Akademik Personel | 23 Haziran 2018, Cumartesi

Üniversitelerde Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik

Üniversitelerde Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik
       

Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik

8 Ekim 2016 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29851

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DANIŞMA KURULU
OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla danışma kurulları oluşturulabilmesine imkân ve fırsat sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının her alanda iş dünyası, kurum ve kuruluşlarla ve diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkileri geliştirmesine ilişkin oluşturulabilecek danışma kurullarının oluşturulması ve işleyişine dair esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Danışma kurulu oluşturulması ve işleyişi
MADDE 4 – (1) Yükseköğretim kurumları eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri öncelikli olmak üzere ilgili birim, bölüm ve programlara görüş ve öneri bildirmek üzere işgücü piyasası temsilcileri ile diğer paydaşların da yer alacağı danışma kurullarını senato kararı ile oluşturabilirler.
(2) Danışma kurullarının kuruluş ve işleyiş esasları senatolar tarafından belirlenir.
(3) Oluşturulan danışma kurulları senato kararı ile kaldırılabilir.
(4) Danışma kurulları ve faaliyetlerine ilişkin her yılın sonunda Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

       

BENZER HABERLER