Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapacak

28 Haziran 2019
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapacak
       

Pamukkale Üniversitesi 2 hemşire alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

SıraUnvanıKPSS
Puan Türü
Kadro
Sayısı
Aranılan Nitelikler
1HEMŞİRE*KPSS (P3)2Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin
Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

 

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.

I. GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak.
7- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

II. İSTENİLEN BELGELER
1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr )
2- 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)
3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı, noter veya aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E- Devlet çıktısı )
4- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3)) sınav sonuç belgesi
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6- Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi. (E-Devlet çıktısı olabilir)
7- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmadığını gösterir belge. (Heyet Raporu).

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Süresinde yapılmayan veya postada meydana gelen gecikmelerde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2018 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan adayın ismi, gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1(bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Adres: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kınıklı Kampüsü Pamukkale/DENİZLİ
Tel. (0258) 296 22 50

       

Kolay Hobiler