olmak.
Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.
Meslek YüksekokuluMimarlık ve Şehir Planlama Bölümü/Mimari Restorasyon ProgramıÖğretim Görevlisi1Mimarlık Bölümü Lisans mezunu ve Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programından Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Restorasyon Programında doktora eğitimine devam ediyor olmak. Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip
olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, öğretim görevlileri (ders verecek) alınacaktır.

Genel Şartlar:
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
*İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, Meslek Yüksekokulu’na öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puana sahip olma şartı aranır.
*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar:
*Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
*Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
*Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş.Gör.- Öğr.Gör. Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, Lisans, Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri ile transkriptlerinin resmi (onaylı) örnekleri, güncel tarihli resmi (onaylı) doktora öğrenci belgesi ve transkripti (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir).
*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)
*Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belge
*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir)
*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen -Güvenlik Soruşturması Formu çıktı alınıp eksiksiz doldurulmalıdır)
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adaylar ile tecrübe şartı bulunan kadrolara başvuracak adayların tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Adaylar, ilanda yer alan kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 24.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 10.06.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 13.06.2019
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 19.06.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 24.06.2019

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında http://www.yasar.edu.tr duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü taktirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.