Akademik Personel | 16 Temmuz 2019, Salı

Yardımcı Doçentlerin Daimi Kadroya Geçirilmesi İçin Kanun Teklifi

Yardımcı Doçentlerin Daimi Kadroya Geçirilmesi İçin Kanun Teklifi
       

CHP, yardımcı doçentlerin daimi kadroya geçirilmesini teklif etti

İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Yardımcı Doçentlerin kadroya alınması ile ilgili hazırladıgı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Oyan, Yardımcı Doçentlerin daimi kadroya alınması ile ilgili hazırladığı Kanun Teklifine yönelik şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu: “Yardımcı doçentler, tıpkı doçent ve profesörler gibi 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 3. maddesinde öğretim üyesi olarak tanımlandığı halde, bu bütüncül yaklaşım 23. maddede bozulmaktadır. Bu son maddeye göre, yardımcı doçentler her iki veya üç yılda bir kendi kadrolarına yeniden atanmakta ve her defasında bir “eğitim-öğretim ve bilimsel yayın dosyası” hazırlamaktadırlar.

Üstelik yardımcı doçentler toplamda sadece 12 yıl süre ile yeniden aynı kadroya atanabilmektedir. Doktora dâhil 20 yıla yakın görev yaptığı kurumda, eğer bir üst akademik kariyere geçememişlerse, öğretim üyelikleri sonlandırılmaktadır.

Aynı kadroya atanabilmek için eziyet niteliğinde tekrar tekrar dosya hazırlama zorunluluğu altında olan; bir bölümü yabancı dil gibi engeller nedeniyle doçent unvanını alamayan veya doçent unvanını aldığı halde kadrosuzluğa takılan veya kadrosu türlü kişisel-siyasal çekişmeler nedeniyle verilmeyen, bir bölümü yaş haddinden emekli olmayı bekleyen Yardımcı Doçentlerin bu durumu, içinde sayıldıkları “öğretim üyesi” kadrosu bakımından büyük bir eşitsizlik oluşturmaktadır.

Doçent ve Profesörler bu unvanla ilgili kadroya atandıkları andan itibaren daimi statüye geçtikleri  halde, aynı bütüncül tanım içinde öğretim üyesi sayılan yardımcı doçentlerin ayrı bir işleme tâbi tutulması, Anayasanın eşitlik ilkesiyle çelişmektedir.

Üstelik bugün itibariyle, devlet üniversitelerinde öğretim üyelerinin yaklaşık yarısını yardımcı doçentlerin oluşturmaktadır. Bu üniversitelerde 26.002 yardımcı doçent, 11.258 doçent ve 17.673 profesör görev yapmaktadır. Başka deyişle, devlet üniversitelerinin asıl eğitim ve araştırma yükünü yardımcı doçentler sırtlamış durumdadırlar.

Önerilen yasal düzenlemeyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılarak, geçici kadro uygulamasına tâbi tutulan yardımcı doçent kadrosundaki öğretim üyelerinin tümünün daimi kadroya geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca yardımcı doçentlerin uğradıkları haksızlık, kadro ilerlemesi intibakıyla giderilmektedir. Buna göre, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar kadro sınırlaması olmaksızın bu göreve geldikleri her üç yıl için bir derece, her yıl için bir kademe ilerlemesi almak suretiyle 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselebilirler” cümlesi eklenerek, hem yardımcı doçentlerin diğer öğretim üyelerinin kadrolarında olduğu gibi birinci dereceye kadar ilerlemelerine imkan sağlanmakta hem de geçmiş kayıpları tazmin edilmek istenmektedir.

Üniversitelerin önemli yükünü taşıyan yardımcı doçentlerin daimi kadroya geçirilerek durumlarının iyileştirilmesini sağlayabilecek bu yasal düzenleme çok geniş bir kesimi ilgilendirmesi bakımından büyük bir toplumsal, eğitimsel ve siyasal önem taşımaktadır. Bu nedenle iktidar partisinin de bu kanun teklifine destek vermesi umulmaktadır.”

-Kanun Teklifi-

İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi gerekçesi şöyle:

“Gerekçe

2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 23. Maddesi’nin “a, b ve c bentlerindeki” koşullara göre atanan Yardımcı Doçent kadrosundaki öğretim üyeleri, ilk atamadan sonra ve her 2 veya 3 yılın sonunda ve toplamda 12 yıl süre ile yeniden aynı kadroya atanmak için “eğitim-öğretim ve bilimsel yayın dosyası” hazırlamaktadırlar.

Buna karşın, Doçent ve Profesörler bu unvanla ilgili kadroya atandıkları andan itibaren daimi statüye geçmektedirler. Doktora dâhil 20 yıla yakın görev yaptığı kurumda aynı kadroya atanabilmek için eziyet niteliğindeki yeniden dosya hazırlama zorunluluğu altında olan ve bir bölümü yabancı dil gibi engeller nedeniyle doçent olamayarak yaş haddini bekleyen Yardımcı Doçentlerin bu durumu, içinde sayıldıkları “öğretim üyesi” kadrosu bakımından büyük bir eşitsizlik oluşturmaktadır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 3. Maddesi’nin “l ve m bentleri”nde öğretim üyeleri bütüncül tanımlandığı halde; Yardımcı Doçentlerin ayrı bir işleme tâbi tutulması, Anayasanın eşitlik ilkesiyle çelişmektedir.

En azından 12 yılı aşkın süre başarılı görev yapmış 1. Derecenin 4.  Kademesindeki Yardımcı Doçentler için daimi kadroya atanma olanağı sağlanmamış olması da büyük bir haksızlık ve eşitsizliktir.

YÖK’ün web sayfasındaki rakamlara göre bugün itibariyle, devlet üniversitelerinde 26.002 yardımcı doçent, 11.258 doçent ve 17.673 profesör görev yapmaktadır.

Öğretim üyelerinin yaklaşık %50 kadarını oluşturan yardımcı doçentlerin durumunun iyileştirilmesini sağlayabilecek bu yasal düzenleme çok geniş bir kesimi ilgilendirmesi bakımından büyük bir toplumsal, eğitimsel ve siyasal önem taşımaktadır.

Yükseköğretim kurumu içerisinde önemli bir yere sahip yardımcı doçentlere yapılan uygulama ve mevcut kanunlardaki çelişkilerin ortadan kaldırılması ve özlük haklarının düzeltilmesi için bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

Madde Gerekçeleri

Madde 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklikle yardımcı doçent kadrosundaki öğretim üyelerine uygulanan geçici kadro uygulamasının kaldırılarak daimi kadroya geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2- 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.

“Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar kadro sınırlaması olmaksızın bu göreve geldikleri her üç yıl için bir derece, her yıl için bir kademe ilerlemesi almak suretiyle 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselebilirler” Bu değişiklikle diğer öğretim üyelerinin kadrolarında olduğu gibi birinci dereceye kadar ilerleme imkanı sağlanmaktadır.

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/11/1981 Tarih Ve 2547 Sayili Yükseköğretim Kanunu İle  4/10/1983 Tarih Ve 2914 Sayili Yükseköğretim Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi

Madde 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2- 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.

“Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar kadro sınırlaması olmaksızın bu göreve geldikleri her üç yıl için bir derece, her yıl için bir kademe ilerlemesi almak suretiyle 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselebilirler”

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

       

BENZER HABERLER