Akademik Personel | 25 Mayıs 2019, Cumartesi

Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

12 Nisan 2017
Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
  3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
  4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
  6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
  7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (12/04/2017 – 27/04/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Profesör 1 1 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Doçentliğini almış olmak
Teknoloji Fakültesi İmalat ve Konstrüksiyon Profesör 1 1 İmalat konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Doçent 1 1
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Doçent 1 1 Doktora tezini Postmodern Sürece Klasizmin Yansımaları alanında yapmış olmak
İletişim Fakültesi Görsel Tasarım ve Reklam Grafiği Doçent 1 1 Reklam Paylaşım Motivasyonları konusunda çalışmaları olmak
İletişim Fakültesi Reklam Araştırmaları Doçent 1 1 Reklamın Tüketici Üzerindeki Etkisi konusunda çalışmaları olmak
Mimarlık Fakültesi Restorasyon Doçent 1 1 Anadolu Minareleri konusunda çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Mineraloji-Petrografi Doçent 1 1 Konya yöresi Neojen yaşlı volkanik ve lamprofirik kayaçlarının jeokimyası ve petrolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Ölçme Tekniği Doçent 1 1 GNSS verilerinin işlenmesi, heyelan izleme, IGS ve jeodezik ağlar alanında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Yapı Doçent 1 1 Dolgu duvarlı çelik çerçevelerin davranışları üzerine doktora ve çalışmalar yapmış olmak.
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık YO Hemşirelik Yrd. Doç. 1 1 Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak
Akşehir MYO Bahçe Tarımı Yrd. Doç. 1 1 Bağcılıkta Organik Uygulamalar konusunda araştırma yapmış olmak
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fak. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yrd. Doç. 2 2 İşletme, İktisat veya Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak
Cihanbeyli MYO Otomotiv Teknolojisi Yrd. Doç. 1 1 Ekolojik Bileşenli Kompozit Malzemelerin Optimizasyonu, üretimi ve Performans Karakteristiklerin Deneysel Analizi konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doç. 1 1  
Edebiyat Fakültesi Alman Dil Bilimi Yrd. Doç. 1 1 Türkçe ve Almanca’daki Dil Değişimi hakkında çalışma yapmak
Edebiyat Fakültesi Fransız Kültürü ve Edebiyatı Yrd. Doç. 1 1
Edebiyat Fakültesi Gelişim Psikolojisi Yrd. Doç. 1 1 Türk Solu ve Din İlişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi Yrd. Doç. 1 1 Yapılandırmacılık’a Özel Gönderi de Bulunarak Süreçsel ve Etkileşimsel Modellerin İngiliz Dili Eğitiminde Okuma Becerilerini Geliştirmesindeki Rolü hakkında çalışma yapmak
Edebiyat Fakültesi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Yrd. Doç. 1 1 II. Dünya Savaşı Sonrası İngiliz Romanında Realizm Konusunda çalışma yapmak.
Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Yrd. Doç. 1 1 Anadolu’daki Son Cumhuriyet Dönemi Portreleri hakkında çalışma yapmak.
Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Yrd. Doç. 1 1 Kilikya Bölgesi Demir Çağı ve İsauria Bölgesi Hellenistlik Roma Seramiği hakkında çalışma yapmak.
Edebiyat Fakültesi Klinik Psikolojisi Yrd. Doç. 2 1 Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İlişkilerde Bilişsel Çarpıtmalar ile Evlilik Uyumu İlişkisinin Yordanması konusunda çalışma yapmış olmak
Edebiyat Fakültesi Rus Kültürü ve Edebiyatı Yrd. Doç. 1 1 Postmodern Kahramanların Rus Edebiyatındaki Tesessümühakkında çalışma yapmak
Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd. Doç. 3 1 Pozitivist ve Post-Pozitivist Bilim Felsefesi üzerine çalışması olmak
Edebiyat Fakültesi Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Yrd. Doç. 2 1 En az 5 yıl Sanat Tarihi Arkeolojik Kazı tecrübeli olmak
Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Yrd. Doç. 1 1 Modern Türk Tiyatrosunda Mitoloji hakkında çalışma yapmak
Fen Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Yrd. Doç. 2 1 Bilgisayar Virüslerinin Matematiksel Modellenmesi üzerine çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Yrd. Doç. 1 1 18. yüzyılda Konya’nın Mali Yapısı ve Merkez Maliyesi ile İlişkisi Konusunda çalışmalar yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yrd. Doç. 3 1 Uluslar arası İlişkilerde Egemenlik Konusunda doktora yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doç. 1 1 Yenilik Stratejilerinin Pazarlama Politikası Üzerine Etkileri konusunda çalışma yapmış olmak
İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletme Yrd. Doç. 2 1 Sosyal Medya Bağımlılığı alanında çalışmalar yapmak
İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Yrd. Doç. 1 1 Alanında doktora yapmış olmak
İslami İlimler Fakültesi Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Yrd. Doç. 2 1 Alanında doktora yapmış olmak
Karapınar Aydoğanlar MYO Özel Güvenlik ve Koruma Yrd. Doç. 1 1 Alanında doktora yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Yapı Yönetimi Yrd. Doç. 1 1 Jet Grout Kolonların Performansı ile Prefabrik Betonarme Binaların Yangın Performansı Üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Yrd. Doç. 1 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Montessori Yönetimi konusunda yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Politikaları ve Sağlık Ekonomisi Yrd. Doç. 1 1 Halk Sağlığı alanında doktora yapmış, Sağlık Okur Yazarlığı ve Hasta Güvenliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakımı Yrd. Doç. 1 1 Malzeme Mühendisliği mezunu, Tahribatsız Muayene konusunda çalışmış olmak.
Sosyal Bilimler MYO Emlak ve Emlak Yönetimi Yrd. Doç. 3 1 İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve konut sektöründe kapitalizasyon oranının belirlenmesi alanında çalışma yapmış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Yrd. Doç. 1 1 Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Liderlik Stili Algıları ve Örgütsel Sessizlik Yaşama Düzeyi alanında çalışmaları olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Yrd. Doç. 2 1 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak. UEFA B Futbol Antrenörlük Belgesine sahip olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Donanımı Yrd. Doç. 1 1 Esp-r bina enerji simulasyon yazılımı kullanılarak konutların enerji tüketimleri alanında araştırma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 KOAH ve Kemik Demineralizasyonu İlişkisi Alanında çalışmaları olmak
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yrd. Doç. 3 1

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER