Akademik Personel | 27 Eylül 2020, Pazar

Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

8 Haziran 2017
Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 – Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (03/06/2017 – 19/06/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene

Cerrahisi

Profesör 1 1 Baş boyun kanserlerinde

antioksidan enzimler

üzerine çalışma

yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Genel Sanat

Tarihi

Profesör 1 1 Batı Toroslardaki

Geleneksel Konutlar

üzerine doktora yapmış

olmak.

Fen Fakültesi Topoloji Profesör 1 1 İdeal Topolojik Uzaylarda

Sürekliliğin Ayrışımları ve

Ayırma Aksiyomları ile

ilgili çalışmalar yapmış

olmak.

Fen Fakültesi Zooloji Profesör 1 1 Besinsel yağ asitlerinin

böcek fizyolojisi üzerine

etkisi ile ilgili çalışmalar

yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza

Muhakemesi

Hukuku

Profesör 1 1 Kabahatler ve Bilişim

Suçları alanında çalışmış

olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Politikası

Profesör 1 1 Nöroekonomi, Dijital

Ekonomi, Doğrudan

Yabancı Sermaye Yatırımları

ile ilgili çalışmaları

bulunması.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Teorisi

Profesör 1 1 Rant Kollama, Regülasyon

Ekonomisi, İktisadi

Doktrinler Tarihi ile ilgili

çalışmaları bulunması.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim

Bilimleri

Profesör 1 1 Kamu Yönetiminde Yeniden

Yapılanma, Kamu

yönetiminde Performans

Yönetimi ve Stratejik

Yönetim, Kent Konseyleri ile

ilgili çalışmaları bulunması.

İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık

ve Grafik

Profesör 1 1 Fotoğrafçılık ve radyo

yayıncılığı konusunda

çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık

ve Grafik

Profesör 1 1 Grafik tasarımı konusunda

teorik ve uygulamalı

çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi Halkla

İlişkiler

Profesör 1 1 Lobicilik ve sağlık

kurumlarında halkla ilişkiler

konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi İletişim

Bilimleri

Profesör 1 1 Reklam ve reklamda

geleneksel imgeler

konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi İletişim

Bilimleri

Profesör 1 1 İletişim doyumu konusunda

çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Çevre

Bilimleri

Profesör 1 1 İleri oksidasyon yöntemiyle

atıksu arıtımı ve kimyasal

olarak modifiye edilmiş

adsorbanlar kullanarak

ağır metal giderimi

konularında çalışmalar

yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları-

Jeokimya

Profesör 1 1 Biyo akkümülatör,

hidrotermal, sedimanter ve

lateritik tipte demir, masif

sülfit yatakları ve Kütle

dengeleme hesaplarına

yönelik alterasyon jeokimyası

konularında çalışmalar

yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve

Kadastro

Profesör 1 1 Biyomekanik uygulamaların

Fotogrametrik Yöntemlerle

Değerlendirilmesi ile ilgili

çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve

Kadastro

Profesör 1 1 Coğrafi Bilgi Sistemi

oluşturulmasında Konumsal

Veri Toplama Yöntemlerinin

karşılaştırılması alanında

çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1 Endokrinoloji uzmanı olmak,

erken menopoz ile ilgili

çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi Veterinerlik

Histoloji ve

Embriyoloji

Profesör 1 1 Palpebra tertia, harder bezi

ve yağlı karaciğer sendromu

konularında çalışmaları

olmak.

Veteriner Fakültesi Veterinerlik

Zootekni

Profesör 1 1 Bıldırcınlarda kuluçka ve

civciv özellikleri ilişkisi, at

yetiştiriciliği, sığır besiciliği,

koyun yetiştiriciliği ve

organik koyunculuk

konularında çalışmış olmak.

Ziraat Fakültesi Gıda

Mühendisliği

Profesör 1 1 Piliç Sosis Üretiminde

çalışmış olmak.

Ziraat Fakültesi Tarım

Makinaları

Profesör 1 1 Koruyucu toprak işleme ve

Doğrudan ekim konusunda

çalışmaları bulunmak.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Türk Sanat

Müziği

Doçent 1 1 Türk Müziği Kanun

Enstrümanı Eğitim ve

Öğretimine yönelik

metodolojik çalışmalar

yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Halı,Kilim ve

Eski Kumaş

Desenleri

Doçent 1 1 Göller Bölgesi’nde bitkisel

dokumacılık ve hasır

dokumalarının bazı teknik

özellikleri ile ilgili

araştırmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar

Teknikleri

Doçent 1 1 Klebsiella pneumoniae’ların

Plazmid Profilleri ve ESBL

özelliğinin araştırılması

konusunda doktora çalışması

yapmak.

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Akut Bruselloz ve Brusellar

Spondilodiskitte serum

Annexin A2 düzeyleri ile ilgili

çalışması bulunması.

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Kronik Hepatit B’de serum

Aopototic Cytokeratin 18

Neoepitope M30

(CK-18 M30)  ve Matrix

Metalloproteinase 2

(MMP-2) ile ilgili çalışması

bulunmak.

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 1 1 Atriyal fibrilasyon

hastalarında kardiyoversiyon

sonrası sinüs ritminin

idamesinde statin tedavisi ile

ilgili tez çalışması bulunması.

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 1 Radyasyon onkolojisi

alanında ulusal yeterlilik

sertifikası olmak. Deney

Hayvanı ve hücre kültürü

alanında çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 1 Radyasyon onkolojisi

alanında ulusal yeterlilik

sertifikası olmak. Deney

Hayvanı ve hücre kültürü

alanında çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Doçentliğini Sağlık Bilimleri

Biyokimya alanında almış

olmak, Ovariektomizeratlarda

pinealektomi ve melatonin

uygulamasının leptin üzerine

etkisi konusunda çalışması

olmak ve yurt dışı

deneyimleri olmak.

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Doçent 1 1 Deneysel solunum sistemi

enfeksiyonunda makrolidlerin

antiinflamatuar etkinliğini

çalışmış olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YO Sosyal Hizmet Bölümü Yrd. Doç. 4 1
Çumra Meslek Yüksekokulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Yrd. Doç. 1 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Kadınhanı Faik İçil  M.Y.O. Dış Ticaret Yrd. Doç. 3 1 Marka değeri, kurumsal itibar ve ar-ge konularında çalışmaları bulunmak.
Kadınhanı Faik İçil  M.Y.O. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Yrd. Doç. 3 1 Sayısal Isı Transferi konusunda doktora yapmış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Yrd. Doç. 1 1 Egzersiz ve büyüme, ghrelin, leptin ve irisin hormonları arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Yrd. Doç. 2 1 Rekreasyonel spor programı sunan işletmelerde hizmet kalitesi konusunda Doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd. Doç. 1 1 Yoğun bakım yandal uzmanı olmak, deneysel beyin ölümü çalışması bulunmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yrd. Doç. 1 1 İleri laparoskopik cerrahi uygulamalarında deneyim sahibi olmak. Nanoteknolojinin tıpta kullanımı ile ilgili çalışmalarının olması.
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. 3 1 Tıp Doktoru olmak, Histoloji ve Embriyoloji Tıpta Uzmanlık ve Üremeye Yardımcı Teknikler Eğitimi almış olmak ve Embriyoloji laboratuvar (Embriyolog) tecrübesi olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.