Akademik Personel | 06 Temmuz 2021, Salı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

29 Kasım 2016
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (29/11/2016 – 14/12/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

BİRİM LİSTESİ

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Profesör 1 1 Konya ve Çevresi Şehir Tarihi konularında araştırmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Devletler Hukuku Profesör 1 1 Uluslararası İlişkiler Teorileri Uluslararası Örgütler ve Küreselleşme alanında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletme Profesör 1 1
Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Profesör 1 1 Apartman Yapıları ile ilgili çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Arazi Yönetimi Profesör 1 1 Arazi Toplulaştırma alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Profesör 1 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Su Kalitesi Değerlendirmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Teorisi ve Dinamiği Profesör 1 1 Kayar Mafsala Sahip Elastik Uzuvlu Robot Manipülatörler ve Giyilebilir Alt Ekstrem Dış İskelet alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Temel İşlemler ve Termodinamik Profesör 1 1 Organik, Perovksit Güneş Pilleri ve Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Yapı Profesör 1 1 Dış Perde Duvarla Güçlendirme konusunda doktora yapmış olmak, Prefabrike Yapılar konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Yenidoğan Yandal uzmanı, Klinik Epidemiyoloji alanında deneyim sahibi olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1 Romatoloji Yandal Uzmanı olmak
Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Profesör 1 1 Kazlarda kaba yem kaynaklarının sindirilebilirlikleri ve büyüme performanslarına etkisi konusunda çalışmaları olmak
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Doçent 1 1 İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi alanlarından birinde Doçentlik unvanı almış olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Doçent 1 1 Zihin Felsefesinde Bilinç alanında çalışmaları olmak
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Doçent 1 1 Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı doktora mezunu olmak.
Fen Fakültesi Anorganik Kimya Doçent 1 1 Kitosanın Schıff Baz Türevlerinin Sentezi konusunda Doktora yapmış olup, Simetrik ve Asimetrik Schiff Bazların sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Doçent 1 1 Çok elektronlu atom ve iyonlarda geçiş olasılığı ve osilatör şiddeti hesaplamaları üzerine doktora yapmış olup, Yasak geçişler ve yaşam süreleri üzerine teorik çalışmaları bulunmak.
Fen Fakültesi Fizikokimya Doçent 1 1 Langmuir-Blodgett ince filmlerin gaz sensörü uygulamaları, nanopartikül-protein etkileşimleri ve katı yapıların mikrodesenlenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Nükleer Fizik Doçent 1 1 Çok parçacıklı sistemlerin kuantum dengesizlik durumlarının incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak ve Nükleer Fisyon reaksiyonları konusunda teorik çalışmaları bulunmak.
Fen Fakültesi Organik Kimya Doçent 1 1 Polistirenin maleik anhidritle kimyasal modifikasyonu konusunda doktora yapmış olup, karboksil grup içeren modifiye polistirenlerin esterleşme ve kondensasyon reaksiyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Doçent 1 1 Doktorasını Konya Yöresi Düz Dokuma Yaygıları alanında yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Doçent 1 1 XIII. Yüzyılda Anadolu’da hakim olan tasavvuf düşüncelerinin 1980 sonrası Çağdaş Türk Resim Sanatına yansımaları konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Doçent 1 1 Bilim Teknolojilerinin işletme performansına etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Reklam Araştırmaları Doçent 1 1 Reklam Tutumu hakkında çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Kimyasal Teknolojiler Doçent 1 1 Polistrenlerin Modifikasyonu ve Epoksi Kompozit Malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Doçent 1 1 İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi alanlarından birinde Doçentlik unvanı almış olmak.
Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Doçent 1 1 Elektromanyetik filtre tasarımı ve yapay zeka yöntemleriyle adaptif kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Karma Depresyon Alanında çalışmaları olmak
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Reh. Doçent 1 1 Uygulamalı İletişim alanında Doçent olmak. Turizm sektöründe bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı konusunda çalışmaları bulunmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1 Turizm Bilim Alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1 Hizmet sektöründe teknoloji yönetimi ve bilişim teknolojileri ile ilgili olarak çalışmış olmak ve yayınları bulunmak.
Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Doçent 1 1 Bitki Fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Yrd. Doç. 2 1 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Yrd. Doç. 2 1 Tarihsel olarak vergi gelirlerinin belirleyicileri üzerine Doktora yapmış olmak.
Çumra Uygulamalı Bilimler YO Organik Tarım İşletmeciliği Yrd. Doç. 3 1 Kapilar sulama sistemi ve Hidroponik yeşil yem üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Yrd. Doç. 1 1 Doktora Çalışmasını 16. yüzyıl Türk Müziği Güfte Mecmuası üzerine yapmış olmak
Edebiyat Fakültesi Eski Türk Dili Yrd. Doç. 1 1 Türk Dili bilim dalında Doktora yapmış olmak, Tanzimat Dönemi Basın Dili ve Manzum Sözlükler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Rasyonalite ve Kültürel Haklar konusunda çalışmaları olmak
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. 1 1 Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı doktora mezunu olmak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. 2 1 Örgüt Psikolojisi alanında doktora mezunu olmak.
Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Yrd. Doç. 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora mezunu olmak.
Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Yrd. Doç. 3 1 Matematiksel Biyoloji konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Zooloji Yrd. Doç. 1 1 Asphodeline cinsi üzerine biyokimyasal çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Yrd. Doç. 1 1 Doktorasını Postmodern Sanatta Eklektik Nesneler alanında yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Yrd. Doç. 3 1 Özelleştirme ve Finansal etkinlik alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Telekominikasyon Yrd. Doç. 1 1 Doktorasını telekominikasyon alanında yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Yrd. Doç. 1 1 Sentetik metal ve polibor katkılı bitümlerin mühendislik özellikleri üzerine araştırmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Yrd. Doç. 2 1 Bahçe traktörlerinde kullanılan bazı muharrik lastiklerin yapısal ve işletme özelliklerinin çeki performansına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Yenidoğan Yandal uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Primer İmmun Yetmezlikli Hastalarla ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu ve Farmakogenetiği hakkında çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Yrd. Doç. 1 1
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yrd. Doç. 1 1 ERCP Sertifikası olmak ileri laparoskopik uygulamalarda deneyim sshibi olmak
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd. Doç. 1 1 Mytomycin-e ile Perikardiyal Adezyonların önlenmesi alanında çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yrd. Doç. 1 1
Tıp Fakültesi Nöroloji Yrd. Doç. 2 1 Multipl Skleroz hakkında çalışmaları olmak
       

Kolay Hobiler