Akademik Personel | 24 Mayıs 2018, Perşembe

Üniversiteler Görevde Yükselme Yönetmeliğinde 2. Değişiklik

Resim bulunamadı
       

6 Şubat 2015 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 29259

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (ğ) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “(e)” ibareleri “(d)”, (h) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “(f)” ibaresi “(e)” şeklinde değiştirilmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(e)” ibareleri “(d)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

       

BENZER HABERLER