Akademik Personel | 25 Mayıs 2019, Cumartesi

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Personel Alım İlanı

7 Nisan 2017
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Personel Alım İlanı
       

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 61 personel alacak. İlan şu şekilde:

İlan No: TBTK. UZAY.2017-1  

Aranan Nitelikler

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kuruluşu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

f)Ar-Ge Personeli alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması >= 3,20

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

g)Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için aşağıda belirtilen formüle göre en yüksek aday puanından başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıralamadaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağırılacaktır.

 

Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Derecesi Talep edilen iş ile ilgili mesleki tecrübe Talep edilen işe ait eğitim sertifikası Aday Puanı
Hesaplama  * Not Ortalaması = (x) ** Gün/360 = (y) *** (z) (x)+(y)+(z)
Max Puan 4 5 1 10

 

*Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılarak 4’lük sisteme çevrilecektir.

**   Referans kodlarında belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmemektedir.

***  Referans kodlarında belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmemektedir. (Eğitim süresi 1 gün(8 saat) ve üzeri olan sertifikalar dikkate alınacaktır).

  1. h) Ar-Ge Personeli pozisyonları için üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
  2. i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.)
SINAV TÜRÜ KPDS

UDS 

YDS

TOEFL  IBT TOEFL CBT TOEFL PBT FCE CAE CPE
*TÜM REFERANS KODLAR İÇİN    70 84  221  561   B   B   C

 

*Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için koşul olarak aranmaz.

KPDS             : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS                : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT     : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT   : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT   : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE                : First Certificate in English

CAE                : Certificate in Advanced English

CPE                : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünün İngilizce alındığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

 

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.uzay.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 26/04/2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılması gerekmektedir.

c) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

  • Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
  • Diploma – Çıkış Belgesi fotokopisi (ön lisans / lisans ve varsa üstü) veya 2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı. (Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),
  • Ön lisans / Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi (Öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar için 2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu genel ortalamayı gösterir belge),
  • Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),
  • İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ait belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı)
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM Onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu Olan İnternet Çıktısı)
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

 

d) Eksik bilgi ve belge bulunan, koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.

e) Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurumumuz web sayfasında (www.uzay.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, adayın bildirdiği eposta adresine de gönderilecektir. Eksik bilgi ve belgesi bulunanlar ile koşulları uymadığı halde başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgi verilmeyecektir.

f) Enstitümüz ilanlarından adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir.

g) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli referans kodlu pozisyon için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağırılacaktır.

h) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Teknisyeni referans kodlu pozisyon için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.

i) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

j) Ar-Ge Personeli Pozisyonları için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (h) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dâhil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

İletişim Bilgileri:

Adres :TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara

E-posta :ik@uzay.tubitak.gov.tr

Telefon :0312 210 13 10 /1637-1638-1235

 

Detaylı Bilgi için; Tıklayınız

       

BENZER HABERLER