Akademik Personel | 23 Mayıs 2019, Perşembe

TÜBİTAK UME Personel Alım İlanı

20 Nisan 2017
TÜBİTAK UME Personel Alım İlanı
       

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 15 personel alımı yapacak.

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için).

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10.000 /Ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑦𝑒 𝑌𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑆𝚤𝑛𝑎𝑣𝚤 𝑆𝚤𝑟𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 ≥ 3,00

 

 

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü KPDS UDS

YDS

TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1* 60 55 157 480 C C C
Sınav Puanı 2** 65 61 173 500 B C C

 

*: Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

**: Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based

Test TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.ume.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

  • Diploma – Çıkış Belgesi fotokopisi (İlgili pozisyona ait öğrenim durumunu gösterir diplomalar) (Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de sisteme eklemeleri gerekmektedir),
  • Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,
  • Yabancı Dil Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),
  • Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
  • Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü Belgesi,
  • ÖSYM – ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
  • ÖSYM – ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
  • Askerlik durum belgesi.

c) Başvuruların en geç 10/05/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d) Adaylar en fazla 1 (bir) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir.

e) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre; en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıralamadaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağırılacaktır.

f) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

g) Her bir referans kodu için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve UME’nin (www.ume.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylara bilgilendirmeler Başvuru Formlarında bildirilen elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Gebze Yerleşkesi P.K-54 41470 Gebze – KOCAELİ

E-Posta: ume.insankaynaklari@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 679 50 00/ 2513

 

Detaylı bilgi için; Tıklayınız

       

BENZER HABERLER