Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Türkiye Adalet Akademisi Çok Sayıda Kamu Personeli Memur Alımı Yapacak

29 Ağustos 2019
Türkiye Adalet Akademisi Çok Sayıda Kamu Personeli Memur Alımı Yapacak
       

Türkiye Adalet Akademisi Çok Sayıda Kamu Personeli Memur Alımı Yapacak.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından yayımlanan ilana göre 40 adet kamu personeli memur alımı yapılacak.

Türkiye Adalet Akademisi kamu personeli memur alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

  Türkiye Adalet Akademisinden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
         
İl DüzeyiMeslek adıKadro SayısıYaş SınırıÖğrenim DüzeyiNitelik KoşuluÇalışma PeriyoduStatüsü
/Kişisel Durumu
Görev YeriKPSS puanı
AnkaraTemizlik Görevlisi3618-35
yaş
İlköğretim veya OrtaöğretimEn az İlköğretim mezunu olmakBelirsiz süreli
(daimi )
NormalAnkaraAranmayacak
AnkaraBahçıvan – Peyzaj Bahçıvanı218-35
yaş
En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisansMeslek liselerinin; peyzaj bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olmanın yanında bahçecilik/çicek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak
Meslek Yüksekokulların; Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümünden mezun olmak
Belirsiz süreli (daimi )NormalAnkaraAranmayacak
AnkaraŞoför (Yolcu Taşıma)218-35
yaş
Ön lisans1. Herhangi bir ön lisans mezunu olmak
2. En az E sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine (2015 yılı öncesi) veya D sınıfı (manuel vites)
sürücü belgesine (2015 yılı sonrası başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan fazla süredir) sahip olmak.
3. Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.
Belirsiz süreli (daimi )NormalAnkaraEn az 60 puan

 

Türkiye Adalet Akademisi kamu personeli memur alımı ilanı ile ilgili genel bilgiler:

Türkiye Adalet Akademisinden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde çalıştırılmak üzere, ilan ekindeki EK -1 sayılı cetvelde nitelikleri ve şartları yer alan kadro ve pozisyonlara, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla “sürekli işçi” alınacaktır.

Şartları tutan adayların, 02/09/2019-06/09/2019 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3. EK-1 de yer alan kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir
5. Adayların Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları
gerekmektedir.
6. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
7. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranan taleplerde, ön lisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’den P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.
8. Kuraya tabi asıl aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise, bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.
9. Kura çekimi 17/09/2019 tarihinde saat 10.00’da Türkiye Adalet Akademisi Sosyal Tesisinde noter huzurunda asıl ve yedek aday belirleme şeklinde yapılacaktır.
10. Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre isimleri belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.
11. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sözlü veya uygulama sınavına girmiş olsa bile aranan şartlara uygun olmayan adaylar yerine yedek adaylar çağırılacak olup bu sürece ilişkin tüm duyurular www.taa.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
12. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların Mülakata Çağırılacak Adaylardan İstenilecek Belgeler başlığı altında istenilen evrakları en geç 24/09/2019 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.
13. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
14. Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi Türkiye Adalet Akademisi tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.
15. Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret;
a) Temizlik Görevlisi ve Peyzaj Bahçıvanı pozisyonunda istihdam edilecek işçilere 2019 yılı için günlük brüt 91,02 (doksan bir lira iki kuruş ),
b) Şoför (Yolcu Taşıma), pozisyonunda istihdam edilecek işçilere 2019 yılı için günlük brüt 106,84 (yüz altı lira seksen dört kuruş), her yılın ocak ve temmuz aylarında toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar bu ücretler % 4 zam yapılarak ödenir. 2020 yılı Ocak ayı ve sonrası işe başlamaları durumunda 2019 yılı için belirlenen günlük brüt ücrete % 4 zam yapılmak suretiyle günlük brüt ücret belirlenir. Ödenen aylık ücret asgari ücretin altında kaldığı takdirde ilgili mevzuat kurallarına göre asgari ücret oranında ödeme yapılır.

Ayrıca toplu iş sözleşmesine kadar brüt 5 (beş) Türk lirası yemek, 11.20 (on bir lira yirmi kuruş) Türk lirası yol ücreti ödenecektir.

 

       

Kolay Hobiler