Akademik Personel | 28 Eylül 2020, Pazartesi

Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

6 Kasım 2017
Selçuk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 -Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 – Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (06/11/2017 – 21/11/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI K. UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Profesör 1 1 Köy seyirlik oyunları ve naatlar üzerine

çalışma yapmış olmak.

Fen Fakültesi Analitik Kimya Profesör 1 1 Hemodiyaliz çözeltilerinde alüminyum tayini

konusunda çalışmaları olmak, ilaç-metal

etkileşimlerinin incelenmesi konularında

deneyimli olmak.

Fen Fakültesi Zooloji Profesör 1 1 Tatlı su balıklarında yağ asidi içeriği, ağır metal

birikimi, insektisitler ve histoloji üzerine çalışmaları

olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Profesör 1 1 Elektromanyetik alan ölçümleri, GPR algoritmaları

ve dizi antenler konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Kontrol ve Kumanda Sistemleri Profesör 1 1 Bilgisayar kontrollü yüksek hassasiyetli santrifüj

pompa deney ünitelerinin gerçekleştirilmesi

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplum Beslenmesi Profesör 1 1 Beslenme Eğitimi, Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı

konularında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Profesör 1 1 Avrupa Yükseköğretim Alanı kapsamında

moda tasarımı eğitimine yönelik çalışmaları olmak.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Doçent 1 1 Mevlevi ayin formunda analiz metodu bulmak.
Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Organik ve inorganik malzemeler üzerine

EPR çalışması ve ince flimlerin optiksel ve yapısal

karakterizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Zooloji Doçent 1 1 Antioksidan kapasite, enzim inhibisyonları ve

yağ asitleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent 1 1 İç Mimarlık alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent 1 1 Öğrencilerin farklı mimari sitilleri değerlendirmeleri

üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doçent 1 1 Hidrojen depolayıcı metalik ince filmler konusunda

ve p-tipi yarı iletken delafosit malzemelerin üretimi

ve uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Birey ve Toplum Sorunları Doçent 1 1 Sosyal hizmet alanında yaşlı istismarı konusunda

çalışma yapmış olmak.

Silifke-Taşucu MYO Bahçe Tarımı Doçent 1 1 Bitki hastalıkları, toprak kökenli patojenler,

solarizasyon ve organik tarım konularında

çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Tıbbi Biyoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

Diyabet genetiği, diyabetik hayvan modeli ve hücre

kültürü alanlarında deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Yrd. Doç. 1 1
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Yrd. Doç. 2 1 Türkiye’de yetişen bazı Asteraceae türlerinin

antikanser aktiviteleri üzerine çalışmalar

yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Yrd. Doç. 2 1 Türkiye’de doğal olarak yetişen bazı Echium

türlerinin yara iyileştirme aktiviteleri üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yrd. Doç. 1 1 Avrupa Birliğinin yardım politikaları konusunda

çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Yrd. Doç. 3 1 İslam tarihi alanında Doktora yapmış olmak.

Merv şehrinin tarihi ve medeni gelişimi ile ilgili

çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı Yrd. Doç. 1 1 Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi

ile polimerik mebranların sentezi alanında

doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Birey ve Toplum Sorunları Yrd. Doç. 1 1 Sosyal Hizmet Bölümü lisanslı olmak, Sosyal

hizmet alanında çocuk istismarı konusunda

çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Yrd. Doç. 1 1 Diyabetli hastalarda model temelli motivasyonel

görüşme konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. 1 1 Onkoloji hemşireliği ve kemoterapinin yan etkilerinin

önlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kuruluşunda Üretim Yönetimi ve Performans Değerlendirme Yrd. Doç. 1 1 Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi

Sertifikasına sahip olmak ve

Türkiye’de sağlık yönetiminin mevcut durumu

ve geleceği üzerine çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplum Beslenmesi Yrd. Doç. 1 1 Beslenme Bilimleri alanında doktora yapmak,

Adölesan gebelerde beslenme durumunun ve

yenidoğan ağırlığına etkisinin izlenmesi

konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Yrd. Doç. 2 1 Kornea lentikül cerrahisi konusunda sertifikası olmak

ve oftalmik görüntüleme cihazları konusunda

çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. 1 1 Estrojen ve progesteron tedavisi yapılan

ovariektomili sıçanlarda Ritodrin ve Nikardipinin

Tokolitik etkilerinin belirlenmesi alanında çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.