Akademik Personel | 23 Haziran 2018, Cumartesi

Uludağ Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu İlanı

17 Şubat 2017
Uludağ Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu İlanı
       

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM

  1. 16-19 Şubat 2017  ilan
  2. 20-21 Şubat 2017 Adayların İlgili Enstitülere başvuruları
  3. 23 Şubat 2017 / Saat 10.00’da ilgili Enstitü’de sınav (yazılı/mülakat)

Burs Miktarı, Süresi ve Ödemeler:

(1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %30 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

Burs miktarı: Aylık 1550 TL. Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır.

(2) Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.

(3) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulu’nda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.

(4) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.

(5) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.

(6) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben oniki ay süre ile burs ödenir.

(7) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.

(8) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki  (Mevlana,  Farabi,  Erasmus+vb)  programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır

Bursun Sonlandırılması:

(1) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

(2) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır.

(3) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Programın Yürütülmesi:

(1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, YÖK Yürütme Kurulunun belirlediği yükseköğretim kurumları ve programlar itibariyle bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.

(2) Bu çerçevede desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı, kapsamı, başvuru şartları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler Komisyonun önerisi üzerine YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam eder.

(4) Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik gelişimlerine ilişkin raporu YÖK’e gönderir.

(5) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalının başkanı; tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir. Ayrıca öğrenciler, kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır

KONTENJANLAR

ENSTİTÜTÜ ÖNCELİKLİ ALAN BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR
SAĞLIK BİLİMLERİ

 

FEN BİLİMLERİ

MOLEKÜLER ONKOLOJİ 1.     T.C. vatandaşı olmak,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.     Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji, Tıbbi İmmünoloji, Tıbbi Biyokimya, Veteriner Biyokimya, Veteriner Genetik,  Veteriner Doğum ve Jinekoloji, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik   Anabilim Dallarından birisinde doktora veya bütünleşik doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olmak,

4.     Tez Çalışmasını Moleküler Onkoloji alanında yapma niyetinde olmak.

5.     Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6.     Kontenjan 5.

 

 

 

ENSTİTÜTÜ ÖNCELİKLİ ALAN BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR
SAĞLIK BİLİMLERİ

 

FEN BİLİMLERİ

MOLEKÜLER PATOLOJI 1.     T.C. vatandaşı olmak,,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.     Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya, Veteriner Biyokimya, Veteriner İç Hastalıkları, Veteriner Embriyoloji ve Histoloji, Veteriner Cerrahi, Veteriner Patoloji, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik   Anabilim Dallarından birisinde doktora veya bütünleşik doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olmak,

4.     Tez Çalışmasını Moleküler Patoloji alanında yapma niyetinde olmak.

5.     Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6.     Kontenjan 5.

 

 

 

ENSTİTÜTÜ ÖNCELİKLİ ALAN BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR
SAĞLIK BİLİMLERİ

 

FEN BİLİMLERİ

MOLEKÜLER FARMAKOLOJI VE İLAÇ ARAŞTIRMALARI 1.     T.C. vatandaşı olmak,,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.     Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Veteriner Biyokimya, Veteriner İç Hastalıkları, Veteriner Embriyoloji ve Histoloji, Veteriner Fizyoloji, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik   Anabilim Dallarından birisinde doktora veya bütünleşik doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olmak,

4.     Tez Çalışmasını Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları alanında yapma niyetinde olmak.

5.     Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6.     Kontenjan 3.

 

 

 

ENSTİTÜTÜ ÖNCELİKLİ ALAN BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR
 

FEN BİLİMLERİ

GÜÇ ve DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ 1.     T.C. vatandaşı olmak,,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.     Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ve Fizik  Anabilim Dallarından birisinde doktora veya bütünleşik doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olmak,

4.     Tez Çalışmasını Güç ve Depolama Teknolojileri alanında yapma niyetinde olmak.

5.     Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6.     Kontenjan 5.

 

 

 

ENSTİTÜTÜ ÖNCELİKLİ ALAN BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR
 

FEN BİLİMLERİ

YENI NESIL KOMPOZITLER VE ÇOK İŞLEVLI NANOKOMPOZIT MALZEMELER 1.     T.C. vatandaşı olmak,,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.     Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği  Anabilim Dallarından birisinde doktora veya bütünleşik doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olmak,

4.     Tez Çalışmasını Yeni Nesil Kompozitler Ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler alanında yapma niyetinde olmak.

5.     Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6.     Kontenjan 5.

 

 

 

ENSTİTÜTÜ ÖNCELİKLİ ALAN BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR
 

FEN BİLİMLERİ

ULAŞTIRMA AKILLI ULAŞIM SISTEMLERI 1.     T.C. vatandaşı olmak,,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.     Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği  Anabilim Dallarından birisinde doktora veya bütünleşik doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olmak,

4.     Tez Çalışmasını Ulaştırma Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında yapma niyetinde olmak.

5.     Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6.     Kontenjan 5.

 

 

 

 

ENSTİTÜTÜ ÖNCELİKLİ ALAN BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR
 

SOSYAL BİLİMLER

MANEVİ DANIŞMANLIK 1.     T.C. vatandaşı olmak,,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.     Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Alanında  doktora veya bütünleşik doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olmak,

4.     Tez Çalışmasını Manevi danışmanlık alanında yapma niyetinde olmak.

5.     Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6.     Kontenjan 5.

 

 

       

BENZER HABERLER