Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Selçuk Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Selçuk Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Selçuk
Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan
kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili
Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi
alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları
taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi,
Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans
çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri
içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar
haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum
dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları
taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi,
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde
dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler
için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları
taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini
belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri,
bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile
birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi,
Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet
cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına
başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b)
fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim
Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup,
sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların
başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik
yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve
Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr)
duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda
belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim
Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve
Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce
oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından
incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına
müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik,
Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların
başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar
verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent
kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan
adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları
yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine
başvuru yapabilirler.

8 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (30/12/2016 – 16/01/2017) olup, süresi içinde yapılmayan
başvurular kabul edilmeyecektir.

9 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

D. Sabancı Devlet Konservatuvarı

Opera

Profesör

1

1

Konservatuvar veya MSSF
Opera-Şan mezunu ve Opera alanında Doktora yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Profesör

1

1

Turizm alanında çalışmaları
olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm alanında çalışmaları
olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doçent

1

1

Psikolojik Danışma
Becerileri alanında çalışmaları olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Patolojisi

Doçent

1

1

Beyşehir Ali Akkanat
Uygulamalı Bilimler YO

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç.

3

1

Bedensel Engelliler Yüzme ve
Cankurtaran Belgesine sahip olmak

Beyşehir Ali Akkanat
Uygulamalı Bilimler YO

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç.

4

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Politikaları ve Sağlık Ekonomisi

Yrd. Doç.

1

1

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

Kolay Hobiler