Akademik Personel | 28 Eylül 2020, Pazartesi

TÜBİTAK Projelerinde Görev Alan Memurlara 2.800 TL’ye Kadar Ek Gelir

29 Haziran 2015
TÜBİTAK Projelerinde Görev Alan Memurlara 2.800 TL’ye Kadar Ek Gelir
       

Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu bir görüşle kamu kurumlarının TÜBİTAK ile imzalamış olduğu protokoller kapsamında yapılan projelerde görev alan personele teşvik ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğini açıklığa kavuşturmuştur.

DPB tarafından verilen görüş çerçevesinde konuyu detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağız.

Teşvik ikramiyesi TÜBİTAK’ın teşkilat kanununda var
278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde; “Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenir.” hükmü bulunmaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde projelerde görev alan personele teşvik ikramiyesi ödenebilmektedir. Özellikle bazı kurumlar bu konuda önemli mesafeler almış olup, Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Araştırma Enstitülerinde çalışan teknik personeli bu kapsamda değerlendirebiliriz.
657 sayılı Kanunun 28 inci maddesi engel değil midir?
657 sayılı Kanunun Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde memurların hangi faaliyetleri yapamayacağı açıkça belirlenmiştir. Ancak, Özel bir Kanun olan 278 sayılı Kanunda yer alan istisnaların bu kapsamda olmadığını düşünüyoruz.
399 sayılı KHK’nin 15 inci maddesi engel midir?
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Başka İş ve Hizmet Yasağı” başlıklı 15 inci maddesinin ilk fıkrasında teşebbüs ve bağlı ortaklıkların her çeşit personelinin başka bir işle meşgul olmaları yasaklanmış, maddenin devamında ise bu yasağın istisnaları sayma yoluyla belirtilmiştir. Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin ilk fıkrasında, “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 278 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne istinaden konunun 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinde tanımlanan “Başka İş ve Hizmet Yasağı” kapsamına girmediği değerlendirilmekte olup, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje sözleşmesinde teşvik ikramiyesi tutarlarının belirlenmiş olması halinde, ilgili personele pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek üzere proje teşvik ikramiyesi ödenmesi mümkün olabilmektedir.
Keşke bu tür projeler çoğaltılsa da hem personel ilave ödeme alabilse hem de kamu kurum ve kuruluşları önemli projelere imza atabilse. Bu tür projeler aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin proje yapma kapasitesini de arttırıyor diye düşünüyoruz.
Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Araştırma Enstitülerinde çalışan teknik personelin TÜBİTAK kaynaklarıyla yürüttüğü projeler dikkate alındığında son derece başarılı projelere imza atılarak hem Ülke ekonomisine katkı sağlanmış hem de projede çalışan personele ilave ücret ödenmiştir.
Uygulamada ne kadar ödeme yapılıyor?
Proje kapsamında görev alan personele ne kadar ödeme yapılacağına ve bu konudaki diğer hususlara TÜBİTAK’ın internet sayfasında yer alan;“TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Kapsamındaki Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslar”da yer verildiğini görüyoruz.
Bu Esasların 26 ncı maddesinde şu hususlara yer verilmiştir;
“Projede çalışacak kamu personeline, bir ayda ödenen ücretinin %75’ini geçmemek kaydıyla aşağıda belirtilen üst limitlerde, her bir projeden PTİ (brüt) ödenebilir. Birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje Teşvik İkramiyesi, yürütücü Proje Teşvik İkramiyesi üst sınırının iki katından fazla olamaz. Proje Yöneticisi: 2.800 YTL/ay. Proje Yürütücüsü: 2.500 YTL/ay. Diğer Proje Personeli: 1.250 YTL/ay”
Ayrıca, bu esaslarda birçok konuda detay bilgilere yer verilmiştir. İsteyen okuyucularımızın TÜBİTAK’ın internet sayfasında yer alan bu esasları incelemelerini öneririz.
VHKİ kadrosundan gelir uzman yardımcılığına atananlar kıst maaş alır mı?
İçişleri Bakanlığında VHKİ kadrosunda çalışmakta iken RTÜK’ün açmış olduğu sınavla bu kurumun Uzman Yardımcılığına naklen atandım. Yeni atandığım kurumda kıst maaş almam gerekmez mi?
657 sayılı Kanunun görev yeri değiştirilen memurların aylıklarını düzenleyen 169 uncu maddesinde de başka kurumlara atanan memurların maaşlarının nasıl ödeneceği belirtilmiştir.
Ayrıca, Sayıştay 4. Dairesinin 18.11.1997 tarihli ve 28494 sayılı Kararında özetle; Maliye Bakanlığı’nın değişik birimlerinde memur olarak çalışmakta iken açılan sınavı kazanarak müfettiş yardımcılığı kadrosuna atanan kişilerin görev değişikliklerinin 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ve ilgililere yeni görevlerinin gerektirdiği zam ve tazminat farklarının kıst olarak ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına karar vermiştir. Buna göre kariyer mesleklere yapılan atamalarda fark ödemesi yapılması gerekmektedir. Kurumunuza bu çerçevede yeniden müracaat etmenizi öneririz.

Kaynak: Yeni Şafak

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.