Akademik Personel | 28 Eylül 2020, Pazartesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

8 Nisan 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine 1’er adet olmak üzere toplam 2 Araştırma Görevlisi alacak.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİM /BÖLÜMÖğretim
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi
 
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ1SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜNDEN LİSANS MEZUNU OLMAK, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ KONUSUNDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS BİTİRMİŞ VE AYNI ALANDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ1ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

İlanın detayları ise şu şekilde :

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.
A-) GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
2- Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak. Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muhafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muhafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak.
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
4- Adayların Transkriplerinin ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkiriplerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
B-) ÖZEL ŞARTLAR
1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan En Az Tezli Yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
*Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 Tarihli Kararıyla belirlenen Uzmanlık Alanlarına atanacak olanlarda En Az Tezli Yüksek lisans Derecesine sahip olmak yada Lisans Mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
* Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır.
2- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;
* İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuzbeş Yaşını Doldurmamış Olmak Gerekir.
*Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır.
* Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.
*06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

*Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güzdöneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

C-) SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi:         05.04.2019
Son Başvuru Tarihi:       19.04.2019 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi:   22.04.2019
Giriş Sınavı Tarihi:    24.04.2019
Giriş Sınav Saati:    14:00
Giriş Sınav Yeri:    İlgili Birimlerde
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi:  25.04.2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.yyu.edu.tr

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No’sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Dilekçe

2- Özgeçmiş

3-Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

4-Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)

 

6- İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)

 

7-İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı , özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dökümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)

8-İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

 

9-Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

 

10-Adli sicil kaydı.

 

11-Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.)

 

F- DİĞER AÇIKLAMALAR

 

1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta’daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.

 

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

4-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

 

6-Atanmaya hak kazanan adaylardan il defa yada yeniden atanacak olanlar için Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.

 

7- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

 

MUAFİYET

 

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 

2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.