Manşet Haber

Türk Akademisyenin Mucize Kurtuluşu

Türk Akademisyen ve dağcı Gülnur Tumbat Everest Dağı’nda 12 Nepalli kılavuzun öldüğü çığ faciasından kıl payı kurtuldu. 5400 metredeki kampta havaların düzelmesi için bekleyen Tumbat, Denizli’deki yakınlarına mesaj atarak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

 

Türk Akademisyen Everest’teki çığdan sağ kurtuldu

Zirve tırmanışı için 1 Nisan’da yola çıkan San Francisco State Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülnur Tumbat, ana kampta beklerken çığ haberini aldıklarını söyledi. Facebook sayfasında sağlığının iyi olduğunu yazan Tumbat, Denizli’deki yakınlarına mesaj atıp, “Beni merak etmeyin” dedi.

KARDEŞİNE MESAJ

Dün sabah dağcıların iplerini kontrol ettiği sırada 6400 metredeki ikinci kamp yakınlarına düşen çığda 12 Nepalli kılavuz hayatını kaybetti. Şerpa adı verilen kılavuzlardan 3’ünün de kayıp olduğu bildirildi.

3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken zirve yolculuğu için hava şartlarının düzelmesini bekleyen dağcılar arasındaki Gülnur Tumbat’tan iyi haber geldi. Tumbat, olayın ardından kardeşi Aynur Orman’a durumunun iyi olduğunu söyledi.

“DUA EDİN” ÇAĞRISI

Yaşananları Facebook sayfasında yazan Tumbat, çığ altında kalan şerpaların içinde kendi kılavuzlarının da olduğunu söyledi.
Kamptakilerin arama çalışması için yardıma koştuğunu belirten Tumbat, “Büyük kurtarma operasyonu düzenleniyor. Kayıp ve yaralılar için dua edin. Ben iyiyim, merak etmeyin. Ekibim ile kamptayım” mesajını paylaştı.

Günlüğe ‘sürekli çığ var’ yazmıştı

Gül­nur Tum­bat, se­ya­ha­ti­ni her gün on­li­ne gün­lü­ğü­ne yaz­dı. 16 Ni­sa­n’­da­ki son ya­zı­sın­da şun­la­rı aktardı: “A­na kamp­ta 3. gü­nü­müz. Dün ve bu­gün Khum­bu bu­zu­lu ya­kın­la­rın­da kram­pon­lar­la an­tre­man yap­tık. ‘Buz dok­tor­la­rı­’ de­nen Ne­pal hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ril­miş (ekip­le­rin hü­kü­me­te öde­di­ği tır­man­ma üc­re­ti kar­şı­lı­ğı) çok ye­te­nek­li şerpala­rın bu­zul­da­ki çat­lak­lar üze­ri­ne yer­leş­tir­di­ği mer­di­ven­le­rin si­mü­las­yo­nu­nu yap­tık. Her gün ge­ce ve gün­düz et­raf­ta­ki te­pe­ler­den dü­şen ka­ya, buz ve kar çığ­la­rı­nın ses­le­riy­le ür­kü­yo­ruz.”

Risk tüketimini araştırıyor

Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si­’nin des­te­ğiy­le tır­ma­nış ya­pan Tum­bat iki ay sü­re­cek bu zor­lu tır­ma­nış­ta risk tü­ke­ti­mi ve pa­zar­la­ma­sı ko­nu­la­rın­da­ki aka­de­mik araş­tır­ma­la­rı­na ek ve­ri top­lu­yor.

4 zirveye çıktı

De­niz­li­li öğ­ret­men ba­ba ile ter­zi an­ne­nin kı­zı olan 39 ya­şın­da­ki Gül­nur Tum­bat, bu dö­nem mi­sa­fir öğ­re­tim üye­si ola­rak Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si­’n­de gö­rev ya­pı­yor. Tum­bat, bu­gü­ne ka­dar dün­ya­nın 8 bü­yük zir­ve­sin­den 4’ü­ne çık­tı. Gü­ney Ame­ri­ka­’nın en yük­sek nok­ta­sı Ar­jan­ti­n’­de­ki 6 bin 962 met­re­lik Acon­ca­gu­a, Ku­zey Ame­ri­ka­’nın en yük­sek nok­ta­sı Alas­ka­’da­ki 6 bin 195 met­re­lik McKin­ley, Af­ri­ka­’nın zir­ve­si 5 bin 963 met­re­lik Ki­li­man­ja­ro ve Av­ru­pa kı­ta­sı­nın en yük­sek da­ğı Kaf­kas­la­r’­da­ki 5 bin 633 met­re­lik El­brus dağ­la­rı­nın te­pe­si­ne çık­ma­yı ba­şa­rdı.

Kaynak: A Haber

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu