Akan HaberBilim-Teknoloji

Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi Kuruldu

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında 13 bakandan oluşan “Çok Paydaşlı Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi” kuruldu. Başbakan Davutoğlu’nun konuya ilişkin genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının koordinasyonuyla, ilk aşamada koruyucu sağlık ve sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine, ikinci aşamada ise tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine çok paydaşlı yaklaşıma yönelik ”Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı” hazırlandı.

Genelgede, hükümet olarak insan merkezli yaklaşımla sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümler sunarak dünya standartlarında birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmenin temel sağlık politikası olduğu vurgulandı.

Son yıllarda koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede elde edilen başarıların yanı sıra ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin sunumundaki ilerlemeler neticesinde, Sağlık Bakanlığının planlama, uygulama ve denetim işlevlerinde dünyada da örnek gösterilen bir konuma yükseldiği belirtildi.

Bu kapsamda bugüne kadar oluşturulan sağlık politikaları ile geleceğe yönelik program ve hedeflerin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan ve Türkiye’nin de taraf olduğu 2020 Sağlık Hedefleri stratejik amaçlarından birisi olan ”Sağlık yönetişiminin iyileştirilmesi, tüm sektörlerdeki kilit aktörler ve karar vericilerin sağlık alanındaki sorumluluklarının ve sağlığın geliştirilmesinde potansiyel rollerinin farkında olmalarının sağlanması” amacı ile de tam bir uyum içerisinde olduğu ifade edildi.

Sağlık hizmetleri çok paydaşlı anlayışla geliştirilecek

Türkiye’nin son on yıldır kararlılıkla yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı sayesinde, bebek ve anne ölümlerinin azaltılması, bağışıklama oranlarının yükseltilmesi, beklenen yaşam süresinin uzaması ve tütün kontrolü gibi çok paydaşlı bir çok uygulamada başarılı sonuçlar elde ederek önemli deneyimlere sahip olduğu anımsatıldı.

Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) sağlık politikaları başlığı altında belirtilen hedeflere ulaşılması ve bireylerin bedenen ve ruhen sağlıklı olmaları için koruyucu sağlık hizmetlerinin, bireyle birlikte, sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok paydaşlı bir yaklaşımla geliştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen genelgede, ”Bu yaklaşımda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer tüm paydaşlar ile vatandaşlarımızın görüş, öneri ve katkıları doğrultusunda hareket edilecektir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Sağlığın geliştirilmesi ve toplum sağlığının üst gelir grubu ülkelerin düzeyine taşınabilmesi için, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer paydaşların görev ve sorumluluklarının da açık bir şekilde tanımlanması ve tam bir işbirliği içerisinde çalışılmasının gerektiğine dikkat çekildi.

Yüksek Konsey kuruldu

Dünya Sağlık Örgütünün benimsediği temel sağlık hizmetlerine genel yaklaşım modelinde sağlığın tüm sektörlere entegrasyonu ve tüm sektörler ile ortak politikalar için işbirliği modellerinin geliştirilmesinin esas alındığı vurgulanan genelgede, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının koordinasyonuyla, ilk aşamada koruyucu sağlık ve sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine, ikinci aşamada ise tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine çok paydaşlı yaklaşıma yönelik ”Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı’nın hazırlandığı bildirildi.

Program çerçevesinde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almak üzere Başbakan’ın başkanlığında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın katılımıyla ”Çok Paydaşlı Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi”nin kurulduğu kaydedildi.

Yüksek Konsey’in olağan olarak her yıl Mayıs ayında, ihtiyaç halinde ise Başkanın çağrısı ile toplanacağı, toplantılara gündem ile ilgili bakanların davet edilebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilecek

Yüksek Konsey’e bağlı olarak programın amaçları doğrultusunda; İcra Kurulu, Uygulama Koordinatörlüğü, Bilimsel Danışma Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile çalışma komisyonları ve alt çalışma gruplarının teşkil edilebileceği, bunların çalışma usul ve esasları ile program üzerindeki her türlü değişikliğin Yüksek Konsey’in onayına tabi olacağı ifade edildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

”Genelgenin yayımından sonra Sağlık Bakanlığının internet adresinde ilan edilecek ve ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek olan söz konusu program ile paydaşların tüm aktivitelerinde insan sağlığı odaklı yaklaşımların sağlanması; yetki ve sorumlulukların, iş akışları ve kaynakların sektörel kapsayıcılık anlayışı içerisinde belirlenmesi; sunulan hizmetlerin performans hedef ve ölçütlerinin tespit edilmesi ile izleme ve değerlendirmede kullanılacak mekanizmaların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı, gerek hazırlanış, gerek içerik ve gerekse kapsamı açısından Dünya Sağlık Örgütü’nün diğer ülkelere örnek gösterdiği ve küresel sağlık politikalarını etkileyebilecek özgün bir programdır. Bu nedenle uygulama aşamasında da aynı başarının devam ettirilebilmesi için, yapılacak çalışma ve uygulamalara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının etkin bir şekilde katılması ve katkı sağlaması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”

Kaynak: AA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu