Akademik Personel | 19 Aralık 2020, Cumartesi

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan Yabancı Dil Belgeleri ile İlgili Açıklama.

23 Şubat 2016
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan Yabancı Dil Belgeleri ile İlgili Açıklama.
       

Bilindiği gibi doçentlik sınavları 2547 Sayılı Kanunun 24. Maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca çıkartılan ve yürütülen 7 Şubat 2015 Tarih ve 29260 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Başvuru zamanı ve şartları” başlıklı 4. maddesinin 2/b bendinde; Doçentlik başvurusu için “Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması; doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması şarttır.” hükmü düzenlenmiştir.

03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü bulunduğundan, Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliğine ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği ÖSYM internet sitesinde yer alan tablo esas alınmaktadır. ÖSYM’nin Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 6. Maddesinin 3. Fıkrasının (d) bendinde “Sınav Türkiye’de yapılıyorsa sadece devlet üniversitesine ait binalarda yapıyor olması” şartı arandığı belirtilmiştir.

Doçentlik Başvurularında TOEFL Krizi!

TOEFL dil belgesi ile doçentlik sınavına başvuran adayların dil belgeleri ÖSYM’ye sorulmuş olup, yönergenin ilgili maddesi gereğince devlet üniversitesi dışında yapılan sınavların geçerli olmadıkları bildirilmiştir.

Sonuç olarak ÜAK’ın yabancı dil eşdeğerlilikleri konusunda yetkisiz olması nedeniyle mevcut durumdaki sıkıntılar, oluşabilecek mağduriyetler konusunda bu konuda yetkili olan ÖSYM Başkanlığı bilgilendirilmiş, yönergedeki sınav yeri ile ilgili özel şartın olası mağduriyetleri giderecek şekilde tekrar gözden geçirilmesi doğrultusunda başkanlığımız yazısı ÖSYM’ye iletilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

       

Kolay Hobiler