Akan HaberGündem

TİGEM Müfettiş Yardımcılığı İlanı

I- Sınava İlişkin Bilgiler

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal bulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4 müfettiş yardımcısı kadrosuna; üniversitelerin,

– 1 inci Grup: Hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan 2 kişi,

2 inci Grup: Ziraat fakültelerinin, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni bölümü mezunlarından 1 kişi,

– 3 üncü Grup: Veterinerlik fakültesi mezunlarından 1 kişi olmak üzere, atanacak toplam 4 müfettiş yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.

– Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri:

– Görev Yeri: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Teftiş Kurulu Başkanlığı / ANKARA

– Sınıfı: G.İ.H.

– Unvanı: Müfettiş Yardımcısı

– Kadro Derecesi: 7-8

– Kadro Sayısı: 4

 

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1979 tarihi ve daha sonra doğanlar).

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ziraat fakültesinin (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni) bölüm mezunları Veteriner Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

– Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

– Yapılacak inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

– 07-08 Temmuz 2012, 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından,

a) Hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının KPSSP113,

b) Ziraat fakültelerinin, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni bölümü mezunlarının KPSSP3,

c) Veterinerlik Fakültesi mezunlarının KPSSP3’ten 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 aday (1 inci grup ilk 40, 2 inci grup ilk 20, 3 üncü grup ilk 20 aday) arasında bulunmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.).

– Giriş Sınavı Esası: Giriş sınavı önce 5(beş) seçenekli çoktan seçmeli ve kompozisyon olarak yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

– TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanan (www.tigem.gov.tr) Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuru yapmış olmak,

 

III – SINAV YERİ VE TARİHİ:

– Giriş Sınavının yazılı bölümü 28/09/2014 Pazar günü saat 10:30 Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturum olarak yapılacaktır.

– Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında, yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara, ayrıca sınav giriş yerleriyle ilgili yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.

– Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

 

IV – SINAV BAŞVURUSU:

– Başvurular 18 Ağustos 2014 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

– Adaylar, Giriş Sınavına, TİGEM internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sayfasında yer almaktadır.

– Adayların, Başvuru Formunu kendi el yazısı ile doldurduktan sonra imzalı bir nüshasını, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA adresine şahsen vermeleri ya da postayla göndermeleri gerekmektedir. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formuna eklenecek belgeler:

– KPSS sonuç belgesi: aslı veya bilgisayar çıktısı ve yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca onaylı sureti ya da noter onaylı sureti,

– T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Diploma aslı veya onaylı örneği, gerekmesi halinde denklik belgesi,

– 4,5 x 6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

– 29 Ağustos 2014 Cuma günü saat: 17.30’a kadar TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

– Belirlenmiş şartlara uygun şekilde yaptıkları başvuruları kabul edilerek Giriş Sınavına katılacak adaylara, TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca onaylanmış fotoğraflı ve numaralı sınav giriş belgesi verilir.

n-Başvuru sonrası yazılı sınava girecek adaylar ile sınava giremeyecek adaylar TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasından duyurulacaktır.

 

V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Sınav 4 yıllık fakülte mezunu olan adayların alanlarına uygun düzeyde sorular içerecektir. Üç grupta (1 inci grup: hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları, 2 inci grup: ziraat fakültesinin (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni) bölüm mezunları, 3 üncü grup: Veteriner Fakültesi mezunları) yapılacak sınav;

1. Kompozisyon

Kompozisyon sorusu klasik olup, genel, güncel ve sosyo-ekonomik, tarım ve hayvancılık konularını kapsayacaktır.

2. Çoktan seçmeli sorular ( 5 (beş) seçenekli );

I. Grup

a. Kamu maliyesi;

Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye politikası,

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

b. Ekonomi;

Ekonomi teorisi (mikro, makro iktisat ve iktisadi analiz), Ekonomi politikası, Para teorisi ve politikası, Uluslararası ekonomi,

Türkiye Ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.

c. Hukuk;

Anayasa Hukuku,

Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku,

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku),

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku,

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku.

d. Muhasebe;

Genel Muhasebe,

Mali Tablolar Analizi.

II.Grup
a)Tarla bitkileri
b)Bahçe bitkileri
c)Toprak bitki besleme
d)Tarımsal yapılar ve sulama
e)Tarımsal mekanizasyon
f)Tarım Ekonomisi
e)Zootekni

III. Grup

a) Temel bilimler

b) Klinik öncesi bilimler

c) Klinik bilimleri

ç) Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

konularını kapsar.

 

VI – SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR

 

-Sınav esnasında, sıraların gözünde ve adayların ulaşabilecekleri yerlerde sınav konuları ile ilgili not, kitap, defter, tablet, bilgisayar, hesap makinesi vb. gibi kaynakların ve elektronik aletlerin bulundurulmasına izin verilmeyecektir. Sınav salonlarına, her ne şekilde olursa olsun cep telefonu ile girilmesine izin verilmeyecektir.

-Aksine bir açıklama yapılmadığı sürece sınav süresine bakılmaksızın, sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika boyunca adayların sınav salonunu terk etmesine izin verilmeyecektir.

– Sınava geç kalan adaylar, sınavın ilk 30 dakikasından sonra sınava alınmayacaktır. Sınav salonunu herhangi bir gerekçe ile terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

– Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın adayların yerlerini değiştirebilir. Sınava giren bütün adayların Sınav Giriş Belgesi ve resmi kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınav süresince masalarının üzerinde bulundurmaları zorunludur. Sınav esnasında başka adayın kâğıdına bakmak, konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin alınıp verilmesi yasaktır. Adayların, bu ilanda yazılı olmayan genel sınav kurallarına da uyması zorunludur. Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak tutularak, genel sınav kuralları doğrultusunda gereği yapılacaktır.

 

VII – DEĞERLENDİRME:

 

-Adayın, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır.

Yazılı sınavda sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan alma şartı aranır.

Bu işlemler her meslek grubunun kendi içerisinde ayrı ayrı olmak üzere yapılır.

-Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan adaya, bu notların da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Giriş Sınavında başarı gösterenlerin sayısı, ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

-Giriş sınavını asıl ve yedek olarak kazananların sınav sonuçları, TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine iadeli – taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

-Asıl adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına müracaat etmeleri zorunludur. Sınavı asıl ve yedek olarak kazanamayan adaylara yazılı tebligat gönderilmez.

– Kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra görevinden ayrılanların yerlerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde, yedek olarak sınavı kazanan adaylardan birinci sıradaki adaydan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılır.

– Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü bölümlerin notlarından meydana gelir. Giriş Sınavının yazılı ve sözlü bölümleri için tam not, ayrı ayrı olmak üzere 100’dür.

– Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70’ten az olmaması gerekir.

– Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

– Giriş Sınavında başarılı sayılmak için, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının 70 puan ve üzerinde olması gerekir.

– Giriş Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 

VIII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

– Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını, sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (www.tigem.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine iadeli – taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

– Adaylar, yazılı sınav sorularına, soruların yeniden değerlendirilmesine ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının yayımından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına yapabileceklerdir.

– Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının internet sayfasında duyurulmasından itibaren 15 (on beş) gün içinde bir dilekçe ile yazılı sınav için TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına sözlü sınav için ise TİGEM Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, en geç 3 (üç) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

IX – DİĞER HUSUSLAR:

– Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı ve resmi kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

– Sınava girerken sınav giriş belgesinin gösterilmesi zorunludur.

-Sözlü sınav öncesi adaylardan, gerekmesi halinde başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

– Adaylar, sınav notlarını (www.tigem.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

 

İrtibat Bilgileri:

ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 249 – 257

06/06/2014 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanan “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav llanı”nın başvuru şartları başlıklı ikinci maddesinde geçerli olan sınavlar “07-08 Temmuz 2012,06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 Kamu Personel Seçme Sınavları” olarak belirtilmiş ise de, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in ll’inci maddesinde yer alan “KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir” hükmü gereğince, 07-08 Temmuz 2012 tarihli sınav sonuçları geçersiz olacağından; 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 Kamu Personel Seçme Sınavlarında a

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu